Aktualności

STRATEGIA ROZWOJU PZITS W LATACH 2016–2024

pzits-logo
Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w latach 2016-2024.

————————————————————————————————————————————————————————

Smart building & digitalisation in the new EPBD

REHVA

REHVA zaprasza do bezpłatnego udziału w seminarium „Smart building & digitalisation in the new EPBD. Policies and implementation in practice”, które odbędzie się 20 marca br. podczas Targów Light+Building 2018 (Frankfurt).

Członkowie PZITS mogą również otrzymać bilety wejścia na ww. Targi. Chętnych zapraszamy do kontaktu z Sekcją COWIA (sekcja.cowiia w domenie pzits.pl).

Więcej informacji nt. seminarium znajduje się na stronie REHVA

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w dniu 22 stycznia 2018r. w Krakowie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa.
Zaakceptowano porządek posiedzenia oraz przyjęto bez uwag Protokół nr 8/PZG/17 z posiedzenia Prezydium które odbyło się 11 grudnia 2017r.
Następnie po szerokiej dyskusji w której brali udział wszyscy członkowie Prezydium, postanowiono wprowadzić MODYFIKACJĘ do uchwały Prezydium nr 28/PZG/17 z 11 grudnia 2017r. polegającą na „przeprowadzeniu obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS w dniach 23-25 maja 2019 roku, niezależnie od XXXIX Zjazdu Gazowników”.

Postanowiono nie omawiać punktu porządku posiedzenia dotyczącego realizacji zadań priorytetowych STRATEGI nr 3,4,5 i 6,ponieważ termin zgłaszania przez Oddziały liderów i członków zespołów do ich realizacji przesunięto do 20 lutego 2018r.

W dalszej części posiedzenia, Prezydium podjęło następujące uchwały:

 • Nr 29/PZG/18 w sprawie zmiany przedstawiciela PZITS w Radzie Programowej czasopisma PIIB „Inżynier Budownictwa”
 • Nr 30/PZG/18 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Głównych Sekcji
 • Nr 31/PZG/18 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Głównych Komisji
 • Nr 32/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowej Odznaki PZITS
 • Nr 33/PZG/18 w sprawie zorganizowania w 2019 roku, Warsztatów Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych.

Wszystkie uchwały będą zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Głównego.

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny. Oto najważniejsze z nich:

 • 8 grudnia 2017r. wyrażono zgodę na udzielenie Patronatu Honorowego szkoleniu „Problemy w eksploatacji przepompowni ścieków” które w dniach 26-27 luty br. organizuje firma „Dendros” z Poznania.
 • 10 stycznia 2018r. przesłano do Oddziałów ,opracowane przez Główną Komisję Legislacyjną, projekty dwóch regulaminów:
  • Regulamin Organizacyjny Oddziału
  • Regulamin Pracy Zarządu Oddziału, z prośbą o zgłoszenie do nich uwag w terminie do 28 lutego br.
 • udzielono poparcia Pani Prezes FSN-T NOT, kandydującej na członka Rady Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które ma reprezentować organizacje pozarządowe.
 • 8 stycznia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli IGG,SITPNIG oraz Głównej Sekcji Gazownictwa PZITS, dotyczące organizacji XXXIX Zjazdu Gazowników.

W posiedzeniu Prezydium uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej Kol.Danuta Brymerska.

————————————————————————————————————————————————————————

Wycieczka Techniczna – SUEZ – Zielona Energia

9. stycznia 2018 r. przedstawiciele PZITS oraz Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej mieli możliwość zwiedzenia Spalarnię Odpadów SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o., która znajduje się w Karolinie pod Poznaniem. Spalarnia ta została uruchomiona w 2016 r. i posiada wydajność 210 000 ton odpadów rocznie. W instalacji zainstalowane są dwa 27. metrowe kotły według europejskiego standardu BAT, czyli „Najlepszej dostępnej techniki”. W początkowej fazie procesu technologicznego ciepło, wytwarzane podczas spalania odpadów, podgrzewa wodę znajdującą się w rurkach kotła (umieszczonych zarówno w ścianach, jak i we wnętrzu kotła) i zamienia ją w parę przegrzaną. W następnym etapie procesu z pary odzyskiwana jest energia cieplna (na wymienniku) i energia elektryczna (poprzez turbinę i ge??nerator). Dzięki półsuchemu systemowi oczyszczania spalin jest ona całkowicie bezpieczna dla mieszkańców. Rocznie z 210 000 ton odpadów powstaje min. 267 000 GJ energii cieplnej oraz min. 128 000 MWh energii elektrycznej. Po zaspokojeniu potrzeb własnych zakładu energia cieplna trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej, a energia elektryczna do krajowej sieci elektroenergetycznej.
Bardzo dziękujemy Organizatorom za możliwość zapoznania się z tak nowoczesną instalacją.

1
3
4

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Zarządu Głównego
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
11 grudnia 2017 roku w Warszawie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po akceptacji porządku obrad przyjęto protokół nr 4/ZG/17 z posiedzenia Zarządu Głównego z dnia 18 września br.
Następnie wiceprezes PZITS kol. Jan Pawełek podsumował spotkania, które Prezydium Zarządu Głównego odbyło w sprawie czasopism PZITS, tj.: Gaz, Woda i Technika Sanitarna oraz Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja z wydawcą czasopism spółką SIGMA-NOT oraz Redaktorami Naczelnymi. Spotkania te miały dotyczyć wypracowania działań mających na celu zwiększenie liczby prenumeratorów oraz poprawę wyników finansowych poprzez np.: pozyskanie reklamodawców, sponsorów, a także zamieszczanie w nich większej ilości artykułów przeznaczonych dla praktyków.

W dalszej części Posiedzenia, po dyskusji i wprowadzeniu zmian przyjęto uchwałę nr 14/ZG/17 w sprawie aktualizacji i uporządkowania opłat z tytułu przynależności do PZITS i usług wykonywanych przez PZITS. Przyjęto również uchwałę nr 15/ZG/17 w sprawie akceptacji Strategii Rozwoju PZITS w latach 2016- 2024 oraz uchwałę nr 16/ZG/17 w sprawie przyjęcia czterech firm w poczet Członków Wspierających PZITS.

Następnie Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła rekomendowane przez Prezydium do akceptacji projekty Regulaminów:

 • Ramowego Regulaminu Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń
 • Zawieszania Członkostwa w PZITS
 • Przywracania Członkostwa w PZITS
 • Nadawania Godności Członka Honorowego PZITS.

Po dyskusji i wprowadzeniu do regulaminów poprawek i uzupełnień zostały one zatwierdzone w uchwale nr 17/ZG/17, oprócz tych regulaminów zatwierdzono następujące uchwały Prezydium:

 • nr 24/PZG/17 z dnia 23 października 2017 oraz z dnia 11 grudnia 2017
 • nr 25/PZG/17 w sprawie akceptacji Regulaminu Nadawania Godności Członka Honorowego
 • nr 26/PZG/17 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS Członkom z Oddziału Częstochowskiego
 • nr 27/PZG/17 w sprawie terminarza posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego w I półroczu 2018r.
 • nr 28/PZG/17 w sprawie przyjęcia Ramowego Programu Obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS.

Wszystkie uchwały zostały zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Głównego.

Ważniejsze wydarzenia jakie miały miejsca od poprzedniego Posiedzenia Zarządu Głównego przedstawił Sekretarz Generalny.

Oto niektóre z nich:

1. Konferencje naukowo-techniczne, seminaria

 • Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska w dniach 17-19 października w Poznaniu, Główna Sekcja Gospodarki Odpadami zorganizowała IV Konferencję Ochrona Środowiska w Praktyce
 • 26 października Główna Sekcja Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki oraz Oddział Łódź zorganizowały XII Seminarium z cyklu Nowoczesne Techniki Instalacyjne w Szpitalnictwie
 • W dniach 22-23 listopada odbywała się w Cedzynie koło Kielc konferencja WOD KAN INSTAL, której organizatorem była Politechnika Świętokrzyska, a współorganizatorem Zarząd Główny PZITS.
 • 7 grudnia odbyła się XVI edycja konferencji Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce

2. Główna Komisja Legislacyjna przygotowała opinię lub komentarze do projektu kilka ustaw. Wykaz tych opinii znajduje się na stronie internetowej Zarządu Głównego.

3. 3 października URE powołał Komisję Kwalifikacyjną nr 499 przy Gdańskim Oddziale PZITS

4. Odbyły się Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Oddziałach:

 • Wielkopolskim- Prezesem Oddziału wybrano ponownie kol. Jana Lemańskiego
 • Lubelskim- Prezesem Oddziału wybrano kol. Tomasza Cholewę

Posiedzenie Zarządu Głównego zakończyła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak- Figa składając wszystkim życzenia Świąteczne i Noworoczne.

————————————————————————————————————————————————————————

WOD-KAN-INSTAL 2017

pzits-logo
W dniach 22-23 listopada 2017 r. w Kielcach odbyła się już ósma edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji WOD-KAN-INSTAL. Główny organizator, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej, wraz z współorganizatorami – Świętokrzyską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych – zadbali o wysoki poziom merytoryczny spotkania, kładąc szczególny nacisk na praktyczny wymiar prezentowanej wiedzy.

Konferencja, organizowana od 2005 r. w cyklu dwuletnim, stanowi platformę spotkania świata nauki ze światem praktyki. Oprócz referatów naukowych, naukowo-technicznych i technicznych wygłaszane są także referaty szkoleniowe. Tradycyjnie już integralną częścią wydarzenia jest wystawa materiałów, sprzętu oraz urządzeń dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, dająca możliwość bezpośredniej rozmowy oraz wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm. To także świetna okazja do zapoznania się z nowinkami technologicznymi i sprzętem, których zastosowanie może usprawnić działalność firmy.

konfa1

Wśród prelegentów tegorocznej edycji konferencji znaleźli się tacy znawcy tematu, jak prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski (Politechnika Krakowska), dr hab. inż. prof. PŚk Emilia Kuliczkowska, prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski (Politechnika Świętokrzyska), prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), prof. dr hab. inż. Janusz Rak (Politechnika Rzeszowska), prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski (Politechnika Gdańska), dr hab. inż. prof. PRz Barbara Tchórzewska-Cieślak (Politechnika Rzeszowska) i dr hab. inż. prof. UZ Adam Wysokowski (Uniwersytet Zielonogórski).

konfa2

Podczas konferencji poruszono zagadnienia projektowania i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń stosowanych w sieciach zewnętrznych i instalacjach wewnętrznych wodociągowych oraz kanalizacyjnych, a także w procesach uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.

W składzie Komitetu Honorowego konferencji znajdowała się Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa, która otrzymała dyplom z podziękowaniami dla PZITS za współorganizację konferencji.

konfa3

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
11 grudnia 2017 r. w Warszawie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak- Figa. Po akceptacji porządku posiedzenia przyjęto protokół nr 7/PZG/17 z posiedzenia Prezydium, które odbyło się 23 października w Krakowie. Następnie wiceprezes kol. Anna Bogdan przedstawiła projekt aktualizacji regulaminu Nadawania Godności Członka Honorowego PZITS. Po dyskusji i drobnych uzupełnieniach podjęto uchwałę nr 25/PZG/17 rekomendującą Zarządowi Głównemu zatwierdzenie ww. regulaminu.

W dalszej części posiedzenia Prezydium podjęto następujące uchwały:

 • Nr 26/PZG/17 w sprawie przyznania Honorowych odznak PZITS Członkom Stowarzyszenia z Oddziału Częstochowskiego.
 • Nr 27/PZG/17 w sprawie terminów Posiedzeń Prezydium oraz Zarządu Głównego w I. półroczu 2018 roku.
 • Nr 28/PZG/17 w sprawie przyjęcia Ramowego Programu Obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS.

Uchwały te będą przedstawione do zatwierdzenia przez Zarząd Główny.

Prezydium zaakceptowało także przedstawioną przez Prezes PZITS kol. Krystynę Korniak-Figę propozycję zgłoszenia wiceprezes PZITS kol. Annę Bogdan do CEN, tj. europejskiego odpowiednika PKN.

Na koniec posiedzenia omawiano problemy dotyczące wydawanych przez spółkę SIGMA-NOT czasopism PZITS.

————————————————————————————————————————————————————————

Życzenia świąteczne

pzits-logo

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Komisja Legislacyjna

pzits-logo
Informujemy, że 7 grudnia 2017 r. zostało wysłane pismo do Podsekretarza Stanu – Ministra Tomasza Żuchowskiego – w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach… [pobierz]

————————————————————————————————————————————————————————

Patronat honorowy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

pzits-logo
W dniu 7 grudnia 2017 r. odbyła się XVI edycja Konferencji z cyklu: Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe Trendy Rozwoju organizowana przez miesięcznik Chłodnictwo i Klimatyzacja. Tegorocznym tematem przewodnim była: Budowa i eksploatacja instalacji HVACR w świetle wymagań efektywności energetycznej i przepisów f-gazowych.

Podczas Konferencji zagadnienia omawiane były w dwóch panelach tematycznych: INSTALACJE/SERWIS oraz PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW HVAC.
Główną Sekcję COWiIA PZITS reprezentował: Kol. Maciej Tryjanowski (O/Poznań, TRiM-tech), który przedstawił prezentację pt. Praktyczne aspekty w projektowaniu instalacji chłodniczych w supermarketach i centrach logistycznych.
Zarząd Główny reprezentowali: Kol. Anna Bogdan (Wiceprezes) oraz Kol. Wojciech Ratajczak (Przewodniczący Głównej Sekcji COWiIA).

ChiK_F

————————————————————————————————————————————————————————

Jubileusz TARGÓW KIELCE

pzits-logo
Jubileusz XXV-lecia Targów Kielce świętowano 20 listopada na uroczystej Gali w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Targi Kielce to bardzo dobrze rozpoznawalna marka targowa w Europie i w świecie. Odegrały ogromną rolę w rozwoju Kielc i województwa świętokrzyskiego. Inauguracja w 1992 roku targami przemysłu obronnego, które do dziś co roku powracają do Kielc jako Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Inne organizowane cyklicznie to np: Ekotech — Targi Ochrony środowiska i Gospodarki Odpadami, Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz, Targi Pożarnicze itd. Na terenie Targów odbywają się również inne imprezy między innymi konferencje, warsztaty, pokazy, koncerty.

W Jubileuszowej Gali wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich, parlamentarzyści, wystawcy oraz liczne grono przedstawicieli różnych instytucji i organizacji, wśród nich Prezes Oddziału PZITS w Kielcach kol. Małgorzata Janiszewska oraz Sekretarz Generalny PZITS kol. Andrzej Pieniążek, który w imieniu Prezes Stowarzyszenia kol. Krystyny Korniak-Figa, wręczył Prezesowi Targów Kielce okolicznościowy adres. Uroczystość uświetnili występami uznani artyści kieleccy, wśród nich Kielecki Teatr Tańca, wystawiając widowisko „Alicja w Krainie Czarów”.

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Komisja Legislacyjna

pzits-logo
Informujemy, że 17 listopada 2017 r. zostało wysłane pismo do Pana Ministra Jarosława Gowina ws. projektu z dnia 16 września 2017 r. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

————————————————————————————————————————————————————————

Termonologia HVAC dostępna w 20 językach

Pobierz bezpłatną aplikację REHVA Dictionary.

REHVA Dictionary App_Banner

Aplikacja jest dostępna w Google Play lub App Store.

Zapraszamy do pobierania!

 

————————————————————————————————————————————————————————

XII Ogólnokrajowe Seminarium Szkoleniowe
Nowoczesne Techniki Instalacyjne w Szpitalnictwie
Łódź 26 października 2017

pzits-logo
Seminarium zostało zorganizowane i przeprowadzone przez Główną Sekcję Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki PZITS oraz Oddział Łódzki PZITS. Odbyło się w budynku NOT w Łodzi. Głównym prowadzącym obrad był Przewodniczący Głównej Sekcji mgr inż. Krzysztof Stelągowski, współprowadził profesor Politechniki Łódzkiej Marek Zawilski. Łączna ilość uczestników — ok. 65 osób.

Temat wiodący tym razem to: Czy szpital może być przyjazny dla pacjenta i personelu ?

Inne ważniejsze tematy to m. in.:

 • Przyjazny dla personelu system regulacji powietrza w pomieszczeniach szpitalnych; Innowacyjne rozwiązania dla instalacji sanitarnych w szpitalach;
 • Systemowe i kompleksowe wyposażenie pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych dla osób starszych i z niepełnosprawnością w obiektach służby zdrowia;
 • Nowoczesne rozwiązania w zakresie armatury pary wodnej i kondensatu stosowane w szpitalnictwie;
 • Izolacje instalacji szpitalnych;
 • Higiena instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w szpitalach przygotowany i wygłoszony przez Prezesa Oddziału Łódzkiego dr inż. Bronisława Hillebranda.

Na Seminarium oprócz firm sponsorów byli także pracownicy szpitali i sanepidów, specjaliści w branży – w tym projektanci i inni przedstawiciele biur projektów, przedstawiciele uczelni w tym jednej zagranicznej.

XII Ogólnokrajowe Seminarium Szkoleniowe

 

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Komisja Legislacyjna

pzits-logo

Odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego na komentarze PZITS w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi… [pobierz]

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Komisja Legislacyjna

pzits-logo

Informujemy, że 24 października 2017 r. zostało wysłane pismo do Podsekretarza Stanu — Ministra Tomasza Żuchowskiego — w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego… [pobierz]

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS
23 października w Krakowie

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS Kol. Krystyna Korniak-Figa. Po zaakceptowaniu porządku obrad, przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium nr 6/PZG/17, które odbyło się w Warszawie w dniu 18 września br.

Następnie omawiano opracowane przez Główną Komisję Legislacyjną:

 • projekt aktualizacji Regulaminu Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń, oraz projekty dwóch nowych regulaminów:
 • Regulamin Zawieszania Członkostwa w PZITS,
 • Regulamin Przywracania Członkostwa w PZITS,

a także wniosek Komisji o anulowanie Regulaminu Komisji d.s. Badania Opinii o Stowarzyszeniu, w związku z tym, że taka Komisja w bieżącej kadencji nie została powołana.

Po dyskusji i wprowadzeniu do projektów regulaminów uzupełnień, Prezydium podjęło uchwałę rekomendującą Zarządowi Głównemu zatwierdzenie w/w regulaminów oraz wniosku o anulowanie regulaminu Komisji d.s. Badania Opinii o Stowarzyszeniu.

Następnie omawiano problemy związane z czasopismami PZITS, wydawanymi przez Spółkę Sigma-NOT, tzn. Gaz Woda i Technika Sanitarna oraz Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja w aspekcie spotkań odbytych z Redaktorami Naczelnymi obu czasopism oraz z ich Wydawcą, a także w związku z projektem ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce„, które może wymusić zmiany w charakterze czasopism. Ustalono konieczność monitorowania prac nad ustawą, ale również podjęcie inicjatyw wyprzedzających.

Prezydium omawiało również:

 • przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS, uwzględniające propozycję obchodzenia go wspólnie z 39. Zjazdem Gazowników. Szczegóły ustali powołany do tego, spośród członków Prezydium 5-cio osobowy zespół.
 • utworzenie profili PZITS w mediach społecznościowych- inicjatywę zaakceptowano
 • Strategię Rozwoju PZITS w latach 2016-2024, przygotowaną przez powołany do jej opracowania zespół problemowy. Strategia będzie przedstawiona do dyskusji i akceptacji Zarządowi Głównemu, na najbliższym posiedzeniu.

Na koniec przedstawiono informacje bieżące dotyczące działalności PZITS, w tym między innymi:

 • o odbytych lub mających się odbyć konferencjach naukowo-technicznych, seminariach i imprezach okolicznościowych, organizowanych przez Oddziały, Sekcje lub pod patronatem Honorowym PZITS,
 • o organizowanych w najbliższym czasie spotkaniach w REHVA,
 • o przygotowanych przez Główną Komisję Legislacyjną, opiniach do projektów aktów prawnych (GKL).

 

————————————————————————————————————————————————————————

Seminarium: Nowoczesne techniki instalacyjne w szpitalnictwie

pzits-logo

Zapraszamy na: XII Seminarium Ogólnokrajowe z cyklu „NOWOCZESNE TECHNIKI INSTALACYJNE W SZPITALNICTWIE”, które odbędzie się 26 października 2017 r. w Łodzi (Dom Technika NOT, pl. Komuny Paryskiej 5a). Temat wiodący seminarium: „Czy szpital może być przyjazny dla pacjenta i dla personelu?

Zaproszenie i karta uczestnictwa: [pobierz]

 

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Sekcja COWiIA zaprasza do zapisywania się na bezpłatny newsletter!

pzits-logo
Osoby zainteresowane otrzymywaniem newslettera prowadzonego przez Główną Sekcję COWiIA oraz miesięcznik „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” prosimy o przesyłanie na adres: sekcja.cowiia @ pzits.pl maila z imieniem i nazwiskiem, o tytule „newsletter GSCOWIiIA”… [więcej]

 

————————————————————————————————————————————————————————

Debata: Komfort. Budynek. Energia

W dniu 5 października odbyła się Debata Komfort. Budynek. Energia, której organizatorem była firma Lindab, natomiast jednym z partnerów merytorycznych było Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery.

Podczas Debaty omawiane były zagadnienia dotyczące potrzeby zapewnienia komfortu użytkownikom budynków, wpływu środowiska wewnętrznego na ich produktywność, sposobów zapewnienia najwyższych standardów w budynkach przy zachowaniu niskiego zużycia energii.

Debata podzielona była na część referatów plenarnych, dwa panele tematyczne oraz ponownie część wspólną, podczas której zaplanowany był czas na zadawanie pytań i dyskusję między uczestnikami i prelegentami.

Główną Sekcję COWiIA PZITS reprezentowali: Dr inż. Joanna Rucińska (Politechnika Warszawska), która przedstawiła prezentację pt. Modelowanie energetyczne budynków jako narzędzie zintegrowanego projektowania oraz Dr inż. Andrzej Górka (Politechnika Poznańska) z referatem pt. Termografia i badanie szczelności powietrznej jako metody zapewnienia komfortu wewnętrznego i energo­oszczędności budynków.

JR AG

Prócz wymienionych wyżej prelegentów, PZITS był reprezentowany przez znaczną grupę członków, którzy mogli uczestniczyć w Debacie dzięki zaproszeniom Organizatora, które z kolei były owocem aktywnego włączenia się członków Głównej Sekcji COWiIA w organizację Debaty.

Debata przebiegała w bardzo miłej, twórczej atmosferze. Prelekcje charakteryzowały się wysoką wartością merytoryczną, co niewątpliwie jest zasługą zaproszenia do udziału w wystąpieniach najwyższej klasy specjalistów.

Jeden dzień do za mało, aby wyczerpać tak szeroką i bogatą tematykę. Szczególnie deficyt czasu był widoczny podczas debaty końcowej, która mogłaby trwać znacznie dłużej dzięki zaangażowaniu zarówno prelegentów, jaki i słuchaczy.

Czekamy zatem na kontynuację i rozwój rozmów na jakże interesujące tematy oraz na kontynuację Debaty!

 

————————————————————————————————————————————————————————

Zaproszenie na seminarium

pzits-logo
Firmy: Hoval Sp. z o.o. oraz Riello Palniki Sp. z o.o. wraz z Zarządem Oddziału Podkarpackiego PZITS w Rzeszowie zapraszają na seminarium techniczne, które odbędzie się w dniu 10.10.2017 r. (wtorek) w godz. 9.00-13.00 w Domu Technika NOT, Rzeszów ul. Kopernika 1 (1 piętro)… [pobierz program]

 

————————————————————————————————————————————————————————

Z cyklu: publikacje…

pzits-logo
Oczekiwania wobec nowelizacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie — publikacja autorstwa Przewodniczącego Głównej Komisji Legislacyjnej, która ukazała się we wrześniowym numerze (9/2017) czasopisma Inżynier Budownictwa… [pobierz]

 

————————————————————————————————————————————————————————

Relacja z warsztatów

W dniu 20.06.2017 r. na terenie „Gazowni Warszawskiej” przy ul. Kasprzaka 25 odbyły się warsztaty dotyczące budowy gazociągów podmorskich zorganizowane z inicjatywy Głównej Sekcji Gazownictwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Do przedstawienia swoich doświadczeń z realizacji projektów poproszeni zostali przedstawiciele firm zagranicznych i polskich, w tym: TechnipFMC, Gazoprojekt, DNV GL, GE Oil & Gas.
W warsztatach wzięli udział przedstawiciele kilku firm gazowniczych, w tym Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., PGNIG S.A., PGNiG Technologie S.A..
Baltic Pipe to duży międzynarodowy program inwestycyjny mający na celu połączenie norweskich złóż gazowych na Morzu Północnym z polskim systemem przesyłowym, którego jednym z elementów jest budowa gazociągu z Danii do Polski na dnie Morza Bałtyckiego. Prowadzone w języku angielskim warsztaty były doskonałą okazją do zdobycia wiedzy przydatnej w realizacji tego projektu.

W trakcie warsztatów przedstawiono szereg prezentacji dotyczących m.in. rozwiązań technologicznych stosowanych przy budowie gazociągów podmorskich, w tym skrzyżowań gazociągów na dnie morza i sposobów wykonywania prac podwodnych, a także późniejszych prac eksploatacyjnych. Była również mowa o modelach kontraktowania i rozliczania prac budowlanych oraz wpływie wybranych modeli na harmonogramowanie prac, z uwzględnieniem możliwości prowadzenia niektórych działań równolegle. Dyskusja dotyczyła także najczęściej spotykanych ryzyk przy tego typu projektach oraz sposobów kompleksowego zarządzania ryzykami w projektach budowy gazociągów podmorskich.

Firma TechnipFMC, której doświadczenie obejmuje realizację takich projektów jak gazociągi TAP (Trans Adriatic Pipeline), czy Western Libya Gas Project pochwaliła się flotą około 21 statków, z których część mogłaby zostać zaangażowana w budowę Baltic Pipe. Firma przedstawiła swoje szacunki dotyczące czasu niezbędnego do wybudowania gazociągu podmorskiego pomiędzy Danią i Polską, w zależności od wybranej formuły projektu. Zwrócono także uwagę na to, że w przypadku gazociągów podmorskich większość czasu pochłaniają prace przygotowawcze – samo układanie gazociągu trwa stosunkowo krótko. W tym kontekście istotna jest konieczność odpowiedniego zaplanowania prac na lądzie, gdzie tempo budowy jest wolniejsze.

Firma DNV GL przedstawiła zagadnienia związane z certyfikacją weryfikacyjną, w tym swoje doświadczenia związane z realizacją Nord Stream I – DNV GL weryfikował, przeprowadzał inspekcje oraz certyfikował zastosowane rozwiązania. Standardy wypracowane przez DNV GL są stosowane przez wiele krajów europejskich, w tym przez kraje skandynawskie, a dokumentacja weryfikacyjna zapewnia obiektywne potwierdzenie prawidłowości wykonanych prac, co ułatwia rozmowy z interesariuszami.

GE Oil & Gas na koniec warsztatów zaprezentowało możliwość zastosowania turbin typu ICL (Integrated Compressor Line) w tłoczni, będącej częścią projektu Baltic Pipe, wskazując na możliwość obniżenia kosztów eksploatacyjnych takich sprężarek w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań alternatywnych.

 

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery serdecznie zapraszana na:
DKBE

Organizatorem Debaty2017 jest firma Lindab, natomiast partnerem merytorycznym są 3 organizacje:
pzits

 

————————————————————————————————————————————————————————

Szkolenie z Ochrony Danych Osobowych

pzits-logo
W dniu 23 września 2017 w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się szkolenie z Ochrony Danych Osobowych. W szkoleniu wzięło udział osiemnastu Przedstawicieli z następujących Oddziałów PZITS: z Białegostoku, Bielsko-Białej, Gdańska, Krakowa, Łodzi, Opola, Tarnowa, Torunia i Warszawy. Wśród Słuchaczy była również Prezes PZITS Pani Krystyna Korniak- Figa. Szkolenie poruszało najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych jak przetwarzanie, archiwizowanie oraz udostępnienie danych. Jednym z ważniejszych punktów było RODO – czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, które ma ujednolicić poziom ochrony danych i zapewnić poczucie pewności prawnej w zakresie przetwarzania danych osobowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Szkolenie stawiało nacisk na dyskusję i praktyczne ćwiczenia, które pomagają w codziennej pracy np. jak zarejestrować i zaktualizować zbiór danych osobowych. Podane zostały także przykładowe zapisy umów dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych osobom trzecim z jednoczesnym wyjaśnieniem ich praktycznego wpływu na stopień bezpieczeństwa tych danych. Szkolenie poprowadził Rafał Andrzejewski – prawnik, trener, konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej.

 

————————————————————————————————————————————————————————

Konferencja: Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji
Zapraszamy do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji WOD-KAN-INSTAL, która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2017 r. w Kielcach.

Zaproszenie: [pobierz]
Folder konferencyjny: [pobierz]
Formularz uczestnictwa: [pobierz]

 

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS w dniu 18 września 2017 r. w Warszawie

Posiedzenie Zarządu Głównego prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Na wstępie przedstawiła nowo wybraną Prezes Z/O w Kielcach kol. Małgorzatę Janiszewską. Zebrani przyjęli porządek posiedzenia oraz Protokół nr 3/ZG/17 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 12 czerwca w Warszawie. Następnie Wiceprezes PZITS kol. Jan Pawełek przedstawił informację o spotkaniach, które Prezydium Zarządu Głównego odbyło w sprawie czasopism PZITS, z Wiceprezes SIGMA-NOT oraz Redaktorami Naczelnymi C. O. W. i GWiTS. Podsumowanie tych spotkań i wynikające z nich wnioski zostaną przedstawione Zarządowi Głównemu na posiedzeniu 11 grudnia 2017 roku… [więcej]

 

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS w dniu 18 września 2017 r. w Warszawie

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. W pierwszej części posiedzenia, uczestniczył Redaktor Naczelny czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, prof. Zbigniew Heidrich, z którym omawiano (zgodnie z ustaleniami z dwóch poprzednich posiedzeń Prezydium), problemy dotyczące czasopisma. Wprowadzeniem do dyskusji była informacja Wiceprezesa PZITS kol. Jana Pawełka, ze spotkań Prezydium z wydawcą czasopism, Spółką SIGMA-NOT oraz redaktorem Naczelnym czasopisma Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja… [więcej]

 

————————————————————————————————————————————————————————

Studia podyplomowe: Postęp Techniczny w Wodociągach i Kanalizacji

Zapraszamy na XIV edycję studiów podyplomowych „Postęp Techniczny w Wodociągach i Kanalizacji”, w roku akademickim 2017/2018 (od października 2017 r.).

Organizatorem studiów jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej i Politechniki Warszawskiej oraz specjalistów i praktyków z branży wod-kan. Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia uczelni wyższej, niezależnie od profilu (do osób posiadających m.in. tytuł: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera).

Więcej szczegółów: [pobierz]
Program studiów: [pobierz]

 

————————————————————————————————————————————————————————

PROF/TRAC Train-the-Trainers Zaproszenie do udziału w kursie dla wykładowców

REHVA serdecznie zaprasza wszystkich wykładowców chcących podnieść swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie nZEB do udziału w bezpłatnych webinariach. W październiku i listopadzie odbędzie się kolejny kurs obejmujący 8 godzinnych wykładów.

Szczegółowe informacje, lista wykładowców oraz sposób rejestracji na wykłady dostępne są na stronie internetowej kursu.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania!

 

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Komisja Legislacyjna

pzits-logo
Na stronie internetowej Głównej Komisji Legislacyjnej zamieszczone są pisma przygotowane przez komisję oraz odpowiedzi nadesłane z ministerstw. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią — więcej.

 

————————————————————————————————————————————————————————

Nowy tekst Statutu PZITS wpisany do KRS

pzits-logo
Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy, XII Wydział, Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu w dniu 26 maja 2017 roku postanowił wpisać w Krajowym Rejestrze, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców uchwalony nowy tekst jednolity statutu — fragment dokumentu otrzymanego z Sądu.

Decyzja Sądu kończy dwuletni okres prac nad zmianami statutu uchwalonego podczas Zjazdu Delegatów PZITS w Supraślu w 1999 roku i zatwierdzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 27 kwietnia 2000 roku. W okresie 17 lat zmieniły się warunki, zasady oraz możliwości funkcjonowania Stowarzyszenia. Ostateczna wersja obecnego statutu została uchwalona podczas Zjazdu Delegatów PZITS w Ustroniu w dniu 21 października 2016 roku. Jego rejestracja przez Sąd nastąpiła bez poprawek. Nowy już obowiązujący statut jest zamieszczony na stronie PZITS. Zarząd Główny prosi o zapoznanie się z nim członków Stowarzyszenia i stosowanie w działalności stowarzyszeniowej… [pobierz statut]

 

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS w dniu 31 lipca 2017r. w Warszawie

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. W posiedzeniu wziął udział Redaktor Naczelny czasopisma Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, prof. Krzysztof Wojdyga, z którym omawiano (zgodnie z ustaleniami na poprzednim posiedzeniu Prezydium), problemy dotyczące czasopisma. Wprowadzeniem do dyskusji, było stanowisko wydawcy czasopism PZITS, Spółki SIGMA-NOT, które przedstawił Wiceprezes PZITS kol. Jan Pawełek. W dyskusji podkreślono konieczność podjęcia działań zmierzających do zwiększenia liczby prenumeratorów, zabieganie o sponsorów i reklamodawców, przeprowadzenia analizy możliwości obniżenia ceny 1 egz. Ustalono że liczba artykułów przeznaczonych dla praktyków (projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru itp.), nie powinna być mniejsza od liczby artykułów skierowanych do środowisk naukowych. Na kolejne posiedzenie Prezydium, będzie zaproszony Redaktor Naczelny czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna. Następnie przyjęto protokół nr 4/PZG/17, z posiedzenia Prezydium ZG w dniu 12.06.2017 oraz podjęto trzy uchwały:

 • nr 16/PZG/17 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Głównej Komisji Legislacyjnej,
 • nr 17/PZG/17 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Głównej Sekcji COWiIA,
 • nr 18/PZG/!7 w sprawie przyznania Medalu im. Prof. Zygmunta Rudolfa koledze Bronisławowi Hillebrandowi oraz Złotych Honorowych Odznak, dla kolegów: Tadeusza F. Kądzielewskiego i Jerzego Kielana (pełne teksty uchwał znajdują się na stronie internetowej ZG).

W dalszej części posiedzenia, Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan, przedstawiła, przygotowane przez Główną Komisję Legislacyjną, projekty aktualizacji następujących regulaminów:

 • Głównych Sekcji Branżowych,
 • Głównej Komisji Legislacyjnej,
 • Współpracy z Członkami Wspierającymi.

Po zgłoszeniu do nich uwag przez członków Prezydium, podjęto uchwałę nr 19/PZG/!7 rekomendującą Zarządowi Głównemu, przyjęcie przedstawionych regulaminów.

Prezydium omawiało również, problemy związane z prowadzeniem strony internetowej Zarządu Głównego. Ustalono że sprawujący nadzór nad nią Wiceprezes PZITS kol. Jan Pawełek, opracuje i przedstawi Prezydium do akceptacji, PROCEDURY dotyczące zamieszczania informacji na stronie internetowej.

W sprawach wniesionych, Sekretarz Generalny, przedstawił następujące informacje:

 • 29 maja br. KRS dokonał wpisu PZITS do Rejestru Stowarzyszeń, uwzględniający uchwalony na Zebraniu Delegatów 21.10.2016. nowy jednolity tekst statutu.
 • 1 lipca, z udziałem Prezes PZITS Kol. Krystyny Korniak-Figa, odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Kieleckiego. Nowym Prezesem Zarządu Oddziału wybrano koleżankę mgr inż. Małgorzatę Janiszewską.
 • 12 czerwca zgłosiliśmy reprezentanta PZITS do Rady Nadzorczej Spółki SIGMA-NOT. W dalszym ciągu będzie nim Wiceprezes PZITS, kol. Jan Pawełek.
 • 17 lipca otrzymaliśmy informację że REHVA przenosi swoje biuro z Holandii do Belgii (do gminy Bruksela).
 • 7 lipca wyraziliśmy zgodę na objęcie Patronatem Honorowym IX Konferencji, „Straty wody w systemach wodociągowych”.

 

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS w dniu 12 czerwca 2017r. w Warszawie

W zastępstwie Pani Prezes PZITS, Krystyny Korniak-Figa, posiedzenie prowadził Wiceprezes kol. Jan Pawełek. Gościem posiedzenia była Wiceprezes Spółki SIGMA-NOT Pani Magdalena Borek-Daruk i w zasadzie było ono poświęcone wydawanym przez spółkę czasopismom PZITS: Gaz, Woda i Technika Sanitarna oraz Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, co Spółka realizuje zgodnie z umową zawartą z PZITS 20 stycznia 1993r. Członkowie Prezydium w dyskusji podnosili następujące problemy:

 • znaczną cenę 1 egz. czasopisma,
 • spadek liczby prenumeratorów,
 • brak dostępności artykułów w pdf,
 • przewaga artykułów o charakterze naukowym, nad artykułami skierowanymi do członków PZITS zatrudnionych bezpośrednio w budownictwie, projektowaniu lub nadzorze i administracji,
 • trudności z pozyskiwaniem reklamodawców,
 • konieczność wspierania czasopisma przez sekcje branżowe, a także Prezydium i Zarząd Główny PZITS.

Postanowiono na najbliższe dwa posiedzenia Prezydium, zaprosić w celu przedyskutowania tych problemów Redaktorów Naczelnych czasopism, a następnie odbyć ponownie spotkanie z Panią Wiceprezes Spółki SIGMA – NOT i ustalić strategię dalszej współpracy PZITS ze Spółką.

W dalszej części posiedzenia:

 • przyjęto protokół nr 3/PZG/17 z posiedzenia Prezydium ZG w dniu 8 maja 2017r.
 • ustalono propozycje terminarza posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego w II półroczu 2017r. tj.

  Posiedzenia Prezydium ZG PZITS
  31 lipiec 2017r Warszawa
  18 wrzesień 2017r. Warszawa
  23 październik 2017r. Kraków
  11 grudzień 2017r. Warszawa

  Posiedzenia Zarządu Głównego PZITS
  18 wrzesień 2017 Warszawa
  11 grudzień 2017r. Warszawa
 • przyjęto uchwałę nr 15/PZG/17 w sprawie nadania Honorowych Odznak PZITS członkom Stowarzyszenia z O/Częstochowa i O/Toruń.

 

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS w dniu 12 czerwca 2017 r. w Warszawie

W zastępstwie Prezes PZITS, kol. Krystyny Korniak-Figa, posiedzenie prowadził Wiceprezes kol. Jan Pawełek.

Po akceptacji przez zebranych porządku posiedzenia, przyjęto bez zastrzeżeń protokół nr 2/ZG/17 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 20 marca 2017r. w Warszawie.

Następnie Skarbnik Zarządu Głównego, kol. Wojciech Majchrzak omówił sprawozdanie finansowe PZITS za 2016r., zaś Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Krystyna Janicka-Mazur przedstawiła wyniki działalności finansowo-gospodarczej PZITS w roku 2016. Sprawozdanie finansowe PZITS za 2016r. zostało zatwierdzone przez Zarząd Główny, który podjął w tej sprawie Uchwałę nr 10/ZG/17 z 12 czerwca 2017r.

W dalszej części obrad, projekt Budżetu Zarządu Głównego na 2017r. przedstawił Skarbnik ZG kol. Wojciech Majchrzak. Uzyskał on akceptacje Zarządu Głównego, który podjął w tej sprawie stosowną Uchwałę nr 11/ZG/17 z 12 czerwca 2017r.

Podjęto również Uchwałę nr 12/ZG/17 akceptującą uchwały Prezydium: nr 14/PZG/17 z dnia 8 maja 2017r. oraz nr 15/PZG/17 z dnia 12 czerwca 2017r. (pełne teksty uchwał znajdują się na stronie internetowej ZG).

Następnie Wiceprezes kol. Anna Bogdan oraz Przewodniczący GKL kol. Wojciech Ratajczak przedstawili informacje dotyczące:

 • wersji końcowej planu imprez naukowo-technicznych i integracyjnych na 2017r,
 • prac nad weryfikacją Regulaminów działalności organów Zarządu Głównego,
 • prac nad Strategią Rozwoju PZITS na lata 2017-2020.

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny. Oto ważniejsze z nich, które miały miejsce od poprzedniego posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 20.03.2017r.:

 • W dniach 2-4 kwietnia, Wiceprezes kol. Anna Bogdan, uczestniczyła w Londynie w posiedzeniu REHVA, na którym PZITS ponownie został włączony w strukturę tej Federacji.
 • 11 kwietnia przekazaliśmy do MIiB propozycje zmian do nowelizowanych „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” opracowane przez Główną Komisję Legislacyjną.
 • 27 kwietnia złożyliśmy do Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii przygotowane przez GKL i Gł. Sekcję COWiIA pismo z prośbą o dołączenie PZITS do grona jednostek konsultujących planowane zmiany w przepisach dotyczących energetyki i zasilania obiektów w energię cieplną i elektryczną.
 • 28 kwietnia w budynku NOT w Warszawie odbyła się VII Konferencja z cyklu „GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”, zorganizowana przez Zarząd Główny PZITS oraz Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej. Informacja o Konferencji znajduje się na stronie internetowej ZG.
 • 28 kwietnia PKN przekazał do Zarządu Głównego Akt Powołania PZITS na Członka Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wcześniej, na wniosek Przewodniczącego Gł. Sekcji COWiIA, Pani Prezes udzieliła rekomendacji Wiceprezes, kol. Annie Bogdan do pracy w Komitecie Technicznym 317 d.s. Wentylacji i Klimatyzacji.
 • W związku ze zmierzającymi do końca w MIiB pracami nad projektem Ustawy o Zawodzie Architekta, Inżyniera Budownictwa i Urbanisty, 10 maja zwróciliśmy się do Pana Ministra o uwzględnienie w niej postulatów zawartych w piśmie PZITS z 26.10.2016r.
 • 22 maja z Federacji Stowarzyszeń N-T NOT otrzymaliśmy informację o sytuacji Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, utworzonego przez NOT w 1955r.. Pełna informacja w tej sprawie znajduje się na stronie internetowej NOT.
 • 26 maja z wydawnictwa SIGMA-NOT otrzymaliśmy informację, że 25 kwietnia odbyło się ostatnie w bieżącej kadencji posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, w której przedstawicielem PZITS był Wiceprezes kol. Jan Pawełek. Zgromadzenie Wspólników Spółki 22 maja udzieliło absolutorium władzom Spółki za 2016r.

Na końcu posiedzenia prowadzący je Wiceprezes kol. Jan Pawełek poinformował zebranych, że Zarząd Główny organizuje w dniu 23 września 2017r. /sobota/ w Warszawie, w Domu Technika NOT, szkolenie połączone z Warsztatami z zakresu „Ochrony danych osobowych i ABI”. Z każdego Oddziału, oczekuje się zgłoszenia 2 osób, w terminie do 30 czerwca br.

 

————————————————————————————————————————————————————————

REHVA jest europejską federacją krajowych stowarzyszeń działających w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji założoną w 1963 r. REHVA skupia w sobie ponad 100 000 europejskich inżynierów z 27 krajów.

Misją REHVA jest rozwijanie i upowszechnianie energooszczędnych technologii obejmujących instalacje wewnętrzne w budynkach (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), służących tworzeniu zdrowych warunków środowiska wewnętrznego w budynkach; pomaganie swoim członkom oraz całej branży instalacji budowlanych poprzez wspieranie wymiany wiedzy i rozwoju. REHVA aktywnie wpływa na tworzenie wspólnej polityki UE i jej wdrażanie w krajach członkowskich.

Cele strategiczne REHVA:

 • promowanie poprawy jakości środowiska wewnętrznego a w konsekwencji zdrowia, dobrego samopoczucia i komfortu użytkowników budynków,
 • promowanie efektywności energetycznej na podstawie analiz rzeczywistej wydajności w budownictwie,
 • promowanie rozwoju i wspieranie stosowania rozwiązań z zakresu oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii,
 • upowszechnianie najlepszych praktyk, wiedzy i najnowszych technologiach europejskich,
 • wspieranie przedsiębiorstw w wypełnieniu zobowiązań względem środowiska i społeczeństw,
 • wspieranie wdrażania dyrektyw UE na poziomie państw członkowskich,
 • wspieranie rozwoju polityki UE dotyczącej efektywności energetycznej budynków, wydajności energetycznej produktów i systemów, jakości środowiska wewnętrznego, oraz energii odnawialnej.

Obecny Zarząd Federacji stanowią: Prezes – Stefano P. Corgnati; Skarbik – Frank Hovorka oraz Wice -prezesi: Dr Atze Boerstra, Prof. Catalin Lungu, Prof. Manuel Gameiro da Silva, Prof. Jarek Kurnitski oraz Milos Lain.

Członkami REHVA są krajowe organizacje (po jednej z danego kraju) powiązane tematycznie z HVAC z następujących państw: Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,, Holandia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania.

Działalność REHVA bazuje głównie na upowszechnianiu wiedzy, wsparciu Komisji Europejskiej przy ustanawianiu polityki w zakresie instalacji budowlanych i energooszczędnego oraz komfortowego dla użytkowników budownictwa, wsparciu krajów członkowskich we wdrażaniu dyrektyw UE, monitorowaniu tendencji rozwoju branży oraz wsparciu młodych inżynierów w edukacji. Działalność skupiona jest w następujących komitetach technicznych:

 • The education and training committee – komitet wspierający rozwój zawodowy studentów, organizujący konkursy na najlepsze prace dyplomowe oraz współpracujący z uczelniami wyższymi z krajów członkowskich.
 • The external relations committee – komitet współpracujący z organizacjami partnerskimi Federacji.
 • The membership committee – komitet inicjujący i monitorujący działalność poszczególnych stowarzyszeń członkowskich, dbający o komunikację wewnętrzną i zewnętrzną Federacji.
 • The publishing and marketing committee – komitet odpowiadający za działalność wydawniczą Federacji.
 • The supporters committee – komitet wspierający działalność Federacji z członkami wspierającymi oraz pozostałymi przedsiębiorcami.
 • The technology and research committee – komitet odpowiadający za wspieranie rozwoju technicznego branży, wytyczający kierunki, realizujący projekty badawcze itp.

Wydawnictwa REHVA:

 • GIUDEBOOKS to podręczniki przeznaczone dla praktyków omawiające konkretne tematy/rozwiązania HVAC. Dotychczas ukazały się 22 podręczniki. Więcej informacji.

 • JOURNAL to dwumiesięcznik skierowany do: projektantów, konsultantów, producentów, inwestorów oraz firm, specjalistów architektów, władz ustawodawczych itp. Czasopismo można pobrać ze strony: www.rehva.eu

 • NEWSLETTER. Miesięczny bezpłatny mailing przedstawiający informacje o ważniejszych wydarzeniach w branży, kierunkach legislacyjnych w zakresie budownictwa UE, nowych technologiach itp. Zapisy na newsletter dostępne są na stronie: www.rehva.eu
 • DICTIONARY. Bezpłatny słownik terminologii związanej z branżą instalacji budowlanych w określeniami podanymi w 14 językach, dostępny na stronie: www.rehva.eu

Dodatkowo na stronie www.rehva.eu udostępniane są bezpłatnie wszystkie prezentacje i inne materiały przygotowywane przez REHVA: www.rehva.eu

Imprezy branżowe. REHVA jest organizatorem CLIMA CONFERENCE jednej z najważniejszych europejskich konferencji naukowo-technicznych organizowanych w cyklu 3 letnim. Ostatnia, XII konferencja w 2016 odbyła się w Aalborgu (Dania). Tematem przewodnim konferencji była budowa i wydajność systemu HVAC w praktyce w odniesieniu do: realizacji zamierzonego projektu, zdolności do zaspokojenia potrzeb użytkowników, interakcji systemu z użytkownikami w codziennej praktyce, roli w przyszłym systemie inteligentnej energii. Format konferencji CLIMA obejmuje: sesje plenarne z referatami przedstawianymi przez wybitnych prelegentów o międzynarodowej renomie, sesje naukowe z prezentacjami na temat najnowszych wyników badań naukowych, sesje techniczne z krótkim komunikatami o praktycznych zastosowaniach nowych technologii, warsztaty dotyczące obecnych i przyszłych wyzwań, fora branżowe, wystawy sponsorów, wycieczki techniczne, prezentacja aktywności studentów oraz program socjalny. Kolejna konferencja odbędzie się w 2019 r. w Bukareszcie. Więcej informacji: www.clima2019.org

Projekty UE. Obecnie REHVA jest partnerem w 3 projektach finansowanych przez Komisję Europejską: Model Predictive Control and Innovative System Integration of GEOTABS;-) in Hybrid Low Grade Thermal Energy Systems – Hybrid MPC GEOTABS (2016-2020); PROFessional multi-disciplinary TRAining and Continuing development in skills for NZEB principles (2015 – 2018); Quality management for building performance – improving energy performance by life cycle quality management (2016 – 2019). W latach poprzednich REHVA była partnerem w 24 projektach europejskich i światowych dotyczących m.in. opracowywania materiałów edukacyjnych, nowych urządzeń i technologii, wytycznych prawnych dotyczących wentylacji, tworzenia platformy wymiany wiedzy na temat rozwiązań wspierających reedukację zużycia energii itp.

Polskie Zrzeszenie Techników i Inżynierów Sanitarnych jest polskim członkiem REHVA. Przynależność do tej organizacji daje ogromne możliwości polskim inżynierom – REHVA umożliwia uczestnictwo w ogólnoeuropejskich projektach, zapewnia wymianę wiedzy, oraz informacji o najnowszych technologiach, nawiązanie kontaktów z tożsamymi organizacjami krajowymi z innych europejskich państw. REHVA to także możliwość realnego wpływu na politykę europejską w zakresie energooszczędności, kierunków rozwoju branż ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Zachęcamy również Państwa do korzystania z bazy wiedzy dostępnej na stronie www.rehva.eu. W przypadku szerszego zainteresowania działalnością REHVA zapraszamy do kontaktu z Sekcją Główną Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery PZITS (sekcja.cowiia@pzits.pl).

 

————————————————————————————————————————————————————————

W dniach 7-9 czerwca 2017 r. w Grudziądzu odbędzie się X Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona i rekultywacja jezior. To już dziesiąta konferencja poświęcona bardzo złożonej problematyce, czyli leczeniu chorych zbiorników wodnych. Jubileusz jest zwykle okazją do retrospekcji i podsumowań i taka tematyka na pewno pojawi się na konferencji. Jest to także okazja do snucia prognoz i przewidywań tego, co nas czeka w niezbyt odległej przyszłości…Czytaj więcej…

Program konferencji
Karta zgłoszenia

 

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego w dniu 8 maja 2017 r. w Warszawie

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad, jednomyślnie przyjęto Protokół nr 2/PZG/17 z posiedzenia Prezydium ZG w dniu 20 marca 2017r.w Warszawie, a także podjęto Uchwałę nr 14/PZG/17 o przyznaniu tytułu Rzeczoznawcy PZITS dla kol. Tomasza Michała Goździora z O/ Wielkopolskiego (pełny tekst uchwały na stronie internetowej ZG).

Następnie, końcową wersję programu Imprez Naukowo-Technicznych i Integracyjnych, opracowaną w nowym, atrakcyjnym układzie, które w 2017r będą organizowane przez Oddziały i Sekcje Główne, przedstawiła Wiceprezes kol. Anna Bogdan, która złożyła również informację z Walnego Zgromadzenia REHVA, które odbyło się w Londynie w dniach 2-4 kwietnia br., na którym Zgromadzeni, jednogłośnie opowiedzieli się za wznowieniem przynależności PZITS do tej Federacji. Dużą dyskusję wywołał punkt porządku posiedzenia, dotyczący strony internetowej PZITS, do której propozycje i postulaty zmian zgłosili:
— O/Wielkopolski PZITS,
— Gł. Sekcja COWiIA i Główna Kom. Legislacyjna,
— Gł. Sekcja Gazownictwa,
— Wiceprezes kol. Jan Pawełek.

Stwierdzono że stronę internetową PZITS należy zmodyfikować, wykonać w nowej technologii i ewentualnie rozbudować. W celu opracowania założeń do projektu nowej strony internetowej, powołano zespół w następującym składzie osobowym:
przewodnicząca — Wiceprezes kol. Anna Bogdan,
członkowie:
— Wiceprezes kol. Jan Pawełek,
— kol. Piotr Kopania — Gł. Sekcja Gazownictwa,
— dr Karol Król — prowadzący obecnie stronę.

Problemy związane z wydawnictwem SIGMA-NOT w aspekcie wydawanych przez Spółkę dwóch czasopism PZITS tj. Gaz Woda i Technika Sanitarna oraz Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, przedstawili Wiceprezesi PZITS kol. Jan Pawełek i kol. Anna Bogdan. Wobec wielu postulatów dotyczących m. innymi:
— kolportażu czasopism,
— ich zawartości merytorycznej,
— pozyskiwania autorów artykułów i reklamodawców.

Prezydium postanowiło zorganizować spotkanie z Panią Wiceprezes SIGMA-NOT, a następnie z Redaktorami Naczelnymi obu czasopism. W końcowej części obrad omawiano postulaty które w stosunku do Prezydium zgłosił Przewodniczący GKL i GŁ. Sekcji COWiIA. Stanowisko wobec nich zawarte będzie w Protokole z posiedzenia.

 

————————————————————————————————————————————————————————

VII ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna z cyklu
GIS, MODELOWANIE I MONITORING W ZARZĄDZANIU SYSTAMAMI WODOCIĄGOWYMI I KANALIZACYJNYMI

zorganizowana przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych i Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej odbyła się w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Warszawie w Domu Technika NOT.
Konferencja została objęta patronatem honorowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Patroni medialni konferencji to czasopisma: Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Inżynier Bu-downictwa, Instal i Technologia Wody.
Konferencja zgromadziła blisko 140 uczestników, którzy reprezentowali: przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, wyższe uczelnie techniczne, uniwersytety, producentów urządzeń pomia-rowych i oprogramowań komputerowych oraz urzędy miejskie i gminne.
Przedstawiono 16 referatów i prezentacji firmowych, z których zdecydowana większość po recenzjach zostanie opublikowana w czasopiśmie Gaz, Woda i Technika Sanitarna. Wszystkie referaty i prezentacje zostały wydane na płycie CD natomiast streszczenia referatów w języku polskim i angielskim opublikowano w materiałach konferencyjnych w cyklu wydawniczym Eksploatacja wodociągów i kanalizacji, nr 14 pt. „GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”.
Konferencje z tego cyklu są organizowane od 14 lat, a ich tematyka jest wciąż aktualna po-nieważ rozwój systemów informatycznych stosowanych do zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstw wodociągowych jest bardzo szybki.

Zgodnie z hasłem wiodącym konferencji, przedstawiono wiele interesujących referatów z zakresu wdrażania baz danych typu GIS w przedsiębiorstwach, modelowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz nowych metod monitorowania sieci. Szczególnie cenne były informacje zawierające doświadczenia autorów z wdrażania baz danych i modeli numerycznych sieci wskazujące nie tylko na korzyści ale również trudności i bariery we wdrażaniu. Dużą uwagę zwracano na różnorodność błędów popełnianych przy wprowadzaniu danych. Na wyróżnienie zasługuje innowacyjny system kompleksowego monitorowania szumów w sieciach wodociągowych umożliwiający między innymi automatyczną identyfikację miejsc i wielkości wycieków wody zaprezentowany przez P. Przemysława Ziółkowskiego.
Warto wspomnieć, iż uczestnicy na gorąco wyrażali swoje uznanie za trafny dobór tematyki konferencji oraz jej aktualność.
Z przebiegu obrad wyłaniają się następujące główne kwestie związane z wdrażaniem i rozwojem baz danych typu GIS, modeli i monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych:

 • choć obserwuje się już istotny postęp we wdrażaniu tych narzędzi informatycznych do zarządzania majątkiem sieciowym w kraju, to jednak proces ten jest realizowany jeszcze w niezadowalającym stopniu;
 • jednocześnie zauważa się dużą kreatywność pracowników przedsiębiorstw wodociągowych w podejmowaniu samodzielnych inicjatyw wdrożeniowych wykorzystujących różne narzędzia w tym, niekomercyjne powszechnie dostępne.
 • W czasie uroczystości otwarcia konferencji Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Pan Andrzej Roch-Dobrucki został odznaczony Złotą Honorową Odznaką Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w uznaniu Jego osobistego wkładu w tworzenie warunków bardzo dobrej współpracy pomiędzy PIIB i PZITS. Odznakę wręczyli Pani Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa i Sekretarz Generalny kol. Andrzej Pieniążek.

  Przewodniczący Komitetu Naukowego
  Prof. Marian Kwietniewski
  Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
  Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
  Politechnika Warszawska

   

  ————————————————————————————————————————————————————————