Archiwum

Wilo-Stratos MAXO

Pierwsza na świecie intuicyjna pompa smart* została uroczyście wręczona pierwszemu polskiemu Klientowi – firmie Valmark z Warszawy, która została zwycięzcą pierwszego etapu konkursu „Future Pioneers” organizowanego przez Wilo SE.

Pod pojęciem pompy smart rozumiemy nową kategorię pomp, która znacznie wykracza poza dostępne obecnie pompy o najwyższej sprawności lub tzw. pompy inteligentne. Połączenie najnowszej sensoryki oraz innowacyjnych funkcji regulacji (np. Dynamic Adapt plus i Multi-Flow Adaptation), łączności dwukierunkowej (np. Bluetooth, zintegrowane wejścia analogowe, binarne wejścia i wyjścia, interfejs do Wilo Net), aktualizacji poprzez Software Updates oraz znakomitej przyjazności obsługi (np. dzięki Setup Guide, możliwości podglądu dla przewidującej nawigacji oraz sprawdzonej technice zielonego pokrętła) sprawiają, ze pompa ta zalicza się do pomp smart.

Valmark sp. z o.o. to inżynierska firma handlowa istniejąca na rynku od 1991. roku. Zajmuje się doborem i sprzedażą pomp oraz urządzeń różnych producentów. Od wielu lat jest dystrybutorem pomp Wilo.

Fot. Wikor Wyrfel – Valmark odbiera nagrodę z rąk Dariusz Knapa – Wilo Polska:
wilo

WILO3

————————————————————————————————————————————————————————

Obchody 80-lecia Wielkopolskiego Oddziału PZITS

pzits-logo
Dnia 17 maja br odbyła się w Poznaniu uroczystość związana z obchodami 80-lecia Wielkopolskiego Oddziału PZITS. Obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele o. Dominikanów oraz poświęcenie nowego sztandaru oddziału. Następnie w Ośrodku Nauki PAN miała miejsce uroczysta Sesja Naukowo-Techniczna, której przewodniczyli pan mgr inż. Jan Franciszek Lemański, prezes WO PZITS oraz profesor Krzysztof Kasprzak, skarbnik i członek Zarządu WO PZITS.

Podczas otwarcia sesji zaproszeni goście gratulowali bardzo dobrych 80 lat działania oddziału oraz życzyli dalszego rozwoju na rzecz środowiska związanego z inżynierią środowiska oraz na rzecz naszego społeczeństwa. Przyznane zostały nagrody, ze szczególnym wyróżnieniem firmy Grudnfos, która przez ostatnie 25 lat znacząco wspierała działania Wielkopolskiego Oddziału.

Podczas dwóch sesji odbyły się bardzo ciekawe prelekcje panów: K. Kasprzaka, J.F. Lemańskiego, Z. Bukowskiego, A. Barczyńskiego, P. Manczarskiego i R. Ćwiertni.
Uroczystości zakończył wspólny posiłek.

Na uroczystość została wydana bardzo ciekawa monografia Oddziału Wielkopolskiego PZITS oraz wartościowa praca sp. dr inż. Jerzego Marii Karnowskiego pt. „Uproszczona metoda obliczania pojemności zbiornika retencyjnego w miejskiej kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej”.

O wadze uroczystości świadczy udział znamienitych gości, ze szczególnym wyróżnieniem Pani Prezes Krystyny Korniak-Figi, Pani Wiceprezes Anny Bogdan.

————————————————————————————————————————————————————————

Majowe spotkanie Głównej Sekcji COWIA

W dniu 10 maja w Warszawskim Domu Technika – NOT odbyło się spotkanie Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS).
Spotkanie podzielone było na dwie części – przedpołudniową, będącą zamkniętym spotkaniem członków Sekcji oraz popołudniową – nazwaną „Obiadem czwartkowym” – będącą seminarium otwartym dla każdego chętnego.
Otwarte, wczesnopopołudniowe spotkanie rozpoczęło się krótką prezentacją uczestników oraz obiadem. Wspólny posiłek oraz prowadzone swobodne rozmowy dobrze wpłynęły na powstanie serdecznej atmosfery spotkania.
Tematem przewodnim „Obiadu czwartkowego” były „Zmiany w EPBD i ich konsekwencje w krajowej legislacji”. W pierwszej części prezentację o tym samym tytule przedstawiła Anna Bogdan – Wiceprezes PZITS. Omówione zostały poszczególne elementy nowelizacji Dyrektywy, tj.:
1. wymóg opracowania i wdrożenia długoterminowych strategii renowacji budynków, wraz z mapą drogową wdrażania tej strategii oraz naciskiem, jaki został położony w Dyrektywnie na wprowadzanie do regulacji rozwiązań automatycznie dostosowujących parametry środowiska wewnętrznego do potrzeb uczestników;
2. nacisk na elektromobilność;
3. wprowadzenie nowego wskaźnika – Smart Readiness Indicator (SRI);
4. konieczność opracowania z bazy danych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków;
5. uproszczenie procesu inspekcji;
6. a także zmiany w zakresie energii pierwotnej.

Szczególną uwagę, zarówno podczas prezentacji, jak i w towarzyszącej jej dyskusji, poświęcono Smart Readiness Indicator (wskaźnik „gotowości inteligentnej”). Nowy wskaźnik będzie stosowany do oceny możliwości budynku do dostosowania jego działania do potrzeb użytkowników w celu poprawy efektywności energetycznej i ogólnej wydajności budynku. Metodologia obliczania wskaźnika SRI jest obecnie opracowywana przez interdyscyplinarny zespół badawczy VITO (vito.be/en) i zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie smartreadinessindicator.eu, ma być ona gotowa w czerwcu bieżącego roku.

Drugim prelegentem była Pani Maria Witkowska, która mówiła o zrównoważonym rozwoju. Podczas prezentacji przedstawione zostały kwestie deklaracji środowiskowych wyrobów oraz certyfikacji wielokryterialnej budynków, a także przykłady obiektów ze wskazaniem zastosowanych w nich rozwiązań izolacji instalacji budynków.
Interesujące prezentacje, a także dobra atmosfera, pozwoliły na rozwinięcie ciekawej dyskusji na temat ograniczenia zużycia energii, zmian w EPBD oraz charakteru wprowadzania zmian legislacyjnych w naszym kraju.
Niewątpliwie mamy wiele w zakresie ograniczenia zużycia energii z paliw kopalnych wiele do zrobienia i nie możemy być bierni. Jako inżynierowie w branży ogrzewnictwa, ciepłownictwa i wentylacji możemy wnieść wiele do poprawy życia naszej planety, ale jednocześnie uwzględniając specyfikę naszego społeczeństwa, klimatu i możliwości Polski jako państwa.

Bardzo dziękujemy członkom GS COWiIA oraz zaproszonym gościom za liczne przybycie i twórcze spotkanie!

Prezentacja omawiane podczas spotkania dostępne są na Sekcji [więcej]

1

2

3

IMG_20180510_100717

————————————————————————————————————————————————————————

REHVA Annual Meeting 2018

W bieżącym roku REHVA Annual Meeting odbyło się w dniach 21-23 kwietnia w Brukseli. Wydarzenie połączone było z jubileuszem 80-lecia belgijskiego stowarzyszenia ATIC (the Royal Association of Heating, Ventilation and Climate Control Technology).

W zjeździe REHVA wzięło udział ponad 50 uczestników z 28 krajów członkowskich.

Pierwszego dnia odbyły się spotkania: Education and Training Committee, Publishing and Marketing Committee, External Relations Committee oraz Technology and Research Committee podczas których omawiana była bieżąca działalność komitetów, stan realizacji planów z 2017 r., jak również plan na 2018 r. Odbyło się również spotkanie zamknięte, na którym uczestniczyli wyłącznie członkowie Zarządu REHVA oraz delegaci poszczególnych krajów, na którym dyskutowane były kluczowe wyzwania stojące przez organizacją w najbliższej przyszłości.
Wieczorem uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni na przyjęcie koktajlowe w Muzeum Magritte’a, gdzie mieli możliwość zapoznania się nie tylko z twórczością, ale również biografią Artysty.

Drugi dzień poświęcony był głównie posiedzeniu walnego zgromadzenia. Podczas spotkania omówiono realizację głównych planów REHVA, plany poszczególnych komitetów, a przede wszystkim wskazany został nowy (od 2019 r.) Prezydent REHVA – Frank Hovorka – będący w obecnej kadencji skarbnikiem REHVA.

Kolejne posiedzenie tego dnia, zorganizowane we współpracy z ASHRAE, dotyczyło koncepcji stworzenia globalnego sojuszu międzynarodowych organizacji działających w zakresie wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa oraz ogrzewnictwa.

Wieczór uświetniła kolacja zorganizowana w Muzeum Train World, podczas której wręczono nagrody REHVA następującym osobom:

• Serafin Grana (OEP-Portugalia) otrzymał nagrodę w dziedzinie projektowania za wybitne osiągnięcia w projektowaniu systemów HVAC oraz za jego wkład w poprawę efektywności energetycznej i środowiska wewnątrz budynków.
• Ivan Chmúrny (SSTP-Słowacja) otrzymał nagrodę w dziedzinie edukacji za wybitne osiągnięcia akademickie oraz za wkład w poprawę efektywności energetycznej i środowiska wewnątrz budynków.
• Bernd Pasterkamp (VDI-Niemcy) i Risto Kosonen (FINVAC-Finlandia) zostali docenieni za wybitne osiągnięcia w dziedzinie technologii oraz za ich wkład w poprawę efektywności energetycznej i środowiska wewnątrz budynków.
• Aleksandrs Zajacs (AHGWTEL / LATVAC-Łotwa) i Tuomo Niemelä (FINVAC-Finlandia) otrzymali nagrodę Young Scientist Award i zostali wyróżnieni za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za wkład w poprawę efektywności energetycznej i środowiska wewnątrz budynków.

Trzeci, a zarazem ostatni, dzień zjazdu rozpoczął się od konferencji poświęconej technologiom niskoemisyjnym w HVAC, prowadzonej równolegle ze spotkaniem z Supporters Committee oraz drugą częścią spotkania Technology and Research Committee.

Wszystkie prezentacje oraz zdjęcia, zarówno ze zjazdu, jak i konferencji dostępne są na stronach REHVA: prezentacje oraz zdjęcia

r1

r2

r3

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w dniu 7 maja 2018 roku w Krakowie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Przyjęto porządek posiedzenia uzupełniony o podjęcie uchwały nr 41/PZG/18, a następnie zaakceptowano protokół nr 10/PZG/18 z posiedzenia Prezydium w dniu 26 marca 2018r.
Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa przedstawiła obszerną informację o przygotowaniach do obchodów Jubileuszu PZITS, o pracach już wykonanych oraz o tych do wykonania w tym dotyczących Monografii Jubileuszowej.

Informację o przygotowaniach do 39. Zjazdu Gazowników przedstawił Wiceprezes kol. Paweł Stańczak
Następnie zgodnie z upoważnieniem Zarządu Głównego podjęto uchwałę nr 39/PZG/18 w sprawie przyjęcia wzoru Deklaracji Członkowskiej PZITS.

Prezydium podjęło również następujące uchwały:

 • nr 40/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS
 • nr 41/PZG/18 w sprawie aktualizacji uchwał Prezydium dotyczących Ramowego Programu obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS

Wymagają one zatwierdzenia przez Zarząd Główny.

W dalszej części obrad,

 • Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła informacje dotyczące organizowanych w 2019r Warsztatów projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych
 • Prezes PZTS kol. Krystyna Korniak-Figa oraz przedstawiciel biura Zarządu Głównego przedstawili problemy dotyczące wdrożenia w PZITS od 25 maja 2018r. systemu RODO

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny. Oto najważniejsze z nich:

 • 21 marca 2018r.URE przesłał do PZITS akt powołania Komisji Kwalifikacyjnej nr.234 przy Oddziale Dolnośląskim,
 • 29 marca złożono do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju uwagi Głównej Komisji Legislacyjnej do projektu ustawy o ułatwieniu w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
 • 23 kwietnia ,przy okazji targów „INSTALACJE” w Poznaniu, czasopismo Rynek Instalacyjny przyznało wyróżnienie LIDERA INSTALACJI 2018,Wiceprezes PZITS kol. Annie Bogdan za integrację młodych specjalistów branży sanitarnej i rozwijanie współpracy międzynarodowej przez PZITS

————————————————————————————————————————————————————————

Pani prof. Anna Bogdan laureatką LIDERA INSTALACJI 2018!

Lider Instalacji 2018 dla Anny Bogdan

Wiceprezes PZITS, prof. Anna Bogdan została laureatem nagrody specjalnej LIDER INSTALACJI 2018, przyznawanej przez miesięcznik Rynek Instalacyjny! Kol. Wiceprezes została wyróżniona za „integrację młodych specjalistów branży sanitarnej i rozwijanie współpracy międzynarodowej przez PZITS”. Rynek Instalacyjny nagrodził Laureatkę za ogromną pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju PZITS, wprowadzenie nowych adeptów branży sanitarnej do środowiska, godne reprezentowanie Polski i PZITS w strukturach organizacji ogólnoeuropejskiej REHVA.

Nagroda przyznawana przez wiodące czasopismo branży Inżynierii Środowiska to ogromne wyróżnienie dla Wiceprezes oraz wszystkich Jej współpracowników. To również ważny sygnał, iż praca i aktywność na rzecz studentów, techników i inżynierów branży sanitarnej jest widoczna i przynosi dobre owoce.

Serdecznie GRATULUJEMY i DZIĘKUJEMY!

————————————————————————————————————————————————————————

rock

Przedstawiamy Firmę ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. – partnera Głównej Sekcji COWIA

Firma ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., będąca częścią Grupy ROCKWOOL, jest właścicielem 2 fabryk w Polsce – w Cigacicach i w Małkini oraz zatrudnia ponad 1200 pracowników. W ofercie firmy znajdują się izolacje budowlane, specjalistyczne izolacje i rozwiązania techniczne oraz przemysłowe.

Misją Grupy ROCKWOOL jest poprawa warunków życia każdego, kto korzysta z rozwiązań i produktów Grupy. Wiedza i doświadczenie ROCKWOOL pozwalają rozwiązywać wiele z najistotniejszych dziś wyzwań w zakresie zrównoważonego budownictwa: od redukcji zużycia energii i zanieczyszczenia hałasem, przez podniesienie bezpieczeństwa pożarowego, do skutecznej walki z niedostatkiem wody oraz powodziami. Szeroka gama produktów i rozwiązań ROCKWOOL odzwierciedla różnorodność potrzeb mieszkańców Ziemi, wspierając jednocześnie partnerów w zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla.

Wełna skalna to niezwykle wszechstronny materiał, stanowiący podstawę wszystkich naszych działań. Z zespołem ok. 10 500 oddanych kolegów i koleżanek z ponad 35 krajów ROCKWOOL jest światowym liderem w produkcji rozwiązań z wełny skalnej. Od izolacji budowlanych, akustycznych sufitów oraz zewnętrznych okładzin fasadowych, przez rozwiązania ogrodnicze i zmodyfikowane włókna używane w przemyśle, aż do izolacji dla przemysłu i energetyki oraz przemysłu morskiego i przybrzeżnego.

Zapraszamy do przeczytania rozmowy z Joanną Pożeżyńską – manager produktu HVAC and FirePro w Dziale Zarządzania Produktowego i Doradztwa Technicznego firmy ROCKWOOL Polska, która ukazała się na łamach „Rynku Instalacyjnego”.

Więcej informacji o rozwiązaniach ROCKWOOL zamieszczonych jest na stronie GS COWIA.

————————————————————————————————————————————————————————

Święta Wielkanocne 2018

Nadchodzą Święta Wielkanocne, które zawsze niosą przesłanie zwycięstwa dobra nad złem, życia nad śmiercią i nadzieję, która zawieść nie może. Życzę by Wielkanoc ogarnęła Wszystkich szczególną tradycją i nowymi szczęśliwymi przeżyciami , ale przede wszystkim by umocniła Państwa wiarę, podniosła na duchu i napełniła serca radością. Życzę aby te dni, pełne wiary w odradzające się życie, spotkały się ze spełnieniem Państwa najskrytszych marzeń. Życzę Wszystkim przeżycia Świąt Wielkanocnych w atmosferze szczególnej radości i pokoju, zgody i pojednania, otwarcia na potrzeby innych, życzliwości przyjaciół oraz miłości w Rodzinach.

wielkm

Niech ten czas budzącej się do życia wiosny napełnia serca otuchą i nadzieją dając siły do przezwyciężania nawet największych codziennych trudności, dajac wiarę w sens życia i pracy.

Wesołego Alleluja
Prezes PZITS
Krystyna Korniak-Figa

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Zarządu Głównego
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
w dniu 26 marca 2018 r. w Warszawie

pzits-logo

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po drobnych uzupełnieniach (dotyczących uchwał) przyjęto porządek posiedzenia oraz bez uwag protokół nr 5/ZG/2017 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 11 grudnia 2017r.

Przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS, przedstawiła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa.

Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan omówiła projekty Regulaminów Oddziału t.j. Regulamin Organizacyjny Oddziału oraz Regulamin Pracy Zarządu Oddziału.

Następnie Sekretarz Generalny przedstawił do zatwierdzenia projekty uchwał:

A. Uchwałę nr 18/ZG/18 dotyczącą zatwierdzenia uchwał Prezydium
a. podjętych na posiedzeniu w dniu 22.01.2018r. to jest uchwał o numerach od 29/PZG/18 do 33/PZG/18
b. podjętych na posiedzeniu Prezydium w dniu 26.03.2018 t.j.

 • uchwałę nr 34/PZG/18 w sprawie modyfikacji uchwały nr 28/PZG/18 dotyczącą obchodów Jubileuszu PZITS.
 • uchwałę nr 35/PZG/18 w sprawie przyjęcia Regulaminów Oddziału (Z.G. wprowadził do nich pewne poprawki)
 • uchwałę nr 36/PZG/18 dotyczącą nieruchomości Zarządu Oddziału w Toruniu
 • uchwałę nr 37/PZG/18 w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów realizujących zadania priorytetowe Strategii…
 • uchwałę nr 38/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS.

B. Uchwałę nr 19/ZG/18 w sprawie przyjęcia trzech nowych firm w poczet członków wspierających PZITS

Uchwały Prezydium oraz uchwały Zarządu Głównego zostały zatwierdzone przez Zarząd Główny ,oprócz uchwały nr 36/PZG/18,co do której decyzja zostanie podjęta na następnym posiedzeniu Zarządu Głównego. Wszystkie uchwały zostały zamieszczone na stronie internetowej Z.G.

W dalszej części posiedzenia:

 • Wiceprezes PZITS kol. Paweł Stańczak, przedstawił informację o przygotowaniach do XXXIX Zjazdu Gazowników
 • Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła prezentację założeń do nowej Strony Internetowej PZITS, oraz koncepcję Warsztatów Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych, które będą zorganizowane w dniach 3-4 października 2019r.

Dyskusję wywołał projekt DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ PZITS. Upoważniono Prezydium Zarządu Głównego do jej zaakceptowania na najbliższym posiedzeniu, po uwzględnieniu przez G.K.L. zgłoszonych uwag z Oddziałów.

Na koniec Sekretarz Generalny przedstawił informacje bieżące od posiedzenia Prezydium w styczniu br.

Oto najważniejsze z nich:

 1. Odbyły się dwa posiedzenia Prezydium Z.G, 22 stycznia w Krakowie i dzisiaj,26 marca w Warszawie
 2. 12 marca br. w Krakowie odbyło się spotkanie Głównego Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS
 3. Odbyło się kilka spotkań komitetu organizacyjnego XXXIX Zjazdu Gazowników
 4. Wyrażono zgodę na objęcie przez PZITS Patronatem Honorowym następujących konferencji:
  1. Szkoleniu zorganizowanym w dniach 26-27 luty br. przez firmę DENDROS z Poznania dotyczącym „Problemom w eksploatacji przepompowni ścieków”
  2. III-ciej konferencji naukowej „Ozon w Polsce” którą w dniach 19-20 kwietnia organizuje w Józefowie firma WOFIL
  3. Konferencji „EcoForum 2018″ która odbyła się 13 marca we Wrocławiu dotyczącej gospodarowania zasobami wodnymi na terenie miast
  4. Konferencji STORMWATER POLAND 2018, która odbyła się w dniach 15-16 marca w Gdańsku i dotyczyła gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi
  5. VI-ego Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego, połączonego z XV- leciem IGG.
  6. Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Budowlanej „BUDMIKA 2018″którą w dniach 19-20 kwietnia organizuje koło naukowe Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
 5. Wpłynęło do PZITS pismo o wsparcie działalności Pani Prezes FSN-T NOT dotyczącej wprowadzenia zmian do projektu ustawy O jawności życia publicznego. Takiego wsparcia pisemnie udzielono.
 6. 15 marca otrzymaliśmy do konsultacji projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

————————————————————————————————————————————————————————

Dyskusja: energooszczędność w budownictwie mieszkaniowym

pzits-logo

Zapraszamy do dyskusji!

Przedstawiamy punkt widzenia Przewodniczącego Głównej Komisji Legislacyjnej
oraz Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery na temat Energooszczędności w budownictwie mieszkaniowym.
Jesteśmy bardzo ciekawi Państwa opinii na temat kwestii omówionych w powyższym opracowaniu. Komentarze prosimy przesyłać na adres Sekcji.

————————————————————————————————————————————————————————

ozon

Szanowni Państwo,
W imieniu organizatorów zapraszamy na Konferencję Ozon w Polsce
Cele konferencji:

 • stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w stosowaniu technologii ozonowania,
 • omówienie najnowszych badań i rozwiązań dotyczących wprowadzania i stosowania technologii ozonowania,
 • współpraca środowisk naukowych z przemysłem, celem opracowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii ozonowania.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej konferencji: www.ozonwpolsce.pl

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Zrzeszania Inżynierów i Techników Sanitarnych
w dniu 26 marca 2018 roku w Warszawie

pzits-logo

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Przyjęto porządek posiedzenia z uzupełnieniem go o uchwałę nr 38/PZG/18, a następnie zaakceptowano protokół nr 9/PZG/18 z posiedzenia Prezydium z dnia 22 stycznia 2018 roku.

Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa przedstawiła informacje o przygotowaniach do Obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS, zaś wiceprezes kol. Paweł Stańczak informacje o przygotowaniach do Zjazdu Gazowników.

Sekretarz Generalny przedstawił projekty uchwał Prezydium, które będą rekomendowane do przyjęcia przez Zarząd Główny, tj:

 • Uchwałę nr 34/PZG/18 w sprawie modyfikacji uchwały nr 28/PZG/17 z dnia 11 grudnia 2017 roku dotyczącej przyjęcia Ramowego Programu Obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS.
 • Uchwałę nr 35/PZG/18 w sprawie rekomendowaniu Zarządowi Głównemu przyjęcia Regulaminów: Organizacyjnego Oddziału oraz Pracy Zarządu Oddziału.
 • Uchwałę nr 36/PZG/18 dotyczącej nieruchomości Zarządu Oddziału w Toruniu.
 • Uchwałę nr 37/PZG/18 w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów realizujących zadania priorytetowe nr 3, 4, 5, 6, Strategii Rozwoju PZITS w latach 2016-2024.
 • Uchwałę nr 38/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych członkom Stowarzyszenia.

Przewidywane konsekwencje dla czasopism PZITS wynikające z projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przedstawili wiceprezesi PZITS kol. Anna Bogdan oraz kol. Jan Pawełek. Na tym Posiedzenie zakończono.

————————————————————————————————————————————————————————

Szkolenie: Wykorzystanie alternatywnych źródeł w produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Elektrowni Połaniec

pzits-logo
W dniu 2 marca 2018r. , nie bacząc na mroźną aurę, duże grono członków PZITS Oddziału w Kielcach oraz Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wzięło udział w szkoleniu pt. „Wykorzystanie alternatywnych źródeł w produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Elektrowni Połaniec”. Elektrownia Połaniec, należąca od 2017 r. do polskiej Grupy ENEA S.A. , to jeden z najefektywniejszych wytwórców energii elektrycznej mający istotne znaczenie dla bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego kraju.

Uruchomiona w latach 1979-1983 nad brzegiem Wisły w Zawadzie koło Połańca wytwarza 9 TWh energii rocznie (prawie 6% krajowej produkcji). Moc zainstalowana w elektrowni została podniesiona z początkowych 1600 MW do 1877 MW obecnie, co stanowi około 5% mocy zainstalowanej w naszym kraju. Wytwarza energię w siedmiu blokach opalanych mieszanką węgla i biomasy o mocy do 225 MW do 242 MW oraz „Zielonym Bloku” (220 MW) – największym na świecie bloku opalanym w 100% mieszanką biomasy leśnej i agro. Ponadto w Połańcu wytwarzana jest energia cieplna, popiół, gips i popioło-żużle dla drogownictwa i budownictwa. Dzięki wielu modernizacjom prowadzonym od 1995 roku jest jedną z najnowocześniejszych elektrowni w Polsce. Wybudowano nowy komin, instalacje odsiarczania spalin i stację demineralizacji wody, wprowadzono komputerowy system sterowania z nastawnią centralną, najlepsze systemy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe oraz podniesiono sprawność bloków i wydłużono żywotność elektrowni o kolejne 20 lat, jednocześnie obniżając emisje do atmosfery. Powstał także nowoczesny system biomasy z uruchomionym w 2012 roku „Zielonym Blokiem” (źródło: enea.pl).
Podczas zwiedzania elektrowni, dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka dot. wpływu na środowisko, w tym gospodarowanie wodami Wisły, struktury zużycia paliw, a także działań proekologicznych i perspektyw rozwojowych .
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom pionu ochrony środowiska i bhp ENEA Elektrowni Połaniec za przyjęcie naszej grupy, oprowadzenie i interesujące przekazywanie informacji.

————————————————————————————————————————————————————————

Zmiany w EPBD i ich konsekwencje w krajowej legislacji

pzits-logo
Główna Sekcja COWIA zaprasza na OBIAD CZWARTKOWY.
Miejsce: Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa, sala Kominkowa
Termin: 10 maja 2018 r.
Godzina: 13:15-16:00

Tematem przewodnim spotkania będą Zmiany w EPBD i ich konsekwencje w krajowej legislacji.

Obiad czwartkowy jest to wydarzenie otwarte, realizowane w formule klubu dyskusyjnego, na które zapraszamy również osoby nie będące członkami PZITS. Podczas spotkania będziemy omawiać zmiany, jakie będą wprowadzone w nowelizacji EPBD i dyskutować jak mogą one wpłynąć na nasze krajowe regulacje. Wprowadzeniem do dyskusji będzie prezentacja przedstawiona przez dr hab. inż. Annę Bogdan, prof. PW. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Warunkiem jest powiadomienie organizatorów do dnia 6 maja o chęci uczestnictwa poprzez wysłanie maila na adres: sekcja.cowia (at) pzits.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Zapewniamy pyszny posiłek, słodki deser, dużą porcję wiedzy i ciekawą dyskusję.
Serdecznie zapraszamy!

————————————————————————————————————————————————————————

Pismo do Ministra Mariusza Kamińskiego

pzits-logo
26 stycznia 2018 r.
Zapraszamy do zapoznania się z pismem do Pani Prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny popierającym uwagi Pani Prezes w sprawie projektu ustawy o „jawności życia publicznego”… [pobierz]
25 stycznia 2018 r.
Zapraszamy do zapoznania się z pismem Pani Prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny do Pana Ministra Mariusza Kamińskiego w sprawie projektu ustawy o „jawności życia publicznego”… [pobierz]

————————————————————————————————————————————————————————

EkoForum2018

ekoF

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych objęło patronatem konferencję EkoForum2018 organizowane przez Fundację Spacerowa 7.

Zapraszamy 13 marca 2018 do Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu. Spotkanie będzie poświęcone gospodarowaniu zasobami wodnymi na terenie miast.

O konferencji: http://spacerowa7.pl/eko-forum-program/
Formularz rejestracji: [pobierz]
Program: [pobierz]

Zapraszamy do udziału w konferencji.

————————————————————————————————————————————————————————

Konferencja: STORMWATER POLAND 2018

Konferencja STORMWATER POLAND 2018 jest kontynuacją bardzo udanej pierwszej edycji, która odbyła się w 2017 r. Podstawowym walorem cyklu konferencji ma być praktyczne spojrzenie na wody opadowe. Przedmiotem dyskusji nie będą bowiem problemy gospodarki wodami opadowymi w Polsce, lecz prezentacja konkretnych sposobów ich rozwiązywania oraz przedstawienie korzyści wynikających z racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.

Licząc na spotkanie z Państwem w inspirującej architektonicznie siedzibie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, chcemy zaapelować o możliwie aktywny udział w konferencji. Sukces konferencji STORMWATER POLAND 2018 jest możliwy tylko dzięki Państwa zaangażowaniu.

Miejsce konferencji:
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk
Miejsce uroczystej Gali: Hotel Hilton Gdańsk
Rejestracja na konferencję poprzez FORMULARZ
Informacje o konferencji: stormwater.retencja.pl

————————————————————————————————————————————————————————

STRATEGIA ROZWOJU PZITS W LATACH 2016–2024

pzits-logo
Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w latach 2016-2024.

————————————————————————————————————————————————————————

Smart building & digitalisation in the new EPBD

REHVA

REHVA zaprasza do bezpłatnego udziału w seminarium „Smart building & digitalisation in the new EPBD. Policies and implementation in practice”, które odbędzie się 20 marca br. podczas Targów Light+Building 2018 (Frankfurt).

Członkowie PZITS mogą również otrzymać bilety wejścia na ww. Targi. Chętnych zapraszamy do kontaktu z Sekcją COWIA (sekcja.cowiia w domenie pzits.pl).

Więcej informacji nt. seminarium znajduje się na stronie REHVA

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w dniu 22 stycznia 2018r. w Krakowie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa.
Zaakceptowano porządek posiedzenia oraz przyjęto bez uwag Protokół nr 8/PZG/17 z posiedzenia Prezydium które odbyło się 11 grudnia 2017r.
Następnie po szerokiej dyskusji w której brali udział wszyscy członkowie Prezydium, postanowiono wprowadzić MODYFIKACJĘ do uchwały Prezydium nr 28/PZG/17 z 11 grudnia 2017r. polegającą na „przeprowadzeniu obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS w dniach 23-25 maja 2019 roku, niezależnie od XXXIX Zjazdu Gazowników”.

Postanowiono nie omawiać punktu porządku posiedzenia dotyczącego realizacji zadań priorytetowych STRATEGI nr 3,4,5 i 6,ponieważ termin zgłaszania przez Oddziały liderów i członków zespołów do ich realizacji przesunięto do 20 lutego 2018r.

W dalszej części posiedzenia, Prezydium podjęło następujące uchwały:

 • Nr 29/PZG/18 w sprawie zmiany przedstawiciela PZITS w Radzie Programowej czasopisma PIIB „Inżynier Budownictwa”
 • Nr 30/PZG/18 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Głównych Sekcji
 • Nr 31/PZG/18 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Głównych Komisji
 • Nr 32/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowej Odznaki PZITS
 • Nr 33/PZG/18 w sprawie zorganizowania w 2019 roku, Warsztatów Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych.

Wszystkie uchwały będą zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Głównego.

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny. Oto najważniejsze z nich:

 • 8 grudnia 2017r. wyrażono zgodę na udzielenie Patronatu Honorowego szkoleniu „Problemy w eksploatacji przepompowni ścieków” które w dniach 26-27 luty br. organizuje firma „Dendros” z Poznania.
 • 10 stycznia 2018r. przesłano do Oddziałów ,opracowane przez Główną Komisję Legislacyjną, projekty dwóch regulaminów:
  • Regulamin Organizacyjny Oddziału
  • Regulamin Pracy Zarządu Oddziału, z prośbą o zgłoszenie do nich uwag w terminie do 28 lutego br.
 • udzielono poparcia Pani Prezes FSN-T NOT, kandydującej na członka Rady Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które ma reprezentować organizacje pozarządowe.
 • 8 stycznia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli IGG,SITPNIG oraz Głównej Sekcji Gazownictwa PZITS, dotyczące organizacji XXXIX Zjazdu Gazowników.

W posiedzeniu Prezydium uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej Kol.Danuta Brymerska.

————————————————————————————————————————————————————————

Wycieczka Techniczna – SUEZ – Zielona Energia

9. stycznia 2018 r. przedstawiciele PZITS oraz Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej mieli możliwość zwiedzenia Spalarnię Odpadów SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o., która znajduje się w Karolinie pod Poznaniem. Spalarnia ta została uruchomiona w 2016 r. i posiada wydajność 210 000 ton odpadów rocznie. W instalacji zainstalowane są dwa 27. metrowe kotły według europejskiego standardu BAT, czyli „Najlepszej dostępnej techniki”. W początkowej fazie procesu technologicznego ciepło, wytwarzane podczas spalania odpadów, podgrzewa wodę znajdującą się w rurkach kotła (umieszczonych zarówno w ścianach, jak i we wnętrzu kotła) i zamienia ją w parę przegrzaną. W następnym etapie procesu z pary odzyskiwana jest energia cieplna (na wymienniku) i energia elektryczna (poprzez turbinę i ge??nerator). Dzięki półsuchemu systemowi oczyszczania spalin jest ona całkowicie bezpieczna dla mieszkańców. Rocznie z 210 000 ton odpadów powstaje min. 267 000 GJ energii cieplnej oraz min. 128 000 MWh energii elektrycznej. Po zaspokojeniu potrzeb własnych zakładu energia cieplna trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej, a energia elektryczna do krajowej sieci elektroenergetycznej.
Bardzo dziękujemy Organizatorom za możliwość zapoznania się z tak nowoczesną instalacją.

1
3
4

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Zarządu Głównego
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
11 grudnia 2017 roku w Warszawie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po akceptacji porządku obrad przyjęto protokół nr 4/ZG/17 z posiedzenia Zarządu Głównego z dnia 18 września br.
Następnie wiceprezes PZITS kol. Jan Pawełek podsumował spotkania, które Prezydium Zarządu Głównego odbyło w sprawie czasopism PZITS, tj.: Gaz, Woda i Technika Sanitarna oraz Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja z wydawcą czasopism spółką SIGMA-NOT oraz Redaktorami Naczelnymi. Spotkania te miały dotyczyć wypracowania działań mających na celu zwiększenie liczby prenumeratorów oraz poprawę wyników finansowych poprzez np.: pozyskanie reklamodawców, sponsorów, a także zamieszczanie w nich większej ilości artykułów przeznaczonych dla praktyków.

W dalszej części Posiedzenia, po dyskusji i wprowadzeniu zmian przyjęto uchwałę nr 14/ZG/17 w sprawie aktualizacji i uporządkowania opłat z tytułu przynależności do PZITS i usług wykonywanych przez PZITS. Przyjęto również uchwałę nr 15/ZG/17 w sprawie akceptacji Strategii Rozwoju PZITS w latach 2016- 2024 oraz uchwałę nr 16/ZG/17 w sprawie przyjęcia czterech firm w poczet Członków Wspierających PZITS.

Następnie Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła rekomendowane przez Prezydium do akceptacji projekty Regulaminów:

 • Ramowego Regulaminu Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń
 • Zawieszania Członkostwa w PZITS
 • Przywracania Członkostwa w PZITS
 • Nadawania Godności Członka Honorowego PZITS.

Po dyskusji i wprowadzeniu do regulaminów poprawek i uzupełnień zostały one zatwierdzone w uchwale nr 17/ZG/17, oprócz tych regulaminów zatwierdzono następujące uchwały Prezydium:

 • nr 24/PZG/17 z dnia 23 października 2017 oraz z dnia 11 grudnia 2017
 • nr 25/PZG/17 w sprawie akceptacji Regulaminu Nadawania Godności Członka Honorowego
 • nr 26/PZG/17 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS Członkom z Oddziału Częstochowskiego
 • nr 27/PZG/17 w sprawie terminarza posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego w I półroczu 2018r.
 • nr 28/PZG/17 w sprawie przyjęcia Ramowego Programu Obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS.

Wszystkie uchwały zostały zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Głównego.

Ważniejsze wydarzenia jakie miały miejsca od poprzedniego Posiedzenia Zarządu Głównego przedstawił Sekretarz Generalny.

Oto niektóre z nich:

1. Konferencje naukowo-techniczne, seminaria

 • Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska w dniach 17-19 października w Poznaniu, Główna Sekcja Gospodarki Odpadami zorganizowała IV Konferencję Ochrona Środowiska w Praktyce
 • 26 października Główna Sekcja Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki oraz Oddział Łódź zorganizowały XII Seminarium z cyklu Nowoczesne Techniki Instalacyjne w Szpitalnictwie
 • W dniach 22-23 listopada odbywała się w Cedzynie koło Kielc konferencja WOD KAN INSTAL, której organizatorem była Politechnika Świętokrzyska, a współorganizatorem Zarząd Główny PZITS.
 • 7 grudnia odbyła się XVI edycja konferencji Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce

2. Główna Komisja Legislacyjna przygotowała opinię lub komentarze do projektu kilka ustaw. Wykaz tych opinii znajduje się na stronie internetowej Zarządu Głównego.

3. 3 października URE powołał Komisję Kwalifikacyjną nr 499 przy Gdańskim Oddziale PZITS

4. Odbyły się Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Oddziałach:

 • Wielkopolskim- Prezesem Oddziału wybrano ponownie kol. Jana Lemańskiego
 • Lubelskim- Prezesem Oddziału wybrano kol. Tomasza Cholewę

Posiedzenie Zarządu Głównego zakończyła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak- Figa składając wszystkim życzenia Świąteczne i Noworoczne.

————————————————————————————————————————————————————————

WOD-KAN-INSTAL 2017

pzits-logo
W dniach 22-23 listopada 2017 r. w Kielcach odbyła się już ósma edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji WOD-KAN-INSTAL. Główny organizator, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej, wraz z współorganizatorami – Świętokrzyską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych – zadbali o wysoki poziom merytoryczny spotkania, kładąc szczególny nacisk na praktyczny wymiar prezentowanej wiedzy.

Konferencja, organizowana od 2005 r. w cyklu dwuletnim, stanowi platformę spotkania świata nauki ze światem praktyki. Oprócz referatów naukowych, naukowo-technicznych i technicznych wygłaszane są także referaty szkoleniowe. Tradycyjnie już integralną częścią wydarzenia jest wystawa materiałów, sprzętu oraz urządzeń dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, dająca możliwość bezpośredniej rozmowy oraz wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm. To także świetna okazja do zapoznania się z nowinkami technologicznymi i sprzętem, których zastosowanie może usprawnić działalność firmy.

konfa1

Wśród prelegentów tegorocznej edycji konferencji znaleźli się tacy znawcy tematu, jak prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski (Politechnika Krakowska), dr hab. inż. prof. PŚk Emilia Kuliczkowska, prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski (Politechnika Świętokrzyska), prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), prof. dr hab. inż. Janusz Rak (Politechnika Rzeszowska), prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski (Politechnika Gdańska), dr hab. inż. prof. PRz Barbara Tchórzewska-Cieślak (Politechnika Rzeszowska) i dr hab. inż. prof. UZ Adam Wysokowski (Uniwersytet Zielonogórski).

konfa2

Podczas konferencji poruszono zagadnienia projektowania i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń stosowanych w sieciach zewnętrznych i instalacjach wewnętrznych wodociągowych oraz kanalizacyjnych, a także w procesach uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.

W składzie Komitetu Honorowego konferencji znajdowała się Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa, która otrzymała dyplom z podziękowaniami dla PZITS za współorganizację konferencji.

konfa3

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
11 grudnia 2017 r. w Warszawie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak- Figa. Po akceptacji porządku posiedzenia przyjęto protokół nr 7/PZG/17 z posiedzenia Prezydium, które odbyło się 23 października w Krakowie. Następnie wiceprezes kol. Anna Bogdan przedstawiła projekt aktualizacji regulaminu Nadawania Godności Członka Honorowego PZITS. Po dyskusji i drobnych uzupełnieniach podjęto uchwałę nr 25/PZG/17 rekomendującą Zarządowi Głównemu zatwierdzenie ww. regulaminu.

W dalszej części posiedzenia Prezydium podjęto następujące uchwały:

 • Nr 26/PZG/17 w sprawie przyznania Honorowych odznak PZITS Członkom Stowarzyszenia z Oddziału Częstochowskiego.
 • Nr 27/PZG/17 w sprawie terminów Posiedzeń Prezydium oraz Zarządu Głównego w I. półroczu 2018 roku.
 • Nr 28/PZG/17 w sprawie przyjęcia Ramowego Programu Obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS.

Uchwały te będą przedstawione do zatwierdzenia przez Zarząd Główny.

Prezydium zaakceptowało także przedstawioną przez Prezes PZITS kol. Krystynę Korniak-Figę propozycję zgłoszenia wiceprezes PZITS kol. Annę Bogdan do CEN, tj. europejskiego odpowiednika PKN.

Na koniec posiedzenia omawiano problemy dotyczące wydawanych przez spółkę SIGMA-NOT czasopism PZITS.

————————————————————————————————————————————————————————

Życzenia świąteczne

pzits-logo

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Komisja Legislacyjna

pzits-logo
Informujemy, że 7 grudnia 2017 r. zostało wysłane pismo do Podsekretarza Stanu – Ministra Tomasza Żuchowskiego – w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach… [pobierz]

————————————————————————————————————————————————————————

Patronat honorowy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

pzits-logo
W dniu 7 grudnia 2017 r. odbyła się XVI edycja Konferencji z cyklu: Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe Trendy Rozwoju organizowana przez miesięcznik Chłodnictwo i Klimatyzacja. Tegorocznym tematem przewodnim była: Budowa i eksploatacja instalacji HVACR w świetle wymagań efektywności energetycznej i przepisów f-gazowych.

Podczas Konferencji zagadnienia omawiane były w dwóch panelach tematycznych: INSTALACJE/SERWIS oraz PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW HVAC.
Główną Sekcję COWiIA PZITS reprezentował: Kol. Maciej Tryjanowski (O/Poznań, TRiM-tech), który przedstawił prezentację pt. Praktyczne aspekty w projektowaniu instalacji chłodniczych w supermarketach i centrach logistycznych.
Zarząd Główny reprezentowali: Kol. Anna Bogdan (Wiceprezes) oraz Kol. Wojciech Ratajczak (Przewodniczący Głównej Sekcji COWiIA).

ChiK_F

————————————————————————————————————————————————————————

Jubileusz TARGÓW KIELCE

pzits-logo
Jubileusz XXV-lecia Targów Kielce świętowano 20 listopada na uroczystej Gali w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Targi Kielce to bardzo dobrze rozpoznawalna marka targowa w Europie i w świecie. Odegrały ogromną rolę w rozwoju Kielc i województwa świętokrzyskiego. Inauguracja w 1992 roku targami przemysłu obronnego, które do dziś co roku powracają do Kielc jako Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Inne organizowane cyklicznie to np: Ekotech — Targi Ochrony środowiska i Gospodarki Odpadami, Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz, Targi Pożarnicze itd. Na terenie Targów odbywają się również inne imprezy między innymi konferencje, warsztaty, pokazy, koncerty.

W Jubileuszowej Gali wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich, parlamentarzyści, wystawcy oraz liczne grono przedstawicieli różnych instytucji i organizacji, wśród nich Prezes Oddziału PZITS w Kielcach kol. Małgorzata Janiszewska oraz Sekretarz Generalny PZITS kol. Andrzej Pieniążek, który w imieniu Prezes Stowarzyszenia kol. Krystyny Korniak-Figa, wręczył Prezesowi Targów Kielce okolicznościowy adres. Uroczystość uświetnili występami uznani artyści kieleccy, wśród nich Kielecki Teatr Tańca, wystawiając widowisko „Alicja w Krainie Czarów”.

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Komisja Legislacyjna

pzits-logo
Informujemy, że 17 listopada 2017 r. zostało wysłane pismo do Pana Ministra Jarosława Gowina ws. projektu z dnia 16 września 2017 r. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

————————————————————————————————————————————————————————

Termonologia HVAC dostępna w 20 językach

Pobierz bezpłatną aplikację REHVA Dictionary.

REHVA Dictionary App_Banner

Aplikacja jest dostępna w Google Play lub App Store.

Zapraszamy do pobierania!

 

————————————————————————————————————————————————————————

XII Ogólnokrajowe Seminarium Szkoleniowe
Nowoczesne Techniki Instalacyjne w Szpitalnictwie
Łódź 26 października 2017

pzits-logo
Seminarium zostało zorganizowane i przeprowadzone przez Główną Sekcję Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki PZITS oraz Oddział Łódzki PZITS. Odbyło się w budynku NOT w Łodzi. Głównym prowadzącym obrad był Przewodniczący Głównej Sekcji mgr inż. Krzysztof Stelągowski, współprowadził profesor Politechniki Łódzkiej Marek Zawilski. Łączna ilość uczestników — ok. 65 osób.

Temat wiodący tym razem to: Czy szpital może być przyjazny dla pacjenta i personelu ?

Inne ważniejsze tematy to m. in.:

 • Przyjazny dla personelu system regulacji powietrza w pomieszczeniach szpitalnych; Innowacyjne rozwiązania dla instalacji sanitarnych w szpitalach;
 • Systemowe i kompleksowe wyposażenie pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych dla osób starszych i z niepełnosprawnością w obiektach służby zdrowia;
 • Nowoczesne rozwiązania w zakresie armatury pary wodnej i kondensatu stosowane w szpitalnictwie;
 • Izolacje instalacji szpitalnych;
 • Higiena instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w szpitalach przygotowany i wygłoszony przez Prezesa Oddziału Łódzkiego dr inż. Bronisława Hillebranda.

Na Seminarium oprócz firm sponsorów byli także pracownicy szpitali i sanepidów, specjaliści w branży – w tym projektanci i inni przedstawiciele biur projektów, przedstawiciele uczelni w tym jednej zagranicznej.

XII Ogólnokrajowe Seminarium Szkoleniowe

 

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Komisja Legislacyjna

pzits-logo

Odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego na komentarze PZITS w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi… [pobierz]

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Komisja Legislacyjna

pzits-logo

Informujemy, że 24 października 2017 r. zostało wysłane pismo do Podsekretarza Stanu — Ministra Tomasza Żuchowskiego — w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego… [pobierz]

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS
23 października w Krakowie

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS Kol. Krystyna Korniak-Figa. Po zaakceptowaniu porządku obrad, przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium nr 6/PZG/17, które odbyło się w Warszawie w dniu 18 września br.

Następnie omawiano opracowane przez Główną Komisję Legislacyjną:

 • projekt aktualizacji Regulaminu Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń, oraz projekty dwóch nowych regulaminów:
 • Regulamin Zawieszania Członkostwa w PZITS,
 • Regulamin Przywracania Członkostwa w PZITS,

a także wniosek Komisji o anulowanie Regulaminu Komisji d.s. Badania Opinii o Stowarzyszeniu, w związku z tym, że taka Komisja w bieżącej kadencji nie została powołana.

Po dyskusji i wprowadzeniu do projektów regulaminów uzupełnień, Prezydium podjęło uchwałę rekomendującą Zarządowi Głównemu zatwierdzenie w/w regulaminów oraz wniosku o anulowanie regulaminu Komisji d.s. Badania Opinii o Stowarzyszeniu.

Następnie omawiano problemy związane z czasopismami PZITS, wydawanymi przez Spółkę Sigma-NOT, tzn. Gaz Woda i Technika Sanitarna oraz Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja w aspekcie spotkań odbytych z Redaktorami Naczelnymi obu czasopism oraz z ich Wydawcą, a także w związku z projektem ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce„, które może wymusić zmiany w charakterze czasopism. Ustalono konieczność monitorowania prac nad ustawą, ale również podjęcie inicjatyw wyprzedzających.

Prezydium omawiało również:

 • przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS, uwzględniające propozycję obchodzenia go wspólnie z 39. Zjazdem Gazowników. Szczegóły ustali powołany do tego, spośród członków Prezydium 5-cio osobowy zespół.
 • utworzenie profili PZITS w mediach społecznościowych- inicjatywę zaakceptowano
 • Strategię Rozwoju PZITS w latach 2016-2024, przygotowaną przez powołany do jej opracowania zespół problemowy. Strategia będzie przedstawiona do dyskusji i akceptacji Zarządowi Głównemu, na najbliższym posiedzeniu.

Na koniec przedstawiono informacje bieżące dotyczące działalności PZITS, w tym między innymi:

 • o odbytych lub mających się odbyć konferencjach naukowo-technicznych, seminariach i imprezach okolicznościowych, organizowanych przez Oddziały, Sekcje lub pod patronatem Honorowym PZITS,
 • o organizowanych w najbliższym czasie spotkaniach w REHVA,
 • o przygotowanych przez Główną Komisję Legislacyjną, opiniach do projektów aktów prawnych (GKL).

 

————————————————————————————————————————————————————————

Seminarium: Nowoczesne techniki instalacyjne w szpitalnictwie

pzits-logo

Zapraszamy na: XII Seminarium Ogólnokrajowe z cyklu „NOWOCZESNE TECHNIKI INSTALACYJNE W SZPITALNICTWIE”, które odbędzie się 26 października 2017 r. w Łodzi (Dom Technika NOT, pl. Komuny Paryskiej 5a). Temat wiodący seminarium: „Czy szpital może być przyjazny dla pacjenta i dla personelu?

Zaproszenie i karta uczestnictwa: [pobierz]

 

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Sekcja COWiIA zaprasza do zapisywania się na bezpłatny newsletter!

pzits-logo
Osoby zainteresowane otrzymywaniem newslettera prowadzonego przez Główną Sekcję COWiIA oraz miesięcznik „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” prosimy o przesyłanie na adres: sekcja.cowiia @ pzits.pl maila z imieniem i nazwiskiem, o tytule „newsletter GSCOWIiIA”… [więcej]

 

————————————————————————————————————————————————————————

Debata: Komfort. Budynek. Energia

W dniu 5 października odbyła się Debata Komfort. Budynek. Energia, której organizatorem była firma Lindab, natomiast jednym z partnerów merytorycznych było Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery.

Podczas Debaty omawiane były zagadnienia dotyczące potrzeby zapewnienia komfortu użytkownikom budynków, wpływu środowiska wewnętrznego na ich produktywność, sposobów zapewnienia najwyższych standardów w budynkach przy zachowaniu niskiego zużycia energii.

Debata podzielona była na część referatów plenarnych, dwa panele tematyczne oraz ponownie część wspólną, podczas której zaplanowany był czas na zadawanie pytań i dyskusję między uczestnikami i prelegentami.

Główną Sekcję COWiIA PZITS reprezentowali: Dr inż. Joanna Rucińska (Politechnika Warszawska), która przedstawiła prezentację pt. Modelowanie energetyczne budynków jako narzędzie zintegrowanego projektowania oraz Dr inż. Andrzej Górka (Politechnika Poznańska) z referatem pt. Termografia i badanie szczelności powietrznej jako metody zapewnienia komfortu wewnętrznego i energo­oszczędności budynków.

JR AG

Prócz wymienionych wyżej prelegentów, PZITS był reprezentowany przez znaczną grupę członków, którzy mogli uczestniczyć w Debacie dzięki zaproszeniom Organizatora, które z kolei były owocem aktywnego włączenia się członków Głównej Sekcji COWiIA w organizację Debaty.

Debata przebiegała w bardzo miłej, twórczej atmosferze. Prelekcje charakteryzowały się wysoką wartością merytoryczną, co niewątpliwie jest zasługą zaproszenia do udziału w wystąpieniach najwyższej klasy specjalistów.

Jeden dzień do za mało, aby wyczerpać tak szeroką i bogatą tematykę. Szczególnie deficyt czasu był widoczny podczas debaty końcowej, która mogłaby trwać znacznie dłużej dzięki zaangażowaniu zarówno prelegentów, jaki i słuchaczy.

Czekamy zatem na kontynuację i rozwój rozmów na jakże interesujące tematy oraz na kontynuację Debaty!

 

————————————————————————————————————————————————————————

Zaproszenie na seminarium

pzits-logo
Firmy: Hoval Sp. z o.o. oraz Riello Palniki Sp. z o.o. wraz z Zarządem Oddziału Podkarpackiego PZITS w Rzeszowie zapraszają na seminarium techniczne, które odbędzie się w dniu 10.10.2017 r. (wtorek) w godz. 9.00-13.00 w Domu Technika NOT, Rzeszów ul. Kopernika 1 (1 piętro)… [pobierz program]

 

————————————————————————————————————————————————————————

Z cyklu: publikacje…

pzits-logo
Oczekiwania wobec nowelizacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie — publikacja autorstwa Przewodniczącego Głównej Komisji Legislacyjnej, która ukazała się we wrześniowym numerze (9/2017) czasopisma Inżynier Budownictwa… [pobierz]

 

————————————————————————————————————————————————————————

Relacja z warsztatów

W dniu 20.06.2017 r. na terenie „Gazowni Warszawskiej” przy ul. Kasprzaka 25 odbyły się warsztaty dotyczące budowy gazociągów podmorskich zorganizowane z inicjatywy Głównej Sekcji Gazownictwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Do przedstawienia swoich doświadczeń z realizacji projektów poproszeni zostali przedstawiciele firm zagranicznych i polskich, w tym: TechnipFMC, Gazoprojekt, DNV GL, GE Oil & Gas.
W warsztatach wzięli udział przedstawiciele kilku firm gazowniczych, w tym Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., PGNIG S.A., PGNiG Technologie S.A..
Baltic Pipe to duży międzynarodowy program inwestycyjny mający na celu połączenie norweskich złóż gazowych na Morzu Północnym z polskim systemem przesyłowym, którego jednym z elementów jest budowa gazociągu z Danii do Polski na dnie Morza Bałtyckiego. Prowadzone w języku angielskim warsztaty były doskonałą okazją do zdobycia wiedzy przydatnej w realizacji tego projektu.

W trakcie warsztatów przedstawiono szereg prezentacji dotyczących m.in. rozwiązań technologicznych stosowanych przy budowie gazociągów podmorskich, w tym skrzyżowań gazociągów na dnie morza i sposobów wykonywania prac podwodnych, a także późniejszych prac eksploatacyjnych. Była również mowa o modelach kontraktowania i rozliczania prac budowlanych oraz wpływie wybranych modeli na harmonogramowanie prac, z uwzględnieniem możliwości prowadzenia niektórych działań równolegle. Dyskusja dotyczyła także najczęściej spotykanych ryzyk przy tego typu projektach oraz sposobów kompleksowego zarządzania ryzykami w projektach budowy gazociągów podmorskich.

Firma TechnipFMC, której doświadczenie obejmuje realizację takich projektów jak gazociągi TAP (Trans Adriatic Pipeline), czy Western Libya Gas Project pochwaliła się flotą około 21 statków, z których część mogłaby zostać zaangażowana w budowę Baltic Pipe. Firma przedstawiła swoje szacunki dotyczące czasu niezbędnego do wybudowania gazociągu podmorskiego pomiędzy Danią i Polską, w zależności od wybranej formuły projektu. Zwrócono także uwagę na to, że w przypadku gazociągów podmorskich większość czasu pochłaniają prace przygotowawcze – samo układanie gazociągu trwa stosunkowo krótko. W tym kontekście istotna jest konieczność odpowiedniego zaplanowania prac na lądzie, gdzie tempo budowy jest wolniejsze.

Firma DNV GL przedstawiła zagadnienia związane z certyfikacją weryfikacyjną, w tym swoje doświadczenia związane z realizacją Nord Stream I – DNV GL weryfikował, przeprowadzał inspekcje oraz certyfikował zastosowane rozwiązania. Standardy wypracowane przez DNV GL są stosowane przez wiele krajów europejskich, w tym przez kraje skandynawskie, a dokumentacja weryfikacyjna zapewnia obiektywne potwierdzenie prawidłowości wykonanych prac, co ułatwia rozmowy z interesariuszami.

GE Oil & Gas na koniec warsztatów zaprezentowało możliwość zastosowania turbin typu ICL (Integrated Compressor Line) w tłoczni, będącej częścią projektu Baltic Pipe, wskazując na możliwość obniżenia kosztów eksploatacyjnych takich sprężarek w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań alternatywnych.

 

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery serdecznie zapraszana na:
DKBE

Organizatorem Debaty2017 jest firma Lindab, natomiast partnerem merytorycznym są 3 organizacje:
pzits

 

————————————————————————————————————————————————————————

Szkolenie z Ochrony Danych Osobowych

pzits-logo
W dniu 23 września 2017 w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się szkolenie z Ochrony Danych Osobowych. W szkoleniu wzięło udział osiemnastu Przedstawicieli z następujących Oddziałów PZITS: z Białegostoku, Bielsko-Białej, Gdańska, Krakowa, Łodzi, Opola, Tarnowa, Torunia i Warszawy. Wśród Słuchaczy była również Prezes PZITS Pani Krystyna Korniak- Figa. Szkolenie poruszało najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych jak przetwarzanie, archiwizowanie oraz udostępnienie danych. Jednym z ważniejszych punktów było RODO – czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, które ma ujednolicić poziom ochrony danych i zapewnić poczucie pewności prawnej w zakresie przetwarzania danych osobowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Szkolenie stawiało nacisk na dyskusję i praktyczne ćwiczenia, które pomagają w codziennej pracy np. jak zarejestrować i zaktualizować zbiór danych osobowych. Podane zostały także przykładowe zapisy umów dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych osobom trzecim z jednoczesnym wyjaśnieniem ich praktycznego wpływu na stopień bezpieczeństwa tych danych. Szkolenie poprowadził Rafał Andrzejewski – prawnik, trener, konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej.

 

————————————————————————————————————————————————————————

Konferencja: Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji
Zapraszamy do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji WOD-KAN-INSTAL, która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2017 r. w Kielcach.

Zaproszenie: [pobierz]
Folder konferencyjny: [pobierz]
Formularz uczestnictwa: [pobierz]

 

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS w dniu 18 września 2017 r. w Warszawie

Posiedzenie Zarządu Głównego prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Na wstępie przedstawiła nowo wybraną Prezes Z/O w Kielcach kol. Małgorzatę Janiszewską. Zebrani przyjęli porządek posiedzenia oraz Protokół nr 3/ZG/17 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 12 czerwca w Warszawie. Następnie Wiceprezes PZITS kol. Jan Pawełek przedstawił informację o spotkaniach, które Prezydium Zarządu Głównego odbyło w sprawie czasopism PZITS, z Wiceprezes SIGMA-NOT oraz Redaktorami Naczelnymi C. O. W. i GWiTS. Podsumowanie tych spotkań i wynikające z nich wnioski zostaną przedstawione Zarządowi Głównemu na posiedzeniu 11 grudnia 2017 roku… [więcej]

 

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS w dniu 18 września 2017 r. w Warszawie

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. W pierwszej części posiedzenia, uczestniczył Redaktor Naczelny czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, prof. Zbigniew Heidrich, z którym omawiano (zgodnie z ustaleniami z dwóch poprzednich posiedzeń Prezydium), problemy dotyczące czasopisma. Wprowadzeniem do dyskusji była informacja Wiceprezesa PZITS kol. Jana Pawełka, ze spotkań Prezydium z wydawcą czasopism, Spółką SIGMA-NOT oraz redaktorem Naczelnym czasopisma Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja… [więcej]

 

————————————————————————————————————————————————————————

Studia podyplomowe: Postęp Techniczny w Wodociągach i Kanalizacji

Zapraszamy na XIV edycję studiów podyplomowych „Postęp Techniczny w Wodociągach i Kanalizacji”, w roku akademickim 2017/2018 (od października 2017 r.).

Organizatorem studiów jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej i Politechniki Warszawskiej oraz specjalistów i praktyków z branży wod-kan. Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia uczelni wyższej, niezależnie od profilu (do osób posiadających m.in. tytuł: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera).

Więcej szczegółów: [pobierz]
Program studiów: [pobierz]

 

————————————————————————————————————————————————————————

PROF/TRAC Train-the-Trainers Zaproszenie do udziału w kursie dla wykładowców

REHVA serdecznie zaprasza wszystkich wykładowców chcących podnieść swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie nZEB do udziału w bezpłatnych webinariach. W październiku i listopadzie odbędzie się kolejny kurs obejmujący 8 godzinnych wykładów.

Szczegółowe informacje, lista wykładowców oraz sposób rejestracji na wykłady dostępne są na stronie internetowej kursu.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania!

 

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Komisja Legislacyjna

pzits-logo
Na stronie internetowej Głównej Komisji Legislacyjnej zamieszczone są pisma przygotowane przez komisję oraz odpowiedzi nadesłane z ministerstw. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią — więcej.

 

————————————————————————————————————————————————————————