Aktualności

Konferencja branżowa

pzits-logo
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – Zarząd Oddziału w Opolu oraz Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizują konferencję szkoleniową dla zarządów i pracowników przedsiębiorstw: wodociągowo-kanalizacyjnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, wykonawczych oraz biur projektów, zarządców nieruchomości i administracji samorządowej pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, nt. „Uwarunkowania formalno-prawne, technologie prośrodowiskowe i bezpieczeństwo funkcjonowania systemów cieplnych, wentylacyjnych wodociągowych, kanalizacyjnych, i gazowych”.

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19.10.2018 r. w OWR ZIEMOWIT w Jarnołtówku.

Pobierz program konferencji

————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS
w dniu 17 września 2018r. w Warszawie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad (z drobnymi poprawkami) przyjęto bez uwag Protokół nr 7/ZG/18 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 18 czerwca 2018r. w Warszawie.
Informację o przygotowaniach do obchodów w 2019 roku Jubileuszu 100-lecia PZITS przedstawiła Prezes, kol. Krystyna Korniak-Figa. Członkowie Z.G. opowiedzieli się za organizacją tych obchodów w sposób adekwatny do możliwości finansowych Zrzeszenia.

Informację o przygotowaniach do organizacji również, w 2019 roku „Warsztatów projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych” a także 39-ego Zjazdu Gazowników, przedstawiła Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan. Przygotowania do organizacji tych imprez przebiegają zgodnie z harmonogramami.
Następnie Zarząd Główny podjął następujące uchwały :
— nr 24/ZG/18 o zatwierdzeniu uchwal Prezydium :
— nr 44/PZG/18 z 13 sierpnia 2018 roku,
— nr 45/PZG/18, 46/PZG/18, 47/PZG/18 z 17 września 2018 roku. ( Wszystkie uchwały będą zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Głównego).
— nr 25/ZG/18 w sprawie przyjęcia dwóch nowych firm w poczet Członków Wspierających PZITS.

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny. Oto najważniejsze z nich:
— 26 czerwca PZITS udzielił poparcia Prezes FSN-T NOT Pani Ewie Mankiewicz-Cudny, jako kandydatce do Rady Działalności Pożytku Publicznego VI-ej kadencji.
— 29 czerwca Prezes PZITS uczestniczyła w Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB reprezentując na nim również nasze Zrzeszenie. Nowym Prezesem Rady Krajowej na kadencję 2018-2022 delegaci z Izb Okręgowych wybrali Prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego.

W okresie od 2 lipca do 31 sierpnia Główna Komisja Legislacyjna PZITS opracowała następujące wystąpienia do instytucji rządowych:
— uwagi do koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych, przekazane do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
— prośbę do Ministerstwa Energii o dołączenie PZITS do grona jednostek konsultujących zmiany w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii
— opinię do wstępnych projektów 2 ustaw: o Architektach i oddzielnej o Inżynierach budownictwa, przekazaną do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
— prośbę do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o dołączenie PZITS do grona podmiotów konsultujących projekty aktów prawnych.
— udzielono zgody na objęcie Patronatem Honorowym następujących konferencji :
— Straty wody w systemach wodociągowych organizator firma DENDROS, termin 22-23.10. 2018 r.
— EKOGMINA 2018- I Forum Praktyków

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS
w dniu 17 września 2018r. w Warszawie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad oraz notatki z posiedzenia Prezydium w dniu 13 sierpnia 2018, zebrani wysłuchali informacji Kol. Prezes oraz Wiceprezesa kol. Jana Pawełka o przygotowaniach do organizowanych w 2019 roku obchodów Jubileuszu 100- lecia PZITS w nawiązaniu do informacji z Oddziałów.

Następnie podjęto uchwały:
— nr 45/PZG/18 w sprawie przyjęcia Regulaminów Pracy Zarządów Oddziałów, który przyjęło do stosowania 13 Oddziałów.
— nr 46/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS dla członków Zrzeszenia z Oddziałów w Słupsku, Białymstoku, Częstochowie, Bielsko-Białej i Bydgoszczy.
— nr 47/PZG/18 w sprawie powołania „Zespołu do spraw przeprowadzenia Analizy Finansowej PZITS”

Podjęto również następujące ustalenia:
1. Projekt Regulaminu Głównej i Oddziałowej Komisji Kwalifikacyjnej, będzie poddany procedurze zatwierdzenia na posiedzeniach Prezydium i Zarządu Głównego 10 grudnia 2018, prosząc jednocześnie o zgłaszanie do niego uwag do Gł. Kom. Leg. lub Gł. Kom. Kwal. do 31.10.2018r.
2. Oddziały nie będą ponosić kosztów związanych z uzyskaniem przez ich członków „Złotej z diamentem odznaki PZITS”
3. Koszty noclegów i dojazdów przedstawicieli Oddziałów na obchody Jubileuszu 100-lecia PZITS będą ponosiły Oddziały.

————————————————————————————————————————————————————————

Szkolenie: Budowle wodne, elektrownia wodna
na przykładzie zbiornika WIÓRY

pzits-logo
31 sierpnia 2018 r. odbyło się szkolenie pt.: Budowle wodne, elektrownia wodna na przykładzie zbiornika WIÓRY, zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych o/Kielce.

Zbiornik WIÓRY powstał w wyniku piętrzenia wód rz. Świśliny. Jego czasza rozciąga się wzdłuż rzeki Świśliny na długości ok. 8km i rz. Pokrzywianki – na długości ok. 7,2 km. W warunkach normalnej eksploatacji średnia szerokość zbiornika wynosi około 300m, a maksymalna w rejonie połączenia obu rzek około 800m. Pojemność całkowita wynosi 35 mln m3, w tym pojemność powodziowa 19 mln m3, a powierzchnia zalewu przy maksymalnym poziomie piętrzenia wynosi 408,0 ha.

Zapora czołowa ziemna (ponad 250m dł. i 26m wys.) z rdzeniem glinowym i galerią kontrolno-zastrzykową, drenażem kamienno-żwirowym oraz przesłoną cementacyjną zlokalizowaną pod galerią w dolinie i na przyczółkach gwarantuje bezpieczeństwo eksploatacyjne zbiornika.

W obiekcie działa elektrownia wodna przepływowa o łącznej mocy 400 kW i produkcji rocznej powyżej 1,0 GWh.

Funkcje zbiornika to: ochrona przeciwpowodziowa, zapewnienie przepływu nienaruszalnego w rzece, energetyczna
i oczywiście turystyczna.
kolaz

————————————————————————————————————————————————————————

Terminarz posiedzeń

pzits-logo
Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego
17 września – ZG Warszawa
15 października – ZG Warszawa
10 grudnia – ZG Warszawa

Posiedzenia Zarządu Głównego
17 września – ZG Warszawa
10 grudnia – ZG Warszawa

Posiedzenia Głównego Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 100-lecia PZITS
15 października – ZG Warszawa
12 listopada – ZG Warszawa
10 grudnia – ZG Warszawa

————————————————————————————————————————————————————————

X Konferencja Straty wody w systemach wodociągowych
22-23 października 2018, hotel Lawendowe Termy, Uniejów

Opiekun merytoryczny konferencji: dr inż. Florian Piechurski, Politechnika Śląska

grafika

Problematyka strat wody w systemie wodociągowym wpisana jest w działalność każdego przedsiębiorstwa wod-kan. Ich wielkość zależy m.in. od sprawności technicznej sieci, a także ciśnienia, czy opomiarowania i sposobu rozliczania.

Celem przygotowywanej Konferencji jest zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz organizacyjnych służących ograniczeniu strat wody. W programie spotkania zaplanowano liczne wystąpienia specjalistów, które wskażą aktualne tendencje rozwoju branży wodociągowej. Nie zabraknie także praktycznych przykładów funkcjonowania różnej wielkości przedsiębiorstw zaopatrujących mieszkańców miast i wsi w wodę.

Zgłoszenia uczestnictwa do 24 sierpnia premiowane niższą ceną!

Zapraszamy firmy do promocji podczas obrad konferencji (stoiska, rozdanie folderów, roll up na sali).

Kolejne szkolenia:
Modelowanie hydrauliczne sieci kanalizacyjnej (grudzień 2018)
Problemy w eksploatacji przepompowni ścieków (luty 2019)
Więcej informacji na www.dendros.pl, tel. 61 307 40 53, szkolenia@dendros.pl

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS
w dniu 13 sierpnia 2018 r. w Krakowie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol.Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokółu nr.12/PZG/18 z posiedzenia Prezydium w dniu 18.06.2018, zebrani wysłuchali informacji o przygotowaniach do organizowanych w 2019 roku:
1/ Jubileuszu 100-lecia PZITS którą przedstawiła Prezes kol.Krystyna Korniak-Figa,
2/ Warsztatów projektanta instalacji i sieci sanitarnych którą przedstawiła Wiceprezes kol.Anna Bogdan,
3/ 39 Zjazdu Gazowników którą przedstawił Wiceprezes kol.Paweł Stańczak.
Następnie podjęto uchwałę nr.44/PZG/18 o nadaniu godności Zasłużonego Seniora PZITS dla 10-ciu Członków Oddziału Wielkopolskiego.
Informację o wyborach władz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przekazał Sekretarz Generalny który przedstawił również informacje bieżące z biura Z.G. które miały miejsce od poprzedniego posiedzenia Prezydium w dniu 18 czerwca 2018 r.
W dalszej części obrad omawiano problemy poruszone w pismach Prezesów Oddziałów Wielkopolskiego i Opolskiego dotyczące spraw finansowych w PZITS. Próba rozwiązań tych problemów będzie przedstawiona w projekcie uchwały przygotowanej na następne posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego.
Omówiono także pismo Przewodniczącego Głównej Sekcji COWiIA dotyczące problemów z którymi spotyka się kierownictwo Sekcji związanymi z finansowaniem jej działalności a także odnosiło się do organizacji Jubileuszu PZITS.
Przyjęto również wniosek aby Główna Komisja Legislacyjna opracowała Regulamin Pracy Biura Zarządu Głównego. Uzgodniono również jakie uchwały ma przygotować Sekretarz Generalny na posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego które odbędą się 17 września. Odwołano planowane na ten dzień spotkanie Głównego Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu PZITS.

————————————————————————————————————————————————————————

Pożegnanie Ś.P mgr inż. Jerzego Adamskiego

Z wielkim żalem przekazujemy smutną wiadomość, iż zmarł nasz kolega
galazka
Jerzy Adamski
zasłużony działacz i Członek Honorowy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
Prezes Zarządu Oddziału w Kielcach w latach 1996-2003.
Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy serdecznego współczucia
Zarząd i członkowie PZITS Oddziału w Kielcach
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 sierpnia 2018 r. w parafii pw. Św. Krzyża o godz. 11.00.

Wspomnienie

Ś.P. Jerzy Adamski był członkiem PZITS od 1975 r. W Stowarzyszeniu obejmował różne funkcje, w tym dwie kadencje (1996-2000 i 2000-2003) pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oddziału w Kielcach, będąc tym samym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. W ramach działalności stowarzyszeniowej współorganizował konferencje i sympozja o tematyce eksploatacji sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków organizowanych przez Oddział kielecki PZITS. W bieżącej kadencji przewodniczył Kołu PZITS przy BPBK w Kielcach.

Był bardzo aktywny zawodowo i społecznie. W latach 1992 – 2000 – Dyrektor Naczelny początkowo Związku Komunalnego Wodociągów i Kanalizacji, a po przekształceniu – Prezes Wodociągów Kieleckich sp. z o.o. Był Vice Prezydentem Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, Radnym Rady Miejskiej w Kielcach, Prezesem Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, a także współzałożycielem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Za dokonania w życiu zawodowym i społecznym był wielokrotnie odznaczany. Posiada:

 • Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi,
 • Brązową, Srebrną i Złotą odznakę Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,
 • Odznaczenie za Zasługi dla Kielecczyzny,
 • Srebrną Odznakę Honorową NOT,
 • Złotą Odznakę Honorową PZITS,
 • Srebrną i Złotą Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Członek Honorowy PZITS od 2012r .

Odszedł Ś.P. Jerzy Adamski, nasz Kolega, pełen życia, świetny organizator, perfekcyjny zawodowo ale i wiele wymagający od innych ku ich pożytkowi i rozwojowi, wzór dla wielu. Jerzy! Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.

Małgorzata Janiszewska
Prezes Zarządu Oddziału PZITS w Kielcach

————————————————————————————————————————————————————————

Raport GKL

pzits-logo

Zapraszamy do zapoznania się z raportem GKL za miesiąc lipiec 2018 r. oraz z pismem do Pana Artura Sobonia – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu Ustawy o inżynierach budownictwa.

————————————————————————————————————————————————————————

NOWA KADENCJA WŁADZ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

W dniach 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie odbył się XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Dokonano na nim podsumowania działalności Izby w 2017r. oraz dokonano wyboru władz PIIB na V kadencję tj. na lata 2018-2022.

Prezesem Rady Krajowej został wybrany Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński.

Wybrano także Przewodniczących Organów Krajowych:

 • Krajowej Komisji Rewizyjnej-Urszulę Kallik
 • Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej-Krzysztofa Latoszka
 • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego-Mariana Zdunka
 • Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej-Agnieszkę Jońca
 • oraz członków Rady Krajowej i organów krajowych.

Na pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady, w dniu 11 lipca 2018r. przeprowadzono wybory Prezydium Rady, w wyniku których jego skład przedstawia się następująco:

 • Prezes- Zbigniew Kledyński
 • Wiceprezes-Zygmunt Rawicki
 • Wiceprezes-Andrzej Pawłowski
 • Sekretarz-Danuta Gawęcka
 • Z-ca Sekretarza-Tomasz Piotrowski
 • Skarbnik-Andrzej Jaworski
 • Z-ca Skarbnika Dariusz Karolak
 • Członek Prezydium-Gilbert Okulicz-Kozaryn
 • Członek Prezydium-Józef Kluska

IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Nowemu Prezesowi i nowowybranym władzom Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, składamy gratulacje a dziękując za dotychczasową współpracę z naszym Zrzeszeniem, życzymy aby ją kontynuować i rozwijać, deklarując jednocześnie wsparcie we wszystkich działaniach dotyczących sfery budownictwa.

————————————————————————————————————————————————————————

Komentarz: Energooszczędność w budownictwie mieszkaniowym

————————————————————————————————————————————————————————

Armacell Business Run

W dniach 24-28 kwietnia 2018 r. odbył się drugi Armacell Business Run – wyjazd szkoleniowy połączony z aktywnością fizyczną. Impreza skierowana była dla początkujących i zaawansowanych biegaczy – branżystów, których łączą dwie pasje – zawodowa i sportowa.

Wyjazd zorganizowany był do urokliwego miejsca położonego w Wielkopolsce – XVIII wiecznego folwarku Olandia, zlokalizowanego na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego i Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. W otoczeniu folwarku znajduje się wiele tras biegowych oraz rowerowych dostosowanych do wymagań biegaczy o różnym stopniu zaawansowania. Najlepszą formę uczestników gwarantowało również pyszne jedzenie – osobne menu ułożone było pod kątem biegaczy, osobne – uwzględniając preferencje najmłodszych członków rodzin dopingujących sportowców.

Łukasz Brzozowski i Andrzej Januszewski zapewnili również uczestnikom zdobycie szerszej wiedzy na temat izolacji termicznej, a szczególnie tej, którą w ofercie posiada firma Armacell.

Nad sprawnością fizyczną uczestników pieczę sprawowali trenerzy Karolina Jarzyńska-Nadolska (wielokrotna medalista i rekordzista w maratonach krajowych oraz międzynarodowych) oraz Zbigniew Nadolski (trener biegaczek długodystansowych) a także lekarz Polskiej Reprezentacji Piłki Nożnej – dr Jacek Jaroszewski.

Każdego dnia odbywały się dwa 2-3 godzinne trening układane wg potrzeb i możliwości osób o rożnym stopniu zaawansowania.
Ostatni, pożegnalny wieczór, zorganizowany był w formie uroczystej kolacji, która została uświetniona koncertem na żywo pt. „Tribute to Amy, Whitney & the best of Adele” w wykonaniu Joanny Kwaśnik, absolwentki Akademii Jazzowej w Katowicach, znanej szerszej publiczności z występów w X Factor.
Wyjazd szkoleniowo-sportowy to bardzo dobre połączenie pracy i rozrywki. Często bowiem zapominamy, iż równowaga fizyczna i umysłowa są ze sobą mocno związane. Ogromną wartością była możliwość uczestniczenia w imprezie nie tylko nas branżystów, ale także naszych rodzin. Każdy z nas ma mało czasu, a dni spędzone razem z rodziną są bezcenne.

Organizacja szkolenia zawodowego w tej formie to bardzo dobry pomysł, który koniecznie warto kontynuować.
Bardzo dziękujemy firmie Armacell za zaproszenie członków Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery PZITS do udziału w tym wyjątkowym wyjeździe.

ArmacellBusinessRun

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Komisja Legislacyjna

pzits-logo
Zachęcamy do zapoznania się z pismem do Pana Grzegorza Tobiszewskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii oraz pismem do Pani Minister Przedsiębiorczości i Technologii dot. uwag PZITS do koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych.

————————————————————————————————————————————————————————

Monografia okolicznościowa

pzits-logo
Wielkopolski Oddział PZITS umieścił na swojej stronie internetowej monografię opracowaną na uroczystość 80-lecia oddziału. Dostęp do monografii jest otwarty. Zawiera ona ciekawe prelekcje uznanych specjalistów z branży.
Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem.

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS
w dniu 18 czerwca 2018 roku

pzits-logo
Prowadziła je Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Na początku przyjęto (z poprawkami) porządek posiedzenia oraz bez uwag protokół z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 26 marca b.r. w Warszawie.
Następnie Skarbnik Zarządu Głównego, kol. Wojciech Majchrzak omówił sprawozdanie finansowe PZITS za 2017 rok a Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Krystyna Janicka- Mazur, przedstawiła wyniki działalności finansowo-gospodarczej PZITS w 2017 roku.
Po dyskusji, Zarząd Główny, podjął uchwałę nr 20/ZG/18 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego PZITS za 2017 rok.
W dalszej części posiedzenia Skarbnik Zarządu Głównego, kol. Wojciech Majchrzak, przedstawił projekt budżetu Zarządu Głównego PZITS na 2018 rok, który po ożywionej dyskusji został przez Zarząd Główny przyjęty uchwałą nr 21/ZG/18.
Następnie Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa oraz Wiceprezes kol. Jan Pawełek omówili przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS oraz przedstawili ustalenia dokonane na wcześniejszym tj .przed posiedzeniem Zarządu Głównego, spotkaniu Prezydium Zarządu Głównego z członkami Głównego Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu.

Zarząd Główny podjął także następujące uchwały:

 • nr 22/ZG/18 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium podjętych na posiedzeniach w dniach 26 marca,7 maja oraz 18 czerwca 2018 roku
 • nr 23/ZG/18 w sprawie przyjęcia firmy w poczet członków wspierających PZITS.

Wszystkie uchwały Prezydium i Zarządu Głównego zamieszczone są na stronie internetowej Zarządu Głównego.
Informacje bieżące które miały miejsce od poprzedniego posiedzenia Zarządu Głównego a także sprawy organizacyjne, przedstawił i omówił Sekretarz Generalny (będą one wyszczególnione w protokóle z posiedzenia Zarządu Głównego).

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS
w dniu 18 czerwca 20218 roku

pzits-logo
Było to wspólne posiedzenie Prezydium Z.G. oraz Głównego Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS. Prowadziła je Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa.
Po przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu nr 11/PZG/18 z posiedzenia Prezydium w dniu 7 maja br. w Krakowie, kol. Prezes poinformowała uczestników spotkania o działaniach już zrealizowanych oraz o przewidywanych do realizacji, dotyczących obchodów Jubileuszu.

Oto niektóre z nich /do wykonania/:

 • zgłoszenie z Oddziałów uczestników centralnej uroczystości (termin 31.08.2018).
 • zgłoszenie z Oddziałów zapotrzebowania na dodatkowe materiały Jubileuszowe
 • określenie przez Oddziały zawartości okolicznościowych oddziałowych roll- up’ów
 • pozyskiwanie sponsorów
 • składanie z wyprzedzeniem przez Oddziały wniosków o odznaczenia.

Sprawy związane z wydawnictwem monografii oraz zadania dla organów Zarządu Głównego w związku jej przygotowaniem omówił Wiceprezes PZITS kol. Jan Pawełek.

W dalszej części posiedzenia podjeto dwie uchwały:

 • nr 42/PZG/18 w sprawie przyjęcia terminarza posiedzeń w drugim półroczu 2018.
 • nr 43/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS.

————————————————————————————————————————————————————————

Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego

pzits-logo
Zapraszamy do zapoznania się z pismem do Ministra Artura Sobonia – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w sprawie prac nad reformą procesu inwestycyjno-budowlanego… [więcej]

————————————————————————————————————————————————————————

REHVA zaprasza na Clima Conference 2019!

Strona internetowa Clima Conference 2019 umożliwia rejestdrację uczestnictwa oraz zgłoszenie strzeszczeń referatów. Więcej informacji — www.clima2019.org/congress

Web_banner_clima

————————————————————————————————————————————————————————

Wilo-Stratos MAXO

Pierwsza na świecie intuicyjna pompa smart* została uroczyście wręczona pierwszemu polskiemu Klientowi – firmie Valmark z Warszawy, która została zwycięzcą pierwszego etapu konkursu „Future Pioneers” organizowanego przez Wilo SE.

Pod pojęciem pompy smart rozumiemy nową kategorię pomp, która znacznie wykracza poza dostępne obecnie pompy o najwyższej sprawności lub tzw. pompy inteligentne. Połączenie najnowszej sensoryki oraz innowacyjnych funkcji regulacji (np. Dynamic Adapt plus i Multi-Flow Adaptation), łączności dwukierunkowej (np. Bluetooth, zintegrowane wejścia analogowe, binarne wejścia i wyjścia, interfejs do Wilo Net), aktualizacji poprzez Software Updates oraz znakomitej przyjazności obsługi (np. dzięki Setup Guide, możliwości podglądu dla przewidującej nawigacji oraz sprawdzonej technice zielonego pokrętła) sprawiają, ze pompa ta zalicza się do pomp smart.

Valmark sp. z o.o. to inżynierska firma handlowa istniejąca na rynku od 1991. roku. Zajmuje się doborem i sprzedażą pomp oraz urządzeń różnych producentów. Od wielu lat jest dystrybutorem pomp Wilo.

Fot. Wikor Wyrfel – Valmark odbiera nagrodę z rąk Dariusz Knapa – Wilo Polska:
wilo

WILO3

————————————————————————————————————————————————————————

Obchody 80-lecia Wielkopolskiego Oddziału PZITS

pzits-logo
Dnia 17 maja br odbyła się w Poznaniu uroczystość związana z obchodami 80-lecia Wielkopolskiego Oddziału PZITS. Obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele o. Dominikanów oraz poświęcenie nowego sztandaru oddziału. Następnie w Ośrodku Nauki PAN miała miejsce uroczysta Sesja Naukowo-Techniczna, której przewodniczyli pan mgr inż. Jan Franciszek Lemański, prezes WO PZITS oraz profesor Krzysztof Kasprzak, skarbnik i członek Zarządu WO PZITS.

Podczas otwarcia sesji zaproszeni goście gratulowali bardzo dobrych 80 lat działania oddziału oraz życzyli dalszego rozwoju na rzecz środowiska związanego z inżynierią środowiska oraz na rzecz naszego społeczeństwa. Przyznane zostały nagrody, ze szczególnym wyróżnieniem firmy Grudnfos, która przez ostatnie 25 lat znacząco wspierała działania Wielkopolskiego Oddziału.

Podczas dwóch sesji odbyły się bardzo ciekawe prelekcje panów: K. Kasprzaka, J.F. Lemańskiego, Z. Bukowskiego, A. Barczyńskiego, P. Manczarskiego i R. Ćwiertni.
Uroczystości zakończył wspólny posiłek.

Na uroczystość została wydana bardzo ciekawa monografia Oddziału Wielkopolskiego PZITS oraz wartościowa praca sp. dr inż. Jerzego Marii Karnowskiego pt. „Uproszczona metoda obliczania pojemności zbiornika retencyjnego w miejskiej kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej”.

O wadze uroczystości świadczy udział znamienitych gości, ze szczególnym wyróżnieniem Pani Prezes Krystyny Korniak-Figi, Pani Wiceprezes Anny Bogdan.

————————————————————————————————————————————————————————

Majowe spotkanie Głównej Sekcji COWIA

W dniu 10 maja w Warszawskim Domu Technika – NOT odbyło się spotkanie Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS).
Spotkanie podzielone było na dwie części – przedpołudniową, będącą zamkniętym spotkaniem członków Sekcji oraz popołudniową – nazwaną „Obiadem czwartkowym” – będącą seminarium otwartym dla każdego chętnego.
Otwarte, wczesnopopołudniowe spotkanie rozpoczęło się krótką prezentacją uczestników oraz obiadem. Wspólny posiłek oraz prowadzone swobodne rozmowy dobrze wpłynęły na powstanie serdecznej atmosfery spotkania.
Tematem przewodnim „Obiadu czwartkowego” były „Zmiany w EPBD i ich konsekwencje w krajowej legislacji”. W pierwszej części prezentację o tym samym tytule przedstawiła Anna Bogdan – Wiceprezes PZITS. Omówione zostały poszczególne elementy nowelizacji Dyrektywy, tj.:
1. wymóg opracowania i wdrożenia długoterminowych strategii renowacji budynków, wraz z mapą drogową wdrażania tej strategii oraz naciskiem, jaki został położony w Dyrektywnie na wprowadzanie do regulacji rozwiązań automatycznie dostosowujących parametry środowiska wewnętrznego do potrzeb uczestników;
2. nacisk na elektromobilność;
3. wprowadzenie nowego wskaźnika – Smart Readiness Indicator (SRI);
4. konieczność opracowania z bazy danych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków;
5. uproszczenie procesu inspekcji;
6. a także zmiany w zakresie energii pierwotnej.

Szczególną uwagę, zarówno podczas prezentacji, jak i w towarzyszącej jej dyskusji, poświęcono Smart Readiness Indicator (wskaźnik „gotowości inteligentnej”). Nowy wskaźnik będzie stosowany do oceny możliwości budynku do dostosowania jego działania do potrzeb użytkowników w celu poprawy efektywności energetycznej i ogólnej wydajności budynku. Metodologia obliczania wskaźnika SRI jest obecnie opracowywana przez interdyscyplinarny zespół badawczy VITO (vito.be/en) i zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie smartreadinessindicator.eu, ma być ona gotowa w czerwcu bieżącego roku.

Drugim prelegentem była Pani Maria Witkowska, która mówiła o zrównoważonym rozwoju. Podczas prezentacji przedstawione zostały kwestie deklaracji środowiskowych wyrobów oraz certyfikacji wielokryterialnej budynków, a także przykłady obiektów ze wskazaniem zastosowanych w nich rozwiązań izolacji instalacji budynków.
Interesujące prezentacje, a także dobra atmosfera, pozwoliły na rozwinięcie ciekawej dyskusji na temat ograniczenia zużycia energii, zmian w EPBD oraz charakteru wprowadzania zmian legislacyjnych w naszym kraju.
Niewątpliwie mamy wiele w zakresie ograniczenia zużycia energii z paliw kopalnych wiele do zrobienia i nie możemy być bierni. Jako inżynierowie w branży ogrzewnictwa, ciepłownictwa i wentylacji możemy wnieść wiele do poprawy życia naszej planety, ale jednocześnie uwzględniając specyfikę naszego społeczeństwa, klimatu i możliwości Polski jako państwa.

Bardzo dziękujemy członkom GS COWiIA oraz zaproszonym gościom za liczne przybycie i twórcze spotkanie!

Prezentacja omawiane podczas spotkania dostępne są na Sekcji [więcej]

1

2

3

IMG_20180510_100717

————————————————————————————————————————————————————————

REHVA Annual Meeting 2018

W bieżącym roku REHVA Annual Meeting odbyło się w dniach 21-23 kwietnia w Brukseli. Wydarzenie połączone było z jubileuszem 80-lecia belgijskiego stowarzyszenia ATIC (the Royal Association of Heating, Ventilation and Climate Control Technology).

W zjeździe REHVA wzięło udział ponad 50 uczestników z 28 krajów członkowskich.

Pierwszego dnia odbyły się spotkania: Education and Training Committee, Publishing and Marketing Committee, External Relations Committee oraz Technology and Research Committee podczas których omawiana była bieżąca działalność komitetów, stan realizacji planów z 2017 r., jak również plan na 2018 r. Odbyło się również spotkanie zamknięte, na którym uczestniczyli wyłącznie członkowie Zarządu REHVA oraz delegaci poszczególnych krajów, na którym dyskutowane były kluczowe wyzwania stojące przez organizacją w najbliższej przyszłości.
Wieczorem uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni na przyjęcie koktajlowe w Muzeum Magritte’a, gdzie mieli możliwość zapoznania się nie tylko z twórczością, ale również biografią Artysty.

Drugi dzień poświęcony był głównie posiedzeniu walnego zgromadzenia. Podczas spotkania omówiono realizację głównych planów REHVA, plany poszczególnych komitetów, a przede wszystkim wskazany został nowy (od 2019 r.) Prezydent REHVA – Frank Hovorka – będący w obecnej kadencji skarbnikiem REHVA.

Kolejne posiedzenie tego dnia, zorganizowane we współpracy z ASHRAE, dotyczyło koncepcji stworzenia globalnego sojuszu międzynarodowych organizacji działających w zakresie wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa oraz ogrzewnictwa.

Wieczór uświetniła kolacja zorganizowana w Muzeum Train World, podczas której wręczono nagrody REHVA następującym osobom:

• Serafin Grana (OEP-Portugalia) otrzymał nagrodę w dziedzinie projektowania za wybitne osiągnięcia w projektowaniu systemów HVAC oraz za jego wkład w poprawę efektywności energetycznej i środowiska wewnątrz budynków.
• Ivan Chmúrny (SSTP-Słowacja) otrzymał nagrodę w dziedzinie edukacji za wybitne osiągnięcia akademickie oraz za wkład w poprawę efektywności energetycznej i środowiska wewnątrz budynków.
• Bernd Pasterkamp (VDI-Niemcy) i Risto Kosonen (FINVAC-Finlandia) zostali docenieni za wybitne osiągnięcia w dziedzinie technologii oraz za ich wkład w poprawę efektywności energetycznej i środowiska wewnątrz budynków.
• Aleksandrs Zajacs (AHGWTEL / LATVAC-Łotwa) i Tuomo Niemelä (FINVAC-Finlandia) otrzymali nagrodę Young Scientist Award i zostali wyróżnieni za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za wkład w poprawę efektywności energetycznej i środowiska wewnątrz budynków.

Trzeci, a zarazem ostatni, dzień zjazdu rozpoczął się od konferencji poświęconej technologiom niskoemisyjnym w HVAC, prowadzonej równolegle ze spotkaniem z Supporters Committee oraz drugą częścią spotkania Technology and Research Committee.

Wszystkie prezentacje oraz zdjęcia, zarówno ze zjazdu, jak i konferencji dostępne są na stronach REHVA: prezentacje oraz zdjęcia

r1

r2

r3

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w dniu 7 maja 2018 roku w Krakowie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Przyjęto porządek posiedzenia uzupełniony o podjęcie uchwały nr 41/PZG/18, a następnie zaakceptowano protokół nr 10/PZG/18 z posiedzenia Prezydium w dniu 26 marca 2018r.
Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa przedstawiła obszerną informację o przygotowaniach do obchodów Jubileuszu PZITS, o pracach już wykonanych oraz o tych do wykonania w tym dotyczących Monografii Jubileuszowej.

Informację o przygotowaniach do 39. Zjazdu Gazowników przedstawił Wiceprezes kol. Paweł Stańczak
Następnie zgodnie z upoważnieniem Zarządu Głównego podjęto uchwałę nr 39/PZG/18 w sprawie przyjęcia wzoru Deklaracji Członkowskiej PZITS.

Prezydium podjęło również następujące uchwały:

 • nr 40/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS
 • nr 41/PZG/18 w sprawie aktualizacji uchwał Prezydium dotyczących Ramowego Programu obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS

Wymagają one zatwierdzenia przez Zarząd Główny.

W dalszej części obrad,

 • Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła informacje dotyczące organizowanych w 2019r Warsztatów projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych
 • Prezes PZTS kol. Krystyna Korniak-Figa oraz przedstawiciel biura Zarządu Głównego przedstawili problemy dotyczące wdrożenia w PZITS od 25 maja 2018r. systemu RODO

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny. Oto najważniejsze z nich:

 • 21 marca 2018r.URE przesłał do PZITS akt powołania Komisji Kwalifikacyjnej nr.234 przy Oddziale Dolnośląskim,
 • 29 marca złożono do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju uwagi Głównej Komisji Legislacyjnej do projektu ustawy o ułatwieniu w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
 • 23 kwietnia ,przy okazji targów „INSTALACJE” w Poznaniu, czasopismo Rynek Instalacyjny przyznało wyróżnienie LIDERA INSTALACJI 2018,Wiceprezes PZITS kol. Annie Bogdan za integrację młodych specjalistów branży sanitarnej i rozwijanie współpracy międzynarodowej przez PZITS

————————————————————————————————————————————————————————

Pani prof. Anna Bogdan laureatką LIDERA INSTALACJI 2018!

Lider Instalacji 2018 dla Anny Bogdan

Wiceprezes PZITS, prof. Anna Bogdan została laureatem nagrody specjalnej LIDER INSTALACJI 2018, przyznawanej przez miesięcznik Rynek Instalacyjny! Kol. Wiceprezes została wyróżniona za „integrację młodych specjalistów branży sanitarnej i rozwijanie współpracy międzynarodowej przez PZITS”. Rynek Instalacyjny nagrodził Laureatkę za ogromną pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju PZITS, wprowadzenie nowych adeptów branży sanitarnej do środowiska, godne reprezentowanie Polski i PZITS w strukturach organizacji ogólnoeuropejskiej REHVA.

Nagroda przyznawana przez wiodące czasopismo branży Inżynierii Środowiska to ogromne wyróżnienie dla Wiceprezes oraz wszystkich Jej współpracowników. To również ważny sygnał, iż praca i aktywność na rzecz studentów, techników i inżynierów branży sanitarnej jest widoczna i przynosi dobre owoce.

Serdecznie GRATULUJEMY i DZIĘKUJEMY!

————————————————————————————————————————————————————————

rock

Przedstawiamy Firmę ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. – partnera Głównej Sekcji COWIA

Firma ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., będąca częścią Grupy ROCKWOOL, jest właścicielem 2 fabryk w Polsce – w Cigacicach i w Małkini oraz zatrudnia ponad 1200 pracowników. W ofercie firmy znajdują się izolacje budowlane, specjalistyczne izolacje i rozwiązania techniczne oraz przemysłowe.

Misją Grupy ROCKWOOL jest poprawa warunków życia każdego, kto korzysta z rozwiązań i produktów Grupy. Wiedza i doświadczenie ROCKWOOL pozwalają rozwiązywać wiele z najistotniejszych dziś wyzwań w zakresie zrównoważonego budownictwa: od redukcji zużycia energii i zanieczyszczenia hałasem, przez podniesienie bezpieczeństwa pożarowego, do skutecznej walki z niedostatkiem wody oraz powodziami. Szeroka gama produktów i rozwiązań ROCKWOOL odzwierciedla różnorodność potrzeb mieszkańców Ziemi, wspierając jednocześnie partnerów w zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla.

Wełna skalna to niezwykle wszechstronny materiał, stanowiący podstawę wszystkich naszych działań. Z zespołem ok. 10 500 oddanych kolegów i koleżanek z ponad 35 krajów ROCKWOOL jest światowym liderem w produkcji rozwiązań z wełny skalnej. Od izolacji budowlanych, akustycznych sufitów oraz zewnętrznych okładzin fasadowych, przez rozwiązania ogrodnicze i zmodyfikowane włókna używane w przemyśle, aż do izolacji dla przemysłu i energetyki oraz przemysłu morskiego i przybrzeżnego.

Zapraszamy do przeczytania rozmowy z Joanną Pożeżyńską – manager produktu HVAC and FirePro w Dziale Zarządzania Produktowego i Doradztwa Technicznego firmy ROCKWOOL Polska, która ukazała się na łamach „Rynku Instalacyjnego”.

Więcej informacji o rozwiązaniach ROCKWOOL zamieszczonych jest na stronie GS COWIA.

————————————————————————————————————————————————————————

Święta Wielkanocne 2018

Nadchodzą Święta Wielkanocne, które zawsze niosą przesłanie zwycięstwa dobra nad złem, życia nad śmiercią i nadzieję, która zawieść nie może. Życzę by Wielkanoc ogarnęła Wszystkich szczególną tradycją i nowymi szczęśliwymi przeżyciami , ale przede wszystkim by umocniła Państwa wiarę, podniosła na duchu i napełniła serca radością. Życzę aby te dni, pełne wiary w odradzające się życie, spotkały się ze spełnieniem Państwa najskrytszych marzeń. Życzę Wszystkim przeżycia Świąt Wielkanocnych w atmosferze szczególnej radości i pokoju, zgody i pojednania, otwarcia na potrzeby innych, życzliwości przyjaciół oraz miłości w Rodzinach.

wielkm

Niech ten czas budzącej się do życia wiosny napełnia serca otuchą i nadzieją dając siły do przezwyciężania nawet największych codziennych trudności, dajac wiarę w sens życia i pracy.

Wesołego Alleluja
Prezes PZITS
Krystyna Korniak-Figa

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Zarządu Głównego
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
w dniu 26 marca 2018 r. w Warszawie

pzits-logo

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po drobnych uzupełnieniach (dotyczących uchwał) przyjęto porządek posiedzenia oraz bez uwag protokół nr 5/ZG/2017 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 11 grudnia 2017r.

Przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS, przedstawiła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa.

Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan omówiła projekty Regulaminów Oddziału t.j. Regulamin Organizacyjny Oddziału oraz Regulamin Pracy Zarządu Oddziału.

Następnie Sekretarz Generalny przedstawił do zatwierdzenia projekty uchwał:

A. Uchwałę nr 18/ZG/18 dotyczącą zatwierdzenia uchwał Prezydium
a. podjętych na posiedzeniu w dniu 22.01.2018r. to jest uchwał o numerach od 29/PZG/18 do 33/PZG/18
b. podjętych na posiedzeniu Prezydium w dniu 26.03.2018 t.j.

 • uchwałę nr 34/PZG/18 w sprawie modyfikacji uchwały nr 28/PZG/18 dotyczącą obchodów Jubileuszu PZITS.
 • uchwałę nr 35/PZG/18 w sprawie przyjęcia Regulaminów Oddziału (Z.G. wprowadził do nich pewne poprawki)
 • uchwałę nr 36/PZG/18 dotyczącą nieruchomości Zarządu Oddziału w Toruniu
 • uchwałę nr 37/PZG/18 w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów realizujących zadania priorytetowe Strategii…
 • uchwałę nr 38/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS.

B. Uchwałę nr 19/ZG/18 w sprawie przyjęcia trzech nowych firm w poczet członków wspierających PZITS

Uchwały Prezydium oraz uchwały Zarządu Głównego zostały zatwierdzone przez Zarząd Główny ,oprócz uchwały nr 36/PZG/18,co do której decyzja zostanie podjęta na następnym posiedzeniu Zarządu Głównego. Wszystkie uchwały zostały zamieszczone na stronie internetowej Z.G.

W dalszej części posiedzenia:

 • Wiceprezes PZITS kol. Paweł Stańczak, przedstawił informację o przygotowaniach do XXXIX Zjazdu Gazowników
 • Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła prezentację założeń do nowej Strony Internetowej PZITS, oraz koncepcję Warsztatów Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych, które będą zorganizowane w dniach 3-4 października 2019r.

Dyskusję wywołał projekt DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ PZITS. Upoważniono Prezydium Zarządu Głównego do jej zaakceptowania na najbliższym posiedzeniu, po uwzględnieniu przez G.K.L. zgłoszonych uwag z Oddziałów.

Na koniec Sekretarz Generalny przedstawił informacje bieżące od posiedzenia Prezydium w styczniu br.

Oto najważniejsze z nich:

 1. Odbyły się dwa posiedzenia Prezydium Z.G, 22 stycznia w Krakowie i dzisiaj,26 marca w Warszawie
 2. 12 marca br. w Krakowie odbyło się spotkanie Głównego Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS
 3. Odbyło się kilka spotkań komitetu organizacyjnego XXXIX Zjazdu Gazowników
 4. Wyrażono zgodę na objęcie przez PZITS Patronatem Honorowym następujących konferencji:
  1. Szkoleniu zorganizowanym w dniach 26-27 luty br. przez firmę DENDROS z Poznania dotyczącym „Problemom w eksploatacji przepompowni ścieków”
  2. III-ciej konferencji naukowej „Ozon w Polsce” którą w dniach 19-20 kwietnia organizuje w Józefowie firma WOFIL
  3. Konferencji „EcoForum 2018″ która odbyła się 13 marca we Wrocławiu dotyczącej gospodarowania zasobami wodnymi na terenie miast
  4. Konferencji STORMWATER POLAND 2018, która odbyła się w dniach 15-16 marca w Gdańsku i dotyczyła gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi
  5. VI-ego Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego, połączonego z XV- leciem IGG.
  6. Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Budowlanej „BUDMIKA 2018″którą w dniach 19-20 kwietnia organizuje koło naukowe Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
 5. Wpłynęło do PZITS pismo o wsparcie działalności Pani Prezes FSN-T NOT dotyczącej wprowadzenia zmian do projektu ustawy O jawności życia publicznego. Takiego wsparcia pisemnie udzielono.
 6. 15 marca otrzymaliśmy do konsultacji projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

————————————————————————————————————————————————————————

Dyskusja: energooszczędność w budownictwie mieszkaniowym

pzits-logo

Zapraszamy do dyskusji!

Przedstawiamy punkt widzenia Przewodniczącego Głównej Komisji Legislacyjnej
oraz Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery na temat Energooszczędności w budownictwie mieszkaniowym.
Jesteśmy bardzo ciekawi Państwa opinii na temat kwestii omówionych w powyższym opracowaniu. Komentarze prosimy przesyłać na adres Sekcji.

————————————————————————————————————————————————————————

ozon

Szanowni Państwo,
W imieniu organizatorów zapraszamy na Konferencję Ozon w Polsce
Cele konferencji:

 • stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w stosowaniu technologii ozonowania,
 • omówienie najnowszych badań i rozwiązań dotyczących wprowadzania i stosowania technologii ozonowania,
 • współpraca środowisk naukowych z przemysłem, celem opracowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii ozonowania.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej konferencji: www.ozonwpolsce.pl

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Zrzeszania Inżynierów i Techników Sanitarnych
w dniu 26 marca 2018 roku w Warszawie

pzits-logo

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Przyjęto porządek posiedzenia z uzupełnieniem go o uchwałę nr 38/PZG/18, a następnie zaakceptowano protokół nr 9/PZG/18 z posiedzenia Prezydium z dnia 22 stycznia 2018 roku.

Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa przedstawiła informacje o przygotowaniach do Obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS, zaś wiceprezes kol. Paweł Stańczak informacje o przygotowaniach do Zjazdu Gazowników.

Sekretarz Generalny przedstawił projekty uchwał Prezydium, które będą rekomendowane do przyjęcia przez Zarząd Główny, tj:

 • Uchwałę nr 34/PZG/18 w sprawie modyfikacji uchwały nr 28/PZG/17 z dnia 11 grudnia 2017 roku dotyczącej przyjęcia Ramowego Programu Obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS.
 • Uchwałę nr 35/PZG/18 w sprawie rekomendowaniu Zarządowi Głównemu przyjęcia Regulaminów: Organizacyjnego Oddziału oraz Pracy Zarządu Oddziału.
 • Uchwałę nr 36/PZG/18 dotyczącej nieruchomości Zarządu Oddziału w Toruniu.
 • Uchwałę nr 37/PZG/18 w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów realizujących zadania priorytetowe nr 3, 4, 5, 6, Strategii Rozwoju PZITS w latach 2016-2024.
 • Uchwałę nr 38/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych członkom Stowarzyszenia.

Przewidywane konsekwencje dla czasopism PZITS wynikające z projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przedstawili wiceprezesi PZITS kol. Anna Bogdan oraz kol. Jan Pawełek. Na tym Posiedzenie zakończono.

————————————————————————————————————————————————————————

Szkolenie: Wykorzystanie alternatywnych źródeł w produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Elektrowni Połaniec

pzits-logo
W dniu 2 marca 2018r. , nie bacząc na mroźną aurę, duże grono członków PZITS Oddziału w Kielcach oraz Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wzięło udział w szkoleniu pt. „Wykorzystanie alternatywnych źródeł w produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Elektrowni Połaniec”. Elektrownia Połaniec, należąca od 2017 r. do polskiej Grupy ENEA S.A. , to jeden z najefektywniejszych wytwórców energii elektrycznej mający istotne znaczenie dla bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego kraju.

Uruchomiona w latach 1979-1983 nad brzegiem Wisły w Zawadzie koło Połańca wytwarza 9 TWh energii rocznie (prawie 6% krajowej produkcji). Moc zainstalowana w elektrowni została podniesiona z początkowych 1600 MW do 1877 MW obecnie, co stanowi około 5% mocy zainstalowanej w naszym kraju. Wytwarza energię w siedmiu blokach opalanych mieszanką węgla i biomasy o mocy do 225 MW do 242 MW oraz „Zielonym Bloku” (220 MW) – największym na świecie bloku opalanym w 100% mieszanką biomasy leśnej i agro. Ponadto w Połańcu wytwarzana jest energia cieplna, popiół, gips i popioło-żużle dla drogownictwa i budownictwa. Dzięki wielu modernizacjom prowadzonym od 1995 roku jest jedną z najnowocześniejszych elektrowni w Polsce. Wybudowano nowy komin, instalacje odsiarczania spalin i stację demineralizacji wody, wprowadzono komputerowy system sterowania z nastawnią centralną, najlepsze systemy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe oraz podniesiono sprawność bloków i wydłużono żywotność elektrowni o kolejne 20 lat, jednocześnie obniżając emisje do atmosfery. Powstał także nowoczesny system biomasy z uruchomionym w 2012 roku „Zielonym Blokiem” (źródło: enea.pl).
Podczas zwiedzania elektrowni, dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka dot. wpływu na środowisko, w tym gospodarowanie wodami Wisły, struktury zużycia paliw, a także działań proekologicznych i perspektyw rozwojowych .
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom pionu ochrony środowiska i bhp ENEA Elektrowni Połaniec za przyjęcie naszej grupy, oprowadzenie i interesujące przekazywanie informacji.

————————————————————————————————————————————————————————

Zmiany w EPBD i ich konsekwencje w krajowej legislacji

pzits-logo
Główna Sekcja COWIA zaprasza na OBIAD CZWARTKOWY.
Miejsce: Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa, sala Kominkowa
Termin: 10 maja 2018 r.
Godzina: 13:15-16:00

Tematem przewodnim spotkania będą Zmiany w EPBD i ich konsekwencje w krajowej legislacji.

Obiad czwartkowy jest to wydarzenie otwarte, realizowane w formule klubu dyskusyjnego, na które zapraszamy również osoby nie będące członkami PZITS. Podczas spotkania będziemy omawiać zmiany, jakie będą wprowadzone w nowelizacji EPBD i dyskutować jak mogą one wpłynąć na nasze krajowe regulacje. Wprowadzeniem do dyskusji będzie prezentacja przedstawiona przez dr hab. inż. Annę Bogdan, prof. PW. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Warunkiem jest powiadomienie organizatorów do dnia 6 maja o chęci uczestnictwa poprzez wysłanie maila na adres: sekcja.cowia (at) pzits.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Zapewniamy pyszny posiłek, słodki deser, dużą porcję wiedzy i ciekawą dyskusję.
Serdecznie zapraszamy!

————————————————————————————————————————————————————————

Pismo do Ministra Mariusza Kamińskiego

pzits-logo
26 stycznia 2018 r.
Zapraszamy do zapoznania się z pismem do Pani Prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny popierającym uwagi Pani Prezes w sprawie projektu ustawy o „jawności życia publicznego”… [pobierz]
25 stycznia 2018 r.
Zapraszamy do zapoznania się z pismem Pani Prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny do Pana Ministra Mariusza Kamińskiego w sprawie projektu ustawy o „jawności życia publicznego”… [pobierz]

————————————————————————————————————————————————————————

EkoForum2018

ekoF

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych objęło patronatem konferencję EkoForum2018 organizowane przez Fundację Spacerowa 7.

Zapraszamy 13 marca 2018 do Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu. Spotkanie będzie poświęcone gospodarowaniu zasobami wodnymi na terenie miast.

O konferencji: http://spacerowa7.pl/eko-forum-program/
Formularz rejestracji: [pobierz]
Program: [pobierz]

Zapraszamy do udziału w konferencji.

————————————————————————————————————————————————————————

Konferencja: STORMWATER POLAND 2018

Konferencja STORMWATER POLAND 2018 jest kontynuacją bardzo udanej pierwszej edycji, która odbyła się w 2017 r. Podstawowym walorem cyklu konferencji ma być praktyczne spojrzenie na wody opadowe. Przedmiotem dyskusji nie będą bowiem problemy gospodarki wodami opadowymi w Polsce, lecz prezentacja konkretnych sposobów ich rozwiązywania oraz przedstawienie korzyści wynikających z racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.

Licząc na spotkanie z Państwem w inspirującej architektonicznie siedzibie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, chcemy zaapelować o możliwie aktywny udział w konferencji. Sukces konferencji STORMWATER POLAND 2018 jest możliwy tylko dzięki Państwa zaangażowaniu.

Miejsce konferencji:
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk
Miejsce uroczystej Gali: Hotel Hilton Gdańsk
Rejestracja na konferencję poprzez FORMULARZ
Informacje o konferencji: stormwater.retencja.pl

————————————————————————————————————————————————————————

STRATEGIA ROZWOJU PZITS W LATACH 2016–2024

pzits-logo
Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w latach 2016-2024.

————————————————————————————————————————————————————————

Smart building & digitalisation in the new EPBD

REHVA

REHVA zaprasza do bezpłatnego udziału w seminarium „Smart building & digitalisation in the new EPBD. Policies and implementation in practice”, które odbędzie się 20 marca br. podczas Targów Light+Building 2018 (Frankfurt).

Członkowie PZITS mogą również otrzymać bilety wejścia na ww. Targi. Chętnych zapraszamy do kontaktu z Sekcją COWIA (sekcja.cowiia w domenie pzits.pl).

Więcej informacji nt. seminarium znajduje się na stronie REHVA

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w dniu 22 stycznia 2018r. w Krakowie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa.
Zaakceptowano porządek posiedzenia oraz przyjęto bez uwag Protokół nr 8/PZG/17 z posiedzenia Prezydium które odbyło się 11 grudnia 2017r.
Następnie po szerokiej dyskusji w której brali udział wszyscy członkowie Prezydium, postanowiono wprowadzić MODYFIKACJĘ do uchwały Prezydium nr 28/PZG/17 z 11 grudnia 2017r. polegającą na „przeprowadzeniu obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS w dniach 23-25 maja 2019 roku, niezależnie od XXXIX Zjazdu Gazowników”.

Postanowiono nie omawiać punktu porządku posiedzenia dotyczącego realizacji zadań priorytetowych STRATEGI nr 3,4,5 i 6,ponieważ termin zgłaszania przez Oddziały liderów i członków zespołów do ich realizacji przesunięto do 20 lutego 2018r.

W dalszej części posiedzenia, Prezydium podjęło następujące uchwały:

 • Nr 29/PZG/18 w sprawie zmiany przedstawiciela PZITS w Radzie Programowej czasopisma PIIB „Inżynier Budownictwa”
 • Nr 30/PZG/18 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Głównych Sekcji
 • Nr 31/PZG/18 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Głównych Komisji
 • Nr 32/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowej Odznaki PZITS
 • Nr 33/PZG/18 w sprawie zorganizowania w 2019 roku, Warsztatów Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych.

Wszystkie uchwały będą zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Głównego.

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny. Oto najważniejsze z nich:

 • 8 grudnia 2017r. wyrażono zgodę na udzielenie Patronatu Honorowego szkoleniu „Problemy w eksploatacji przepompowni ścieków” które w dniach 26-27 luty br. organizuje firma „Dendros” z Poznania.
 • 10 stycznia 2018r. przesłano do Oddziałów ,opracowane przez Główną Komisję Legislacyjną, projekty dwóch regulaminów:
  • Regulamin Organizacyjny Oddziału
  • Regulamin Pracy Zarządu Oddziału, z prośbą o zgłoszenie do nich uwag w terminie do 28 lutego br.
 • udzielono poparcia Pani Prezes FSN-T NOT, kandydującej na członka Rady Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które ma reprezentować organizacje pozarządowe.
 • 8 stycznia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli IGG,SITPNIG oraz Głównej Sekcji Gazownictwa PZITS, dotyczące organizacji XXXIX Zjazdu Gazowników.

W posiedzeniu Prezydium uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej Kol.Danuta Brymerska.

————————————————————————————————————————————————————————

Wycieczka Techniczna – SUEZ – Zielona Energia

9. stycznia 2018 r. przedstawiciele PZITS oraz Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej mieli możliwość zwiedzenia Spalarnię Odpadów SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o., która znajduje się w Karolinie pod Poznaniem. Spalarnia ta została uruchomiona w 2016 r. i posiada wydajność 210 000 ton odpadów rocznie. W instalacji zainstalowane są dwa 27. metrowe kotły według europejskiego standardu BAT, czyli „Najlepszej dostępnej techniki”. W początkowej fazie procesu technologicznego ciepło, wytwarzane podczas spalania odpadów, podgrzewa wodę znajdującą się w rurkach kotła (umieszczonych zarówno w ścianach, jak i we wnętrzu kotła) i zamienia ją w parę przegrzaną. W następnym etapie procesu z pary odzyskiwana jest energia cieplna (na wymienniku) i energia elektryczna (poprzez turbinę i ge??nerator). Dzięki półsuchemu systemowi oczyszczania spalin jest ona całkowicie bezpieczna dla mieszkańców. Rocznie z 210 000 ton odpadów powstaje min. 267 000 GJ energii cieplnej oraz min. 128 000 MWh energii elektrycznej. Po zaspokojeniu potrzeb własnych zakładu energia cieplna trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej, a energia elektryczna do krajowej sieci elektroenergetycznej.
Bardzo dziękujemy Organizatorom za możliwość zapoznania się z tak nowoczesną instalacją.

1
3
4

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Zarządu Głównego
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
11 grudnia 2017 roku w Warszawie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po akceptacji porządku obrad przyjęto protokół nr 4/ZG/17 z posiedzenia Zarządu Głównego z dnia 18 września br.
Następnie wiceprezes PZITS kol. Jan Pawełek podsumował spotkania, które Prezydium Zarządu Głównego odbyło w sprawie czasopism PZITS, tj.: Gaz, Woda i Technika Sanitarna oraz Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja z wydawcą czasopism spółką SIGMA-NOT oraz Redaktorami Naczelnymi. Spotkania te miały dotyczyć wypracowania działań mających na celu zwiększenie liczby prenumeratorów oraz poprawę wyników finansowych poprzez np.: pozyskanie reklamodawców, sponsorów, a także zamieszczanie w nich większej ilości artykułów przeznaczonych dla praktyków.

W dalszej części Posiedzenia, po dyskusji i wprowadzeniu zmian przyjęto uchwałę nr 14/ZG/17 w sprawie aktualizacji i uporządkowania opłat z tytułu przynależności do PZITS i usług wykonywanych przez PZITS. Przyjęto również uchwałę nr 15/ZG/17 w sprawie akceptacji Strategii Rozwoju PZITS w latach 2016- 2024 oraz uchwałę nr 16/ZG/17 w sprawie przyjęcia czterech firm w poczet Członków Wspierających PZITS.

Następnie Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła rekomendowane przez Prezydium do akceptacji projekty Regulaminów:

 • Ramowego Regulaminu Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń
 • Zawieszania Członkostwa w PZITS
 • Przywracania Członkostwa w PZITS
 • Nadawania Godności Członka Honorowego PZITS.

Po dyskusji i wprowadzeniu do regulaminów poprawek i uzupełnień zostały one zatwierdzone w uchwale nr 17/ZG/17, oprócz tych regulaminów zatwierdzono następujące uchwały Prezydium:

 • nr 24/PZG/17 z dnia 23 października 2017 oraz z dnia 11 grudnia 2017
 • nr 25/PZG/17 w sprawie akceptacji Regulaminu Nadawania Godności Członka Honorowego
 • nr 26/PZG/17 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS Członkom z Oddziału Częstochowskiego
 • nr 27/PZG/17 w sprawie terminarza posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego w I półroczu 2018r.
 • nr 28/PZG/17 w sprawie przyjęcia Ramowego Programu Obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS.

Wszystkie uchwały zostały zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Głównego.

Ważniejsze wydarzenia jakie miały miejsca od poprzedniego Posiedzenia Zarządu Głównego przedstawił Sekretarz Generalny.

Oto niektóre z nich:

1. Konferencje naukowo-techniczne, seminaria

 • Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska w dniach 17-19 października w Poznaniu, Główna Sekcja Gospodarki Odpadami zorganizowała IV Konferencję Ochrona Środowiska w Praktyce
 • 26 października Główna Sekcja Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki oraz Oddział Łódź zorganizowały XII Seminarium z cyklu Nowoczesne Techniki Instalacyjne w Szpitalnictwie
 • W dniach 22-23 listopada odbywała się w Cedzynie koło Kielc konferencja WOD KAN INSTAL, której organizatorem była Politechnika Świętokrzyska, a współorganizatorem Zarząd Główny PZITS.
 • 7 grudnia odbyła się XVI edycja konferencji Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce

2. Główna Komisja Legislacyjna przygotowała opinię lub komentarze do projektu kilka ustaw. Wykaz tych opinii znajduje się na stronie internetowej Zarządu Głównego.

3. 3 października URE powołał Komisję Kwalifikacyjną nr 499 przy Gdańskim Oddziale PZITS

4. Odbyły się Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Oddziałach:

 • Wielkopolskim- Prezesem Oddziału wybrano ponownie kol. Jana Lemańskiego
 • Lubelskim- Prezesem Oddziału wybrano kol. Tomasza Cholewę

Posiedzenie Zarządu Głównego zakończyła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak- Figa składając wszystkim życzenia Świąteczne i Noworoczne.

————————————————————————————————————————————————————————

WOD-KAN-INSTAL 2017

pzits-logo
W dniach 22-23 listopada 2017 r. w Kielcach odbyła się już ósma edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji WOD-KAN-INSTAL. Główny organizator, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej, wraz z współorganizatorami – Świętokrzyską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych – zadbali o wysoki poziom merytoryczny spotkania, kładąc szczególny nacisk na praktyczny wymiar prezentowanej wiedzy.

Konferencja, organizowana od 2005 r. w cyklu dwuletnim, stanowi platformę spotkania świata nauki ze światem praktyki. Oprócz referatów naukowych, naukowo-technicznych i technicznych wygłaszane są także referaty szkoleniowe. Tradycyjnie już integralną częścią wydarzenia jest wystawa materiałów, sprzętu oraz urządzeń dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, dająca możliwość bezpośredniej rozmowy oraz wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm. To także świetna okazja do zapoznania się z nowinkami technologicznymi i sprzętem, których zastosowanie może usprawnić działalność firmy.

konfa1

Wśród prelegentów tegorocznej edycji konferencji znaleźli się tacy znawcy tematu, jak prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski (Politechnika Krakowska), dr hab. inż. prof. PŚk Emilia Kuliczkowska, prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski (Politechnika Świętokrzyska), prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), prof. dr hab. inż. Janusz Rak (Politechnika Rzeszowska), prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski (Politechnika Gdańska), dr hab. inż. prof. PRz Barbara Tchórzewska-Cieślak (Politechnika Rzeszowska) i dr hab. inż. prof. UZ Adam Wysokowski (Uniwersytet Zielonogórski).

konfa2

Podczas konferencji poruszono zagadnienia projektowania i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń stosowanych w sieciach zewnętrznych i instalacjach wewnętrznych wodociągowych oraz kanalizacyjnych, a także w procesach uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.

W składzie Komitetu Honorowego konferencji znajdowała się Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa, która otrzymała dyplom z podziękowaniami dla PZITS za współorganizację konferencji.

konfa3

————————————————————————————————————————————————————————