Archiwum

VII konferencja naukowo-techniczna:
GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

pzits-logo
Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie i wymiana doświadczeń z najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie aplikacji Geograficznych Systemów Informacji (GIS) oraz modelowania i monitoringu do wspomagania rozwoju, eksploatacji i zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji. GIS, modelowanie i monitoring rozwijają się od ponad 25 lat niezwykle dynamicznie, a organizowana od 14 lat konferencja jest jedynym w kraju forum wymiany informacji i doświadczeń w tym zakresie.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 roku w Domu Technika NOT, Warszawa, ul. Czackiego 3/5, sala B. Otwarcie konferencji nastąpi o godz. 10.30. Rejestracja uczestników od godz. 9.00, przewidywany czas zakończenia ok. godz.17.00.

» Więcej informacji

» Karta zgłoszenia uczestnictwa

 

————————————————————————————————————————————————————————

Konferencja: Uwarunkowania efektywnego działania uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego

IPB
XIX Konferencja Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: Uwarunkowania efektywnego działania uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego — 9-10 czerwca 2016 r.

Karta zgłoszenia uczestnictwa — [pobierz]

Program konferencji — [pobierz]

Strona internetowa konferencji — [dalej]

 

————————————————————————————————————————————————————————-

XXV KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH
III ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH

pzits-logo
ZAPRASZAMY DO WROCŁAWIA
16-18 czerwca 2016 r.

Zapraszamy wszystkich inżynierów do udziału w XXV KONGRESIE TECHNIKÓW POLSKICH (KTP) i III ŚWIATOWYM ZJEŹDZIE INŻYNIERÓW POLSKICH (SZIP) organizowanych w dniach 16-18 czerwca 2016 r. we Wrocławiu — Europejskiej Stolicy Kultury.

Celem obu spotkań inżynierskich jest integracja i wymiana doświadczeń będących udziałem inżynierów z kraju oraz mieszkających i pracujących poza jego granicami.

Więcej informacji[pobierz]

468x60

 

————————————————————————————————————————————————————————-

Ś. P. W. Wasilewski

Ostatnie pożegnanie profesora dr hab. inż. Witolda Wasilewskiego
(†1922-2015)

23 grudnia 2015 roku odszedł od nas na zawsze prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski — współtwórca i wieloletni redaktor naczelny naszego miesięcznika, znakomity naukowiec, twórca polskiej szkoły nowoczesnego ogrzewnictwa, nestor polskiego ciepłownictwa, niekwestionowany autorytet w dziedzinie ciepłownictwa i ogrzewnictwa, wieloletni pracownik i profesor Politechniki Warszawskiej, współorganizator Wydziału Inżynierii Sanitarnej, wieloletni dziekan tego Wydziału oraz dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji (sześć kadencji), wychowawca wielu pokoleń studentów i naukowców. Doskonały nauczyciel, przyjaciel młodzieży, serdeczny, życzliwy, ciepły i skromny człowiek.

Prof. Witold Wasilewski urodził się 3 stycznia 1922 r. w Pietkowie (woj. białostockie). Przed II Wojną Światową uczęszczał do Państwowej Szkoły Drogowej w Warszawie, a Jego edukację przerwał w 1939 r. wybuch wojny. Maturę uzyskał w Gimnazjum i Liceum dla dorosłych w Warszawie, a studia wyższe odbył w latach 1945-1950 na Wydziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej, uzyskując stopień inżyniera budownictwa sanitarnego i magistra nauk technicznych, po czym rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Ogrzewania i Wietrzenia Poli-techniki Warszawskiej, gdzie 1 września 1954 r. został powołany na stanowisko zastępcy pro-fesora… [czytaj dalej]

 

————————————————————————————————————————————————————————-

Prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski

Wspomnienie Ś.P. Profesora dr hab. inż. Andrzeja Królikowskiego, dr honoris causa, Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w latach 2004-2012

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 7 listopada 2015 roku zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski — znakomity naukowiec, wybitny znawca problemów inżynierii środowiska, wychowawca wielu pokoleń studentów i naukowców, wspaniały nauczyciel i serdeczny kolega, człowiek niezwykłej prawości, życzliwości oraz skromności.

Droga zawodowa profesora Królikowskiego to nie tylko działalność naukowo-dydaktyczna, ale również aktywność organizacyjna na rzecz kilku Uczelni, to także działalność w środowisku naukowo-technicznym oraz współpraca z praktyką, która zaowocowała szeregiem opracowań, wytyczających działania w kierunku uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska, programowania i rozwoju technicznej infrastruktury, a w szczególności rozwoju zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków oraz ochrony zasobów wodnych na obszarach rolniczych… [czytaj dalej]

 

————————————————————————————————————————————————————————-

Jubileusz 95-lecia powstania PZITS

W dniu 4 października 2014 roku w Iwkowej w Bacówce ?Biały Jeleń? odbyły się uroczystości Jubileuszowe 95-lecia powstania naszego Zrzeszenia. Początki Zrzeszenia sięgają 1919 roku. Uroczystości były powiązane z wyjazdowym posiedzeniem Zarządu Głównego i jego Prezydium. W uroczystościach uczestniczył jako gość honorowy mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

jubil

Uroczystość otworzyła i powitała wszystkich obecnych Prezes Zarządu Głównego Kol. Krystyna Korniak-Figa. Następnie na prośbę Kol. Prezes zebrani uczcili minutą ciszy wszystkich zmarłych członków Zrzeszenia.

W swoim wystąpieniu Kol. Prezes powiedziała m.in. ?Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w okresie 95 lat przeszło wiele zmian. Dotyczyły one nazwy Zrzeszenia, obszaru terytorialnej działalności, zakresu aktywności merytorycznej, liczby oddziałów, liczby członków i wielu innych czynników. W tym czasie zaszły w Polsce bardzo istotne przeobrażenia zarówno w sferze społeczno-politycznej, ekonomicznej, a także w nauce i technice, co miało istotny wpływ na kształtowanie działalności Zrzeszenia i możliwości jej prowadzenia. Odpowiedzią na te zmiany Zrzeszenie reagowało zmieniając statut, struktury organizacyjne, a także swoją nazwę. Wyraziła także uznanie dla osób, które były zaangażowane w działalność Zrzeszenia stwierdzając m.in. Odnotowane osiągnięcia Zrzeszenia w okresie 95 lat są efektem pracy wielu ludzi, aktywnych działaczy, którzy Zrzeszenie powołali do życia i w nim pracowali oraz tysięcy Członków organizacji. Zatem są to efekty pracy wielu osób w ramach kilku pokoleń obywateli Polski?.

Kończąc swoje wystąpienie Kol. Krystyna Korniak?Figa stwierdziła ?Patrząc dzisiaj na dziewięćdziesięciopięcioletnią działalność Zrzeszenia i jego wkład w rozwój techniki sanitarnej, należy wyrazić głębokie uznanie tym ludziom, którzy Zrzeszenie do życia powołali, tworzyli i rozwijali?.

1x

Po wystąpienia Prezesa najważniejsze wydarzenia z historii decydujące o rozwoju i osiągnięciach PZITS przedstawił wiceprezes Zarządu Głównego Kol. Mieczysław Menżyński w prezentacji pt ?95 lat Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, rys historyczny 1919 ? 2014?. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszej informacji — [pobierz]. Kol Mieczysław Menżyński przypomniał także osoby już nie żyjące, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju Zrzeszenia.

W dalszej części głos zabrał Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki, który wręczył Koleżance Prezes okolicznościowy adres z gratulacjami i wyrazami szczerego uznania i życzeniami wszelkiej pomyślności i sukcesów w dalszej działalności Zrzeszenia. Następnie miały miejsce wystąpienia koleżanek i kolegów, którzy wspominali wydarzenia ze swojej działalności w Zrzeszeniu, a także osoby z nimi związane.
Uroczystość zakończyło spotkanie koleżeńskie z okolicznościową lampką szampana i tortem 95-lecia. Więcej zdjęć w katalogu w galerii zdjęć.

2x

 

————————————————————————————————————————————————————————-

Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego w kadencji 2012-2016

Wybór Prezydium ZG PZITS

Pierwsze posiedzenie ZG odbyło się w dniu 12 listopada 2012 roku. Zgodnie ze statutem nastąpił wybór Prezydium Zarządu Głównego i powołanie Sekretarza Generalnego. Na wniosek kol. Prezes Krystyny Korniak-Figa Zarząd Główny powołał do składu Prezydium następujących kolegów powierzając im równocześnie funkcje powiązane z zakresami czynności i odpowiedzialności:

Jan Pawełek ? V-ce Prezes

 • reprezentowanie PZITS w branży wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • współpraca z Izbą Gospodarczą ?Wodociągi Polskie?, Krajową Izbą Gospodarki Odpadami,
 • współpraca z czasopismem GWiTS, Ochrona Środowiska (wyd. O/Dolnośląski),
 • nadzór nad Głównymi Sekcjami: zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, techniki sanitarnej wsi, techniki instalacyjnej w szpitalnictwie, balneotechniki,
 • nadzór nad stroną internetową ZG i oddziałów PZITS,
 • kontakty z organizacjami technicznymi na Litwie.

Mieczysław Menżyński ? V-ce Prezes

 • reprezentowanie PZITS w branży gazowniczej,
 • współpraca z PGNiG S.A., Izbą Gospodarczą Gazownictwa, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG), Międzynarodową Unią Przemysłu Gazowniczego (IGU),
 • nadzór nad Główną Sekcją Gazownictwa,
 • reprezentowanie PZITS w Radzie Krajowej FSNT NOT.

Andrzej Pieniążek ? V-ce Prezes

 • nadzór nad działalnością Głównych Komisji: legislacyjnej, statutowo-regulaminowej, kwalifikacyjnej, samopomocy koleżeńskiej, odznaczeń, ds. referencji technicznych,
 • współpraca z Zarządami Oddziałów PZITS,
 • współpraca z PIIB,
 • nadzór nad działalnością gospodarczą PZITS.

Wojciech Majchrzak ? Skarbnik

 • opracowanie projektu preliminarza budżetowego na każdy rok obrotowy,
 • opracowanie rocznych sprawozdań finansowych w tym wykonania budżetu,
 • bieżąca analiza i kontrola stanu finansów ZG,
 • nadzór nad księgowością, rachunkowością i sprawozdawczością finansową,
 • nadzór nad stroną finansową działalności gospodarczej PZITS.

Zbigniew Kilanowski ? Z-ca Skarbnika

 • zastępstwo skarbnika,
 • sprawy finansowe związane z działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.

Paweł Piotrowiak ? Członek Prezydium

 • Pełnomocnik do spraw związanych z działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.

Jacek Siwecki ? członek Prezydium

 • współpraca z Krajową Izbą Gospodarki Odpadami,
 • nadzór nad Główną Sekcją gospodarki odpadami.

Wiesław Olechnowicz ? Sekretarz Generalny

 • prowadzenie i odpowiedzialność za całokształt prac Biura ZG, przestrzegania przepisów prawnych w pracach Stowarzyszenia, zgłasza Prezesowi odpowiednie wnioski w tym zakresie, zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez ZG PZITS,
 • reprezentowanie PZITS w branży ciepłowniczej,
 • współpraca z czasopismem COW, Izba Gospodarcza ?Ciepłownictwo Polskie?,
 • nadzór nad Głównymi Sekcjami: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, oraz Inżynieria Ochrony Atmosfery,
 • współpraca PZITS z Europejskim Stowarzyszeniem Ogrzewnictwa i Wentylacji (REHVA) oraz Amerykańskim Stowarzyszeniem Ogrzewnictwa (ASHRE).