Aktualności

W dniach 7-9 czerwca 2017 r. w Grudziądzu odbędzie się X Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona i rekultywacja jezior. To już dziesiąta konferencja poświęcona bardzo złożonej problematyce, czyli leczeniu chorych zbiorników wodnych. Jubileusz jest zwykle okazją do retrospekcji i podsumowań i taka tematyka na pewno pojawi się na konferencji. Jest to także okazja do snucia prognoz i przewidywań tego, co nas czeka w niezbyt odległej przyszłości…Czytaj więcej…

Program konferencji
Karta zgłoszenia

 

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego w dniu 8 maja 2017 r. w Warszawie

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad, jednomyślnie przyjęto Protokół nr 2/PZG/17 z posiedzenia Prezydium ZG w dniu 20 marca 2017r.w Warszawie, a także podjęto Uchwałę nr 14/PZG/17 o przyznaniu tytułu Rzeczoznawcy PZITS dla kol. Tomasza Michała Goździora z O/ Wielkopolskiego (pełny tekst uchwały na stronie internetowej ZG).

Następnie, końcową wersję programu Imprez Naukowo-Technicznych i Integracyjnych, opracowaną w nowym, atrakcyjnym układzie, które w 2017r będą organizowane przez Oddziały i Sekcje Główne, przedstawiła Wiceprezes kol. Anna Bogdan, która złożyła również informację z Walnego Zgromadzenia REHVA, które odbyło się w Londynie w dniach 2-4 kwietnia br., na którym Zgromadzeni, jednogłośnie opowiedzieli się za wznowieniem przynależności PZITS do tej Federacji. Dużą dyskusję wywołał punkt porządku posiedzenia, dotyczący strony internetowej PZITS, do której propozycje i postulaty zmian zgłosili:
— O/Wielkopolski PZITS,
— Gł. Sekcja COWiIA i Główna Kom. Legislacyjna,
— Gł. Sekcja Gazownictwa,
— Wiceprezes kol. Jan Pawełek.

Stwierdzono że stronę internetową PZITS należy zmodyfikować, wykonać w nowej technologii i ewentualnie rozbudować. W celu opracowania założeń do projektu nowej strony internetowej, powołano zespół w następującym składzie osobowym:
przewodnicząca — Wiceprezes kol. Anna Bogdan,
członkowie:
— Wiceprezes kol. Jan Pawełek,
— kol. Piotr Kopania — Gł. Sekcja Gazownictwa,
— dr Karol Król — prowadzący obecnie stronę.

Problemy związane z wydawnictwem SIGMA-NOT w aspekcie wydawanych przez Spółkę dwóch czasopism PZITS tj. Gaz Woda i Technika Sanitarna oraz Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, przedstawili Wiceprezesi PZITS kol. Jan Pawełek i kol. Anna Bogdan. Wobec wielu postulatów dotyczących m. innymi:
— kolportażu czasopism,
— ich zawartości merytorycznej,
— pozyskiwania autorów artykułów i reklamodawców.

Prezydium postanowiło zorganizować spotkanie z Panią Wiceprezes SIGMA-NOT, a następnie z Redaktorami Naczelnymi obu czasopism. W końcowej części obrad omawiano postulaty które w stosunku do Prezydium zgłosił Przewodniczący GKL i GŁ. Sekcji COWiIA. Stanowisko wobec nich zawarte będzie w Protokole z posiedzenia.

 

————————————————————————————————————————————————————————

VII ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna z cyklu
GIS, MODELOWANIE I MONITORING W ZARZĄDZANIU SYSTAMAMI WODOCIĄGOWYMI I KANALIZACYJNYMI

zorganizowana przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych i Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej odbyła się w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Warszawie w Domu Technika NOT.
Konferencja została objęta patronatem honorowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Patroni medialni konferencji to czasopisma: Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Inżynier Bu-downictwa, Instal i Technologia Wody.
Konferencja zgromadziła blisko 140 uczestników, którzy reprezentowali: przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, wyższe uczelnie techniczne, uniwersytety, producentów urządzeń pomia-rowych i oprogramowań komputerowych oraz urzędy miejskie i gminne.
Przedstawiono 16 referatów i prezentacji firmowych, z których zdecydowana większość po recenzjach zostanie opublikowana w czasopiśmie Gaz, Woda i Technika Sanitarna. Wszystkie referaty i prezentacje zostały wydane na płycie CD natomiast streszczenia referatów w języku polskim i angielskim opublikowano w materiałach konferencyjnych w cyklu wydawniczym Eksploatacja wodociągów i kanalizacji, nr 14 pt. „GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”.
Konferencje z tego cyklu są organizowane od 14 lat, a ich tematyka jest wciąż aktualna po-nieważ rozwój systemów informatycznych stosowanych do zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstw wodociągowych jest bardzo szybki.

Zgodnie z hasłem wiodącym konferencji, przedstawiono wiele interesujących referatów z zakresu wdrażania baz danych typu GIS w przedsiębiorstwach, modelowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz nowych metod monitorowania sieci. Szczególnie cenne były informacje zawierające doświadczenia autorów z wdrażania baz danych i modeli numerycznych sieci wskazujące nie tylko na korzyści ale również trudności i bariery we wdrażaniu. Dużą uwagę zwracano na różnorodność błędów popełnianych przy wprowadzaniu danych. Na wyróżnienie zasługuje innowacyjny system kompleksowego monitorowania szumów w sieciach wodociągowych umożliwiający między innymi automatyczną identyfikację miejsc i wielkości wycieków wody zaprezentowany przez P. Przemysława Ziółkowskiego.
Warto wspomnieć, iż uczestnicy na gorąco wyrażali swoje uznanie za trafny dobór tematyki konferencji oraz jej aktualność.
Z przebiegu obrad wyłaniają się następujące główne kwestie związane z wdrażaniem i rozwojem baz danych typu GIS, modeli i monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych:

 • choć obserwuje się już istotny postęp we wdrażaniu tych narzędzi informatycznych do zarządzania majątkiem sieciowym w kraju, to jednak proces ten jest realizowany jeszcze w niezadowalającym stopniu;
 • jednocześnie zauważa się dużą kreatywność pracowników przedsiębiorstw wodociągowych w podejmowaniu samodzielnych inicjatyw wdrożeniowych wykorzystujących różne narzędzia w tym, niekomercyjne powszechnie dostępne.
 • W czasie uroczystości otwarcia konferencji Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Pan Andrzej Roch-Dobrucki został odznaczony Złotą Honorową Odznaką Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w uznaniu Jego osobistego wkładu w tworzenie warunków bardzo dobrej współpracy pomiędzy PIIB i PZITS. Odznakę wręczyli Pani Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa i Sekretarz Generalny kol. Andrzej Pieniążek.

  Przewodniczący Komitetu Naukowego
  Prof. Marian Kwietniewski
  Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
  Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
  Politechnika Warszawska

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  Relacja z Walnego Zgromadzenia REHVA

  W dniach 2-4 kwietnia 2017 r. odbyło się w Londynie coroczne spotkanie członków Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (w skrócie REHVA, www.rehva.eu) połączone z Walnym Zgromadzeniem Delegatów.


  1) Delegaci z poszczególnych krajów
  2) Prezes REHVA Stefano P. Corgnati i Wice-prezes PZITS Anna Bogdan
  Źródło: REHVA

  REHVA jest federacją europejskich stowarzyszeń działających w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, założoną w 1963 r. REHVA skupia w sobie ponad 100 000 europejskich inżynierów z 26 krajów. Misją REHVA jest rozwijanie i upowszechnianie energooszczędnych technologii obejmujących instalacje wewnętrzne w budynkach (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), służących tworzeniu zdrowych warunków środowiska wewnętrznego w budynkach. Federacja pomaga swoim członkom oraz całej branży instalacji budowlanych poprzez wspieranie wymiany wiedzy i rozwoju a także poprzez wpływanie na tworzenie polityki wspólnej UE i jej wdrażanie w krajach członkowskich. Czytaj więcej…


  1) Zarząd REHVA
  2) Uczestnicy Walnego Zgromadzenia
  Źródło: REHVA

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  Relacja z udziału członków Sekcji Głównej Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery w Targach ISH, Frankfurt

  W dniach 14-18 marca 2017 r. odbyła się kolejna edycja Targów ISH — największego w Europie spotkania branży instalacji wodnych i sanitarnych, aranżacji łazienek oraz systemów ogrzewania i wentylacji. W tym roku w Targach uczestniczyli również członkowie Sekcji Główniej PZITS ds. Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery. Targi ISH odbywają się co dwa lata i obejmują prezentację najnowszych technologii dotyczących instalacji budowlanych i wyposażenia łazienek. Tegoroczne Targi odbywały się pod hasłem "Water. Energy. Life" ("Woda. Energia. Życie"). Czytaj więcej…

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS 20 marca 2017 r. w Warszawie

  Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad wręczono listy z podziękowaniami za działalność w organach Zarządu Głównego w minionej kadencji tym osobom, które nie wykonują takiej działalności w kadencji bieżącej. Następnie przyjęto Protokół nr. 1/ZG/16 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 21 listopada 2016 r. Pan Prof. Marian Kwietniewski przedstawił następnie obszerną informację o organizowanej przez Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzenia Ścieków Politechniki Warszawskiej i Zarząd Główny PZITS VII konferencji N-T „GIS-modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”.Trwają intensywne prace przygotowawcze Komitetu Organizacyjnego. Następnie Zarząd Główny podjął trzy uchwały o numerach od 7/ZG/17 do 9/ZG/17 których pełne teksty znajdują się na stronie internetowej PZITS. W dalszej części posiedzenia szczegółowy plan imprez, organizowanych w 2017 r. przez Oddziały i Sekcje Główne przedstawiła Wiceprezes kol. Anna Bogdan. W planie tym Wiceprezes kol.Paweł Stańczak zgłosił propozycję aby obchody Jubileuszu 100-lecia PZITS połączono ze Zjazdem Gazowników,w dniach 23-24.04.2019r.Zaproponowano także aby Jubileusz ten uczczono organizując również w dniach 4-5.10.2019 r. Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych oraz wydając Monografię np.100 lat PZITS. Wszystkie propozycje uzyskały akceptację uczestników posiedzenia.Ponieważ planu imprez nie zgłosiły jeszcze wszystkie oddziały i Sekcje,będzie on omawiany na posiedzeniu Prezydium 8 maja. Następnie Przewodniczący GKL i GŁ.Sekcji COWiIA kol. Wojciech Ratajczak oraz Wiceprezes kol.Anna Bogdan przedstawili informację o planowanych działaniach tych organów podkreślając jak ważna w tych planach dla Sekcji COWiIA, jest decyzja o wznowieniu współpracy PZITS z REHVA.Sekcja deklaruje pozyskanie dla wznowienia tej współpracy sponsorów. Ze względu na historię naszej współpracy z REHVA propozycja wywołała szeroką dyskusję którą zakończyło poddanie jej pod głosowanie uczestnikom obrad. Znaczna większość członków Zarządu Głównego opowiedziała sie za ponowną współpracą z REHVA. Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Gen.Oto niektóre z nich:
  — 27 stycznia br.przekazano do MEN uwagi do projektu Rozporządzenia w.s.”klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego” opracowane przez GKL.
  — 3 lutego br.również do MEN z GKL przekazaliśmy uwagi do projektu rozporządzenia w.s.”podstawy programowej kształcenia w zawodach…”
  — 30 stycznia przesłano do oddziałów pismo z NOT z prośbą o desygnowanie przedstawicieli PZITS do Komitetów N-T i Komisji
  — w kadencji 2016-2020.Swoich przedstawicieli zgłosiło 5 Oddziałów tj. Białystok, Częstochowa, Gdańsk, Kielce i Toruń.
  — w GKL trwają prace nad uwagami do projektu Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego w dniu 20 marca 2017 r. w Warszawie

  Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Na początku przyjęto porządek posiedzenia a także Protokół nr. 1/PZG/17 z posiedzenia Prezydium 17 stycznia 2017 r. w Krakowie. Następnie podjęto uchwały nr.12/PZG/17 i 13/PZG/17, których pełne teksty znajdują się na stronie internetowej Zarządu Głównego. Prezydium zaproponowało aby Przewodniczącą Zespołu ds. Strategii Rozwoju PZITS na lata 2017-2020 była Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan, a jej zastępcą kol. Wojciech Ratajczak. Oboje wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji /propozycja pełnego składu Zespołu w uchwale nr.13/PZG/17/. Wiceprezes PZITS kol.Anna Bogdan przedstawiła następnie plan imprez N-T Stowarzyszenia na 2017r. który będzie prezentowany również na posiedzeniu Zarządu Głównego.W ramach tego planu, Wiceprezes PZITS kol.Paweł Stańczak, zaproponował aby Jubileusz 100-lecia PZITS,obchodzony był podczas Zjazdu Gazowników w dniach 23-24 kwietnia 2019 r. Następnie omawiano zgłoszone w stosunku do Prezydium Z.G. oczekiwania Przewodniczącego GKL i Gł. Sekcji COWiIA kol.Wojciecha Ratajczaka.Spośród czterech postulatów, Prezydium ustosunkowało się do pierwszego dotyczącego deklaracji co do możliwości ponownej współpracy PZITS z REHVA, o co zabiega Gł. Sekcja COWiIA.Uzasadniała te oczekiwania, gorąco je popierając i deklarując również pozyskiwanie przez Gł. Sekcję na ten cel sponsorów Wiceprezes kol. Anna Bogdan. Prezydium postanowiło postulat ten, przedstawić do decyzji Zarządu Głównego, a pozostałe omówić na posiedzeniu Prezydium 8 maja w Krakowie.

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS w dniu 16 stycznia 2017 r. w Krakowie

  Posiedzenie prowadziła Prezes Z.G. kol. Krystyna Korniak-Figa. Po zaakceptowaniu porządku posiedzenia przyjęto Protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium w dniu 17.10.2016 r., a następnie podjęto uchwalę nr. 1/PZG/17 dotyczącą przyjęcia Protokółu z Zebrania Delegatów w dniu 21.10.2016 r. Następnie podjęto uchwały od nr.2/PZG/17 do nr.10/PZG/17 dotyczące składów osobowych Głównych Komisji i Głównych Sekcji,a także uchwałę nr.11/PZG/17 dotyczącą przyznania Honorowych Odznak PZITS dla członków z O/Gdańsk./Wszystkie uchwały w pełnej treści znajdują się na stronie internetowej PZITS/. W dalszej części obrad Wiceprezes ZG kol.Anna Bogdan,przedstawiła szczegółową informację dotyczącą Konspektu Strategii Rozwoju PZITS w latach 2017-2020,który został zaakceptowany przez Prezydium, z decyzją powołania „Zespołu Problemowego” do dalszych nad nim prac. Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.Oto niektóre z nich:
  — Trwają prace przygotowawcze do VII Konferencji Naukowo-Technicznej „GIS-modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”.
  — Główna Sekcja COWiIA oraz GKL opracowały komentarze do projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w.s. charakterystyki energetycznej budynków, które 16 grudnia 2016 r. przekazano do MIiB.
  — Do Głównej Kom. Leg. skierowano,otrzymane z M.E.N.z prośbą o uwagi, dwa projekty rozporządzeń tj;
  1. w.s.klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
  2. podstaw programowych kształcenia w zawodach regulowanych.

  Na koniec Wiceprezes Kol. Jan Pawełek poinformował o ostatecznej /po korekcie/ wersji Statutu, który będzie obowiązywał po przyjęciu go przez K.R.S.

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  Posiedzenie Zarządu Głównego w Warszawie w dniu 21 listopada 2016 r.

  Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego prowadziła Prezes PZITS Krystyna Korniak-Figa.Po przyjęciu Porządku posiedzenia,wręczono Dyplomy Członka Honorowego PZITS, przyznane na Zebraniu Delegatów, obecnym na posiedzeniu koleżankom i kolegom zaś dla nieobecnych przekazano je Prezesom Z/O by wręczyli je im na najbliższej uroczystości organizowanej przez Oddział.Bardzo istotnym punktem obrad, było podjęcie Uchwał o numerach 1/ZG/16 do 6/ZG/16 (patrz Uchwały ZG na stronie internetowej) dotyczących głównie spraw personalnych,zakresów obowiązków i organizacji nowych władz Zarządu Głównego. Następnie omówiono wnioski i dezyderat przyjęte na XXVII Zebraniu Delegatów. W dalszej części posiedzenia, obszerne omówienie „Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy…” przedstawiła Wiceprezes kol. Anna Bogdan. Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny,oto niektóre z nich:
  — 21.10.2016 r. zgodnie z wnioskiem z Zebrania Delegatów,wystąpiono do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o podział naszej specjalności na trzy oddzielne.
  — 28.10.2016 r. przesłano do MIiB uwagi do projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.
  — 03.11 i 09.11.2016 r. kol. Prezes uczestniczyła w spotkaniach Grupy B-21, poświęconych również projektowi Kodeksu.

  Na koniec Wiceprezes kol. Jan Pawełek zaapelował o zgłaszanie uwag i propozycji zmian do strony internetowej ZG, zaś kol. Wojciech Ratajczak omówił opracowany wspólnie z Wiceprezes kol. Anną Bogdan Konspekt Strategii Rozwoju PZITS w latach 2017-2020 i przekazał go obecnym z prośbą o uwagi i dalszą w tej sprawie dyskusję.

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  XXVII Zebranie Delegatów PZITS

  pzits-logo
  21 października 2016 r. w Ustroniu-Jaszowcu, odbyło się XXVII Zebranie Delegatów Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, w którym uczestniczyło 82 Delegatów z 21 Oddziałów.
  Zebranie Delegatów odbywa się, co cztery lata i jest najważniejszym wydarzeniem w życiu Stowarzyszenia. Podstawowym celem Zebrania Delegatów jest podsumowanie działalności w mijającej kadencji, dokonanie wyboru nowych władz Stowarzyszenia oraz nakreślenie kierunków działalności na kolejną kadencję. Obrady rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru PZITS.

   

  XXVII Zebranie Delegatów otworzyła mgr inż. Krystyna Korniak-Figa, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia, która powitała Gości Zebrania. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatnich latach członków Stowarzyszenia, wśród których znaleźli się zasłużeni działacze: prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski, prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski.

  Kolejnym punktem obrad był wybór Prezydium Zebrania w składzie:
  Przewodniczący Zebrania: kol. Ewa Dworska, O/Katowice
  Zastępcy Przewodniczącego: kol. Inga Hoppe, O/Bydgoszcz
  kol. Hieronim Spiżewski, O/Beskidzki
  Sekretarze Zjazdu: kol. Katarzyna Grabowska, O/Gdańsk
  kol. Krzysztof Stelągowski, O/Łódź

  Następnie przyjęto porządek obrad Zebrania, regulamin obrad oraz wybrano Komisje: Mandatową, Wyborczą, Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków. W dalszej części Zebrania zasłużeni działacze PZITS otrzymali następujące odznaczenia:

  Medal im. Prof. Zygmunta Rudolfa:

  • Janusz Rożniakowski, O/Kielce
  • Zenon Mieruszyński, O/Opole
  • Adam Skardowski, O/Opole
  • Władysław Szaflik, O/Szczecin
  • Krystyna Janicka-Mazur, O/Wielkopolski
  • Jan Pawełek, O/Kraków
  • Zdzisław Grzymała, O/Koszalin
  • Krzysztof Stelągowski, O/Łódź
  • Władysław Szymański, O/Podkarpacki

  Złotą Honorową Odznakę PZITS:

  • Danuta Brymerska, O/Kielc

  Złota Honorowa Odznaka NOT:

  • Paweł Stańczak, O/Warszawa

  Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność Zjazdu w pierwszym terminie.
  Uczestnicy XXVII Zebrania Delegatów z głosem stanowiącym w wyniku jawnego głosowania jednogłośnie nadali godność Członka Honorowego PZITS następującym członkom PZITS:

  1. Gerard Jan Besler, O/Dolnośląski we Wrocławiu
  2. Sławomir Biłozor, O/Poznań
  3. Bogusław Brochmann, O/Szczecin
  4. Sławczo Denczew, O/Warszawa
  5. Andrzej Maria Dziubek, O/Dolnośląski we Wrocławiu
  6. Bronisław Hillebrand, O/Łódź
  7. Piotr Korczak, O/Gdańsk
  8. Alicja Krymska, O/Toruń
  9. Ryszard Orłowski, O/Bydgoszcz
  10. Ewa Maria Skręt, O/Podkarpacki w Rzeszowie
  11. Zbigniew Szymański, O/Toruń
  12. Realizując przyjęty porządek obrad, uczestnicy Zebrania wysłuchali:

   • sprawozdania Zarządu Głównego PZITS za okres kadencji 2012-2016., który w imieniu ustępującego ZG PZITS wygłosiła kol. Prezes — Krystyna Korniak-Figa.
   • sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej PZITS, które przedstawiła jej przewodnicząca — kol. Krystyna Janicka-Mazur.
   • sprawozdania Głównego Sądu Koleżeńskiego PZITS, które w imieniu nieobecnego przewodniczącego kol. Leszka Reguły przedstawił kol. Andrzej Pieniążek.

   Zebranie Delegatów przyjęło przedstawione sprawozdania i udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

   Zgodnie z porządkiem obrad uczestnicy XXVII Zebrania Delegatów z głosem stanowiącym w wyniku jawnego głosowania zatwierdzili: Regulamin Zarządu Głównego PZITS, Zasady Etyki Zawodowej Członków PZITS oraz zmiany w Statucie wynikające m.in. z nowelizacji ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

   Następnie rozpoczęła się część wyborcza Zebrania. Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawił listę kandydatów na prezesa PZITS, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego.

   W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania XXVII Zebranie Delegatów PZITS wybrało kol. Krystynę Korniak-Figa na Prezesa PZITS na kadencję 2016-2020.

   W wyniku wyborów do Zarządu Głównego wybrani zostali Koleżanki i Koledzy: Anna Bogdan, Jan Pawełek, Piotr Frysztak, Andrzej Grabowski, Florian Piechurski, Wojciech Majchrzak, Wojciech Ratajczak, Paweł Stańczak, Zbigniew Kilanowski, Marian Kulig, Krzysztof Stelągowski, Norbert Bobkiewicz, Elżbieta Kowalczyk, Andrzej Pieniążek, Eugeniusz Ryl i Jolanta Walczak-Sielicka — z-ca członka Zarządu Głównego.

   Do Głównej Komisji Rewizyjnej ZG zostali wybrani:
   Krystyna Janicka-Mazur, Jolanta Jagucka, Alicja Krymska, Danuta Brymerska, Maria Duma i Mirosław Lewandowski, Kazimierz Kudlik — z-cy członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

   Do Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:
   Mieczysław Kucharski, Katarzyna Grabowska, Alicja Kaczmarczyk, Marian Długosz, Janusz Tokarzewski i Eliza Dorota Mańkowska i Bolesław Szabelski — z-cy członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.

   Delegatem do Rady Krajowej FSNT-NOT został wybrany — Adam Skardowski i Zbigniew Łabuz — z-ca delegata.

   Następnie uczestnicy Zebrania kontynuowali dyskusję nad problemami związanymi
   z działalnością PZITS, a także współpracy z przemysłem i gospodarką kraju. W wyniku dyskusji Komisja Uchwał i Wniosków zaproponowała treść Uchwały, którą Zebranie przyjęło do realizacji w latach 2016-2020.

   XXVII Zebranie Delegatów PZITS zakończyło się wyprowadzeniem sztandaru.