Aktualności

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

z cyklu "Funkcjonowanie Eksploatacja i Bezpieczeństwo Systemów Gazowych, Wodociągowych, Kanalizacyjnych i Grzewczych"

Krynica-Zdrój, 19-21 kwietnia 2017 roku

Tematyka Konferencji:

 • technologie i techniki procesów przesyłu i dystrybucji gazu,
 • metrologie i niezawodność funkcjonowania przemysłu gazowniczego,
 • systemy gazownicze — źródła gazu, magazynowanie gazu, gospodarka i wykorzystanie gazu,
 • bezpieczeństwo dostaw — własne złoża, import gazu, połączenia z rynkami europejskimi,
 • europejskie dyrektywy energetyczne,
 • jakość i niezawodność procesów uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania osadów ściekowych,
 • informatyczne narzędzia zarządzania systemami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, ciepłowniczymi i gazowymi,
 • awaryjność wraz z renowacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych,
 • ryzyko i bezpieczeństwo funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków i wód deszczowych,
 • urządzenia pomiarowe do wody i ciepła w aspekcie bezpieczeństwa,
 • analiza niezawodności elementów systemu zaopatrzenia w ciepło,
 • badania awaryjności sieci i węzłów cieplnych,
 • wpływ przyjętej technologii wytwarzania ciepła na niezawodność lokalnego systemu ciepłowniczego,
 • wytwarzanie ciepła — technologie, sprawność i ekonomika,
 • modelowanie i symulacje hydrodynamiczne sieci wod-kan.,
 • retencja wód opadowych.

Szczegółowe informacje:
e-mail: biuro@pzits.krakow.pl lub www.pzits.krakow.pl

 

————————————————————————————————————————————————————————

VII konferencja naukowo-techniczna:
GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

pzits-logo
Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie i wymiana doświadczeń z najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie aplikacji Geograficznych Systemów Informacji (GIS) oraz modelowania i monitoringu do wspomagania rozwoju, eksploatacji i zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji. GIS, modelowanie i monitoring rozwijają się od ponad 25 lat niezwykle dynamicznie, a organizowana od 14 lat konferencja jest jedynym w kraju forum wymiany informacji i doświadczeń w tym zakresie.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 roku w Domu Technika NOT, Warszawa, ul. Czackiego 3/5, sala B. Otwarcie konferencji nastąpi o godz. 10.30. Rejestracja uczestników od godz. 9.00, przewidywany czas zakończenia ok. godz.17.00.

» Więcej informacji

» Karta zgłoszenia uczestnictwa

 

————————————————————————————————————————————————————————

XXVII Zebranie Delegatów PZITS

pzits-logo
21 października 2016 r. w Ustroniu-Jaszowcu, odbyło się XXVII Zebranie Delegatów Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, w którym uczestniczyło 82 Delegatów z 21 Oddziałów.
Zebranie Delegatów odbywa się, co cztery lata i jest najważniejszym wydarzeniem w życiu Stowarzyszenia. Podstawowym celem Zebrania Delegatów jest podsumowanie działalności w mijającej kadencji, dokonanie wyboru nowych władz Stowarzyszenia oraz nakreślenie kierunków działalności na kolejną kadencję. Obrady rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru PZITS.

 

XXVII Zebranie Delegatów otworzyła mgr inż. Krystyna Korniak-Figa, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia, która powitała Gości Zebrania. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatnich latach członków Stowarzyszenia, wśród których znaleźli się zasłużeni działacze: prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski, prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski.

Kolejnym punktem obrad był wybór Prezydium Zebrania w składzie:
Przewodniczący Zebrania: kol. Ewa Dworska, O/Katowice
Zastępcy Przewodniczącego: kol. Inga Hoppe, O/Bydgoszcz
kol. Hieronim Spiżewski, O/Beskidzki
Sekretarze Zjazdu: kol. Katarzyna Grabowska, O/Gdańsk
kol. Krzysztof Stelągowski, O/Łódź

Następnie przyjęto porządek obrad Zebrania, regulamin obrad oraz wybrano Komisje: Mandatową, Wyborczą, Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków. W dalszej części Zebrania zasłużeni działacze PZITS otrzymali następujące odznaczenia:

Medal im. Prof. Zygmunta Rudolfa:

 • Janusz Rożniakowski, O/Kielce
 • Zenon Mieruszyński, O/Opole
 • Adam Skardowski, O/Opole
 • Władysław Szaflik, O/Szczecin
 • Krystyna Janicka-Mazur, O/Wielkopolski
 • Jan Pawełek, O/Kraków
 • Zdzisław Grzymała, O/Koszalin
 • Krzysztof Stelągowski, O/Łódź
 • Władysław Szymański, O/Podkarpacki

Złotą Honorową Odznakę PZITS:

 • Danuta Brymerska, O/Kielc

Złota Honorowa Odznaka NOT:

 • Paweł Stańczak, O/Warszawa

Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność Zjazdu w pierwszym terminie.
Uczestnicy XXVII Zebrania Delegatów z głosem stanowiącym w wyniku jawnego głosowania jednogłośnie nadali godność Członka Honorowego PZITS następującym członkom PZITS:

 1. Gerard Jan Besler, O/Dolnośląski we Wrocławiu
 2. Sławomir Biłozor, O/Poznań
 3. Bogusław Brochmann, O/Szczecin
 4. Sławczo Denczew, O/Warszawa
 5. Andrzej Maria Dziubek, O/Dolnośląski we Wrocławiu
 6. Bronisław Hillebrand, O/Łódź
 7. Piotr Korczak, O/Gdańsk
 8. Alicja Krymska, O/Toruń
 9. Ryszard Orłowski, O/Bydgoszcz
 10. Ewa Maria Skręt, O/Podkarpacki w Rzeszowie
 11. Zbigniew Szymański, O/Toruń
 12. Realizując przyjęty porządek obrad, uczestnicy Zebrania wysłuchali:

  • sprawozdania Zarządu Głównego PZITS za okres kadencji 2012-2016., który w imieniu ustępującego ZG PZITS wygłosiła kol. Prezes — Krystyna Korniak-Figa.
  • sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej PZITS, które przedstawiła jej przewodnicząca — kol. Krystyna Janicka-Mazur.
  • sprawozdania Głównego Sądu Koleżeńskiego PZITS, które w imieniu nieobecnego przewodniczącego kol. Leszka Reguły przedstawił kol. Andrzej Pieniążek.

  Zebranie Delegatów przyjęło przedstawione sprawozdania i udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

  Zgodnie z porządkiem obrad uczestnicy XXVII Zebrania Delegatów z głosem stanowiącym w wyniku jawnego głosowania zatwierdzili: Regulamin Zarządu Głównego PZITS, Zasady Etyki Zawodowej Członków PZITS oraz zmiany w Statucie wynikające m.in. z nowelizacji ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

  Następnie rozpoczęła się część wyborcza Zebrania. Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawił listę kandydatów na prezesa PZITS, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego.

  W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania XXVII Zebranie Delegatów PZITS wybrało kol. Krystynę Korniak-Figa na Prezesa PZITS na kadencję 2016-2020.

  W wyniku wyborów do Zarządu Głównego wybrani zostali Koleżanki i Koledzy: Anna Bogdan, Jan Pawełek, Piotr Frysztak, Andrzej Grabowski, Florian Piechurski, Wojciech Majchrzak, Wojciech Ratajczak, Paweł Stańczak, Zbigniew Kilanowski, Marian Kulig, Krzysztof Stelągowski, Norbert Bobkiewicz, Elżbieta Kowalczyk, Andrzej Pieniążek, Eugeniusz Ryl i Jolanta Walczak-Sielicka — z-ca członka Zarządu Głównego.

  Do Głównej Komisji Rewizyjnej ZG zostali wybrani:
  Krystyna Janicka-Mazur, Jolanta Jagucka, Alicja Krymska, Danuta Brymerska, Maria Duma i Mirosław Lewandowski, Kazimierz Kudlik — z-cy członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

  Do Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:
  Mieczysław Kucharski, Katarzyna Grabowska, Alicja Kaczmarczyk, Marian Długosz, Janusz Tokarzewski i Eliza Dorota Mańkowska i Bolesław Szabelski — z-cy członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.

  Delegatem do Rady Krajowej FSNT-NOT został wybrany — Adam Skardowski i Zbigniew Łabuz — z-ca delegata.

  Następnie uczestnicy Zebrania kontynuowali dyskusję nad problemami związanymi
  z działalnością PZITS, a także współpracy z przemysłem i gospodarką kraju. W wyniku dyskusji Komisja Uchwał i Wniosków zaproponowała treść Uchwały, którą Zebranie przyjęło do realizacji w latach 2016-2020.

  XXVII Zebranie Delegatów PZITS zakończyło się wyprowadzeniem sztandaru.