Archiwum

REHVA jest europejską federacją krajowych stowarzyszeń działających w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji założoną w 1963 r. REHVA skupia w sobie ponad 100 000 europejskich inżynierów z 27 krajów.

Misją REHVA jest rozwijanie i upowszechnianie energooszczędnych technologii obejmujących instalacje wewnętrzne w budynkach (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), służących tworzeniu zdrowych warunków środowiska wewnętrznego w budynkach; pomaganie swoim członkom oraz całej branży instalacji budowlanych poprzez wspieranie wymiany wiedzy i rozwoju. REHVA aktywnie wpływa na tworzenie wspólnej polityki UE i jej wdrażanie w krajach członkowskich.

Cele strategiczne REHVA:

 • promowanie poprawy jakości środowiska wewnętrznego a w konsekwencji zdrowia, dobrego samopoczucia i komfortu użytkowników budynków,
 • promowanie efektywności energetycznej na podstawie analiz rzeczywistej wydajności w budownictwie,
 • promowanie rozwoju i wspieranie stosowania rozwiązań z zakresu oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii,
 • upowszechnianie najlepszych praktyk, wiedzy i najnowszych technologiach europejskich,
 • wspieranie przedsiębiorstw w wypełnieniu zobowiązań względem środowiska i społeczeństw,
 • wspieranie wdrażania dyrektyw UE na poziomie państw członkowskich,
 • wspieranie rozwoju polityki UE dotyczącej efektywności energetycznej budynków, wydajności energetycznej produktów i systemów, jakości środowiska wewnętrznego, oraz energii odnawialnej.

Obecny Zarząd Federacji stanowią: Prezes – Stefano P. Corgnati; Skarbik – Frank Hovorka oraz Wice -prezesi: Dr Atze Boerstra, Prof. Catalin Lungu, Prof. Manuel Gameiro da Silva, Prof. Jarek Kurnitski oraz Milos Lain.

Członkami REHVA są krajowe organizacje (po jednej z danego kraju) powiązane tematycznie z HVAC z następujących państw: Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,, Holandia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania.

Działalność REHVA bazuje głównie na upowszechnianiu wiedzy, wsparciu Komisji Europejskiej przy ustanawianiu polityki w zakresie instalacji budowlanych i energooszczędnego oraz komfortowego dla użytkowników budownictwa, wsparciu krajów członkowskich we wdrażaniu dyrektyw UE, monitorowaniu tendencji rozwoju branży oraz wsparciu młodych inżynierów w edukacji. Działalność skupiona jest w następujących komitetach technicznych:

 • The education and training committee – komitet wspierający rozwój zawodowy studentów, organizujący konkursy na najlepsze prace dyplomowe oraz współpracujący z uczelniami wyższymi z krajów członkowskich.
 • The external relations committee – komitet współpracujący z organizacjami partnerskimi Federacji.
 • The membership committee – komitet inicjujący i monitorujący działalność poszczególnych stowarzyszeń członkowskich, dbający o komunikację wewnętrzną i zewnętrzną Federacji.
 • The publishing and marketing committee – komitet odpowiadający za działalność wydawniczą Federacji.
 • The supporters committee – komitet wspierający działalność Federacji z członkami wspierającymi oraz pozostałymi przedsiębiorcami.
 • The technology and research committee – komitet odpowiadający za wspieranie rozwoju technicznego branży, wytyczający kierunki, realizujący projekty badawcze itp.

Wydawnictwa REHVA:

 • GIUDEBOOKS to podręczniki przeznaczone dla praktyków omawiające konkretne tematy/rozwiązania HVAC. Dotychczas ukazały się 22 podręczniki. Więcej informacji.

 • JOURNAL to dwumiesięcznik skierowany do: projektantów, konsultantów, producentów, inwestorów oraz firm, specjalistów architektów, władz ustawodawczych itp. Czasopismo można pobrać ze strony: www.rehva.eu

 • NEWSLETTER. Miesięczny bezpłatny mailing przedstawiający informacje o ważniejszych wydarzeniach w branży, kierunkach legislacyjnych w zakresie budownictwa UE, nowych technologiach itp. Zapisy na newsletter dostępne są na stronie: www.rehva.eu
 • DICTIONARY. Bezpłatny słownik terminologii związanej z branżą instalacji budowlanych w określeniami podanymi w 14 językach, dostępny na stronie: www.rehva.eu

Dodatkowo na stronie www.rehva.eu udostępniane są bezpłatnie wszystkie prezentacje i inne materiały przygotowywane przez REHVA: www.rehva.eu

Imprezy branżowe. REHVA jest organizatorem CLIMA CONFERENCE jednej z najważniejszych europejskich konferencji naukowo-technicznych organizowanych w cyklu 3 letnim. Ostatnia, XII konferencja w 2016 odbyła się w Aalborgu (Dania). Tematem przewodnim konferencji była budowa i wydajność systemu HVAC w praktyce w odniesieniu do: realizacji zamierzonego projektu, zdolności do zaspokojenia potrzeb użytkowników, interakcji systemu z użytkownikami w codziennej praktyce, roli w przyszłym systemie inteligentnej energii. Format konferencji CLIMA obejmuje: sesje plenarne z referatami przedstawianymi przez wybitnych prelegentów o międzynarodowej renomie, sesje naukowe z prezentacjami na temat najnowszych wyników badań naukowych, sesje techniczne z krótkim komunikatami o praktycznych zastosowaniach nowych technologii, warsztaty dotyczące obecnych i przyszłych wyzwań, fora branżowe, wystawy sponsorów, wycieczki techniczne, prezentacja aktywności studentów oraz program socjalny. Kolejna konferencja odbędzie się w 2019 r. w Bukareszcie. Więcej informacji: www.clima2019.org

Projekty UE. Obecnie REHVA jest partnerem w 3 projektach finansowanych przez Komisję Europejską: Model Predictive Control and Innovative System Integration of GEOTABS;-) in Hybrid Low Grade Thermal Energy Systems – Hybrid MPC GEOTABS (2016-2020); PROFessional multi-disciplinary TRAining and Continuing development in skills for NZEB principles (2015 – 2018); Quality management for building performance – improving energy performance by life cycle quality management (2016 – 2019). W latach poprzednich REHVA była partnerem w 24 projektach europejskich i światowych dotyczących m.in. opracowywania materiałów edukacyjnych, nowych urządzeń i technologii, wytycznych prawnych dotyczących wentylacji, tworzenia platformy wymiany wiedzy na temat rozwiązań wspierających reedukację zużycia energii itp.

Polskie Zrzeszenie Techników i Inżynierów Sanitarnych jest polskim członkiem REHVA. Przynależność do tej organizacji daje ogromne możliwości polskim inżynierom – REHVA umożliwia uczestnictwo w ogólnoeuropejskich projektach, zapewnia wymianę wiedzy, oraz informacji o najnowszych technologiach, nawiązanie kontaktów z tożsamymi organizacjami krajowymi z innych europejskich państw. REHVA to także możliwość realnego wpływu na politykę europejską w zakresie energooszczędności, kierunków rozwoju branż ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Zachęcamy również Państwa do korzystania z bazy wiedzy dostępnej na stronie www.rehva.eu. W przypadku szerszego zainteresowania działalnością REHVA zapraszamy do kontaktu z Sekcją Główną Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery PZITS (sekcja.cowiia@pzits.pl).

 

————————————————————————————————————————————————————————

W dniach 7-9 czerwca 2017 r. w Grudziądzu odbędzie się X Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona i rekultywacja jezior. To już dziesiąta konferencja poświęcona bardzo złożonej problematyce, czyli leczeniu chorych zbiorników wodnych. Jubileusz jest zwykle okazją do retrospekcji i podsumowań i taka tematyka na pewno pojawi się na konferencji. Jest to także okazja do snucia prognoz i przewidywań tego, co nas czeka w niezbyt odległej przyszłości…Czytaj więcej…

Program konferencji
Karta zgłoszenia

 

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego w dniu 8 maja 2017 r. w Warszawie

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad, jednomyślnie przyjęto Protokół nr 2/PZG/17 z posiedzenia Prezydium ZG w dniu 20 marca 2017r.w Warszawie, a także podjęto Uchwałę nr 14/PZG/17 o przyznaniu tytułu Rzeczoznawcy PZITS dla kol. Tomasza Michała Goździora z O/ Wielkopolskiego (pełny tekst uchwały na stronie internetowej ZG).

Następnie, końcową wersję programu Imprez Naukowo-Technicznych i Integracyjnych, opracowaną w nowym, atrakcyjnym układzie, które w 2017r będą organizowane przez Oddziały i Sekcje Główne, przedstawiła Wiceprezes kol. Anna Bogdan, która złożyła również informację z Walnego Zgromadzenia REHVA, które odbyło się w Londynie w dniach 2-4 kwietnia br., na którym Zgromadzeni, jednogłośnie opowiedzieli się za wznowieniem przynależności PZITS do tej Federacji. Dużą dyskusję wywołał punkt porządku posiedzenia, dotyczący strony internetowej PZITS, do której propozycje i postulaty zmian zgłosili:
— O/Wielkopolski PZITS,
— Gł. Sekcja COWiIA i Główna Kom. Legislacyjna,
— Gł. Sekcja Gazownictwa,
— Wiceprezes kol. Jan Pawełek.

Stwierdzono że stronę internetową PZITS należy zmodyfikować, wykonać w nowej technologii i ewentualnie rozbudować. W celu opracowania założeń do projektu nowej strony internetowej, powołano zespół w następującym składzie osobowym:
przewodnicząca — Wiceprezes kol. Anna Bogdan,
członkowie:
— Wiceprezes kol. Jan Pawełek,
— kol. Piotr Kopania — Gł. Sekcja Gazownictwa,
— dr Karol Król — prowadzący obecnie stronę.

Problemy związane z wydawnictwem SIGMA-NOT w aspekcie wydawanych przez Spółkę dwóch czasopism PZITS tj. Gaz Woda i Technika Sanitarna oraz Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, przedstawili Wiceprezesi PZITS kol. Jan Pawełek i kol. Anna Bogdan. Wobec wielu postulatów dotyczących m. innymi:
— kolportażu czasopism,
— ich zawartości merytorycznej,
— pozyskiwania autorów artykułów i reklamodawców.

Prezydium postanowiło zorganizować spotkanie z Panią Wiceprezes SIGMA-NOT, a następnie z Redaktorami Naczelnymi obu czasopism. W końcowej części obrad omawiano postulaty które w stosunku do Prezydium zgłosił Przewodniczący GKL i GŁ. Sekcji COWiIA. Stanowisko wobec nich zawarte będzie w Protokole z posiedzenia.

 

————————————————————————————————————————————————————————

VII ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna z cyklu
GIS, MODELOWANIE I MONITORING W ZARZĄDZANIU SYSTAMAMI WODOCIĄGOWYMI I KANALIZACYJNYMI

zorganizowana przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych i Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej odbyła się w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Warszawie w Domu Technika NOT.
Konferencja została objęta patronatem honorowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Patroni medialni konferencji to czasopisma: Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Inżynier Bu-downictwa, Instal i Technologia Wody.
Konferencja zgromadziła blisko 140 uczestników, którzy reprezentowali: przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, wyższe uczelnie techniczne, uniwersytety, producentów urządzeń pomia-rowych i oprogramowań komputerowych oraz urzędy miejskie i gminne.
Przedstawiono 16 referatów i prezentacji firmowych, z których zdecydowana większość po recenzjach zostanie opublikowana w czasopiśmie Gaz, Woda i Technika Sanitarna. Wszystkie referaty i prezentacje zostały wydane na płycie CD natomiast streszczenia referatów w języku polskim i angielskim opublikowano w materiałach konferencyjnych w cyklu wydawniczym Eksploatacja wodociągów i kanalizacji, nr 14 pt. „GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”.
Konferencje z tego cyklu są organizowane od 14 lat, a ich tematyka jest wciąż aktualna po-nieważ rozwój systemów informatycznych stosowanych do zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstw wodociągowych jest bardzo szybki.

Zgodnie z hasłem wiodącym konferencji, przedstawiono wiele interesujących referatów z zakresu wdrażania baz danych typu GIS w przedsiębiorstwach, modelowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz nowych metod monitorowania sieci. Szczególnie cenne były informacje zawierające doświadczenia autorów z wdrażania baz danych i modeli numerycznych sieci wskazujące nie tylko na korzyści ale również trudności i bariery we wdrażaniu. Dużą uwagę zwracano na różnorodność błędów popełnianych przy wprowadzaniu danych. Na wyróżnienie zasługuje innowacyjny system kompleksowego monitorowania szumów w sieciach wodociągowych umożliwiający między innymi automatyczną identyfikację miejsc i wielkości wycieków wody zaprezentowany przez P. Przemysława Ziółkowskiego.
Warto wspomnieć, iż uczestnicy na gorąco wyrażali swoje uznanie za trafny dobór tematyki konferencji oraz jej aktualność.
Z przebiegu obrad wyłaniają się następujące główne kwestie związane z wdrażaniem i rozwojem baz danych typu GIS, modeli i monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych:

 • choć obserwuje się już istotny postęp we wdrażaniu tych narzędzi informatycznych do zarządzania majątkiem sieciowym w kraju, to jednak proces ten jest realizowany jeszcze w niezadowalającym stopniu;
 • jednocześnie zauważa się dużą kreatywność pracowników przedsiębiorstw wodociągowych w podejmowaniu samodzielnych inicjatyw wdrożeniowych wykorzystujących różne narzędzia w tym, niekomercyjne powszechnie dostępne.
 • W czasie uroczystości otwarcia konferencji Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Pan Andrzej Roch-Dobrucki został odznaczony Złotą Honorową Odznaką Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w uznaniu Jego osobistego wkładu w tworzenie warunków bardzo dobrej współpracy pomiędzy PIIB i PZITS. Odznakę wręczyli Pani Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa i Sekretarz Generalny kol. Andrzej Pieniążek.

  Przewodniczący Komitetu Naukowego
  Prof. Marian Kwietniewski
  Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
  Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
  Politechnika Warszawska

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  Relacja z Walnego Zgromadzenia REHVA

  W dniach 2-4 kwietnia 2017 r. odbyło się w Londynie coroczne spotkanie członków Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (w skrócie REHVA, www.rehva.eu) połączone z Walnym Zgromadzeniem Delegatów.


  1) Delegaci z poszczególnych krajów
  2) Prezes REHVA Stefano P. Corgnati i Wice-prezes PZITS Anna Bogdan
  Źródło: REHVA

  REHVA jest federacją europejskich stowarzyszeń działających w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, założoną w 1963 r. REHVA skupia w sobie ponad 100 000 europejskich inżynierów z 26 krajów. Misją REHVA jest rozwijanie i upowszechnianie energooszczędnych technologii obejmujących instalacje wewnętrzne w budynkach (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), służących tworzeniu zdrowych warunków środowiska wewnętrznego w budynkach. Federacja pomaga swoim członkom oraz całej branży instalacji budowlanych poprzez wspieranie wymiany wiedzy i rozwoju a także poprzez wpływanie na tworzenie polityki wspólnej UE i jej wdrażanie w krajach członkowskich. Czytaj więcej…


  1) Zarząd REHVA
  2) Uczestnicy Walnego Zgromadzenia
  Źródło: REHVA

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  Relacja z udziału członków Sekcji Głównej Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery w Targach ISH, Frankfurt

  W dniach 14-18 marca 2017 r. odbyła się kolejna edycja Targów ISH — największego w Europie spotkania branży instalacji wodnych i sanitarnych, aranżacji łazienek oraz systemów ogrzewania i wentylacji. W tym roku w Targach uczestniczyli również członkowie Sekcji Główniej PZITS ds. Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery. Targi ISH odbywają się co dwa lata i obejmują prezentację najnowszych technologii dotyczących instalacji budowlanych i wyposażenia łazienek. Tegoroczne Targi odbywały się pod hasłem "Water. Energy. Life" ("Woda. Energia. Życie"). Czytaj więcej…

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS 20 marca 2017 r. w Warszawie

  Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad wręczono listy z podziękowaniami za działalność w organach Zarządu Głównego w minionej kadencji tym osobom, które nie wykonują takiej działalności w kadencji bieżącej. Następnie przyjęto Protokół nr. 1/ZG/16 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 21 listopada 2016 r. Pan Prof. Marian Kwietniewski przedstawił następnie obszerną informację o organizowanej przez Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzenia Ścieków Politechniki Warszawskiej i Zarząd Główny PZITS VII konferencji N-T „GIS-modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”.Trwają intensywne prace przygotowawcze Komitetu Organizacyjnego. Następnie Zarząd Główny podjął trzy uchwały o numerach od 7/ZG/17 do 9/ZG/17 których pełne teksty znajdują się na stronie internetowej PZITS. W dalszej części posiedzenia szczegółowy plan imprez, organizowanych w 2017 r. przez Oddziały i Sekcje Główne przedstawiła Wiceprezes kol. Anna Bogdan. W planie tym Wiceprezes kol.Paweł Stańczak zgłosił propozycję aby obchody Jubileuszu 100-lecia PZITS połączono ze Zjazdem Gazowników,w dniach 23-24.04.2019r.Zaproponowano także aby Jubileusz ten uczczono organizując również w dniach 4-5.10.2019 r. Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych oraz wydając Monografię np.100 lat PZITS. Wszystkie propozycje uzyskały akceptację uczestników posiedzenia.Ponieważ planu imprez nie zgłosiły jeszcze wszystkie oddziały i Sekcje,będzie on omawiany na posiedzeniu Prezydium 8 maja. Następnie Przewodniczący GKL i GŁ.Sekcji COWiIA kol. Wojciech Ratajczak oraz Wiceprezes kol.Anna Bogdan przedstawili informację o planowanych działaniach tych organów podkreślając jak ważna w tych planach dla Sekcji COWiIA, jest decyzja o wznowieniu współpracy PZITS z REHVA.Sekcja deklaruje pozyskanie dla wznowienia tej współpracy sponsorów. Ze względu na historię naszej współpracy z REHVA propozycja wywołała szeroką dyskusję którą zakończyło poddanie jej pod głosowanie uczestnikom obrad. Znaczna większość członków Zarządu Głównego opowiedziała sie za ponowną współpracą z REHVA. Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Gen.Oto niektóre z nich:
  — 27 stycznia br.przekazano do MEN uwagi do projektu Rozporządzenia w.s.”klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego” opracowane przez GKL.
  — 3 lutego br.również do MEN z GKL przekazaliśmy uwagi do projektu rozporządzenia w.s.”podstawy programowej kształcenia w zawodach…”
  — 30 stycznia przesłano do oddziałów pismo z NOT z prośbą o desygnowanie przedstawicieli PZITS do Komitetów N-T i Komisji
  — w kadencji 2016-2020.Swoich przedstawicieli zgłosiło 5 Oddziałów tj. Białystok, Częstochowa, Gdańsk, Kielce i Toruń.
  — w GKL trwają prace nad uwagami do projektu Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego w dniu 20 marca 2017 r. w Warszawie

  Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Na początku przyjęto porządek posiedzenia a także Protokół nr. 1/PZG/17 z posiedzenia Prezydium 17 stycznia 2017 r. w Krakowie. Następnie podjęto uchwały nr.12/PZG/17 i 13/PZG/17, których pełne teksty znajdują się na stronie internetowej Zarządu Głównego. Prezydium zaproponowało aby Przewodniczącą Zespołu ds. Strategii Rozwoju PZITS na lata 2017-2020 była Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan, a jej zastępcą kol. Wojciech Ratajczak. Oboje wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji /propozycja pełnego składu Zespołu w uchwale nr.13/PZG/17/. Wiceprezes PZITS kol.Anna Bogdan przedstawiła następnie plan imprez N-T Stowarzyszenia na 2017r. który będzie prezentowany również na posiedzeniu Zarządu Głównego.W ramach tego planu, Wiceprezes PZITS kol.Paweł Stańczak, zaproponował aby Jubileusz 100-lecia PZITS,obchodzony był podczas Zjazdu Gazowników w dniach 23-24 kwietnia 2019 r. Następnie omawiano zgłoszone w stosunku do Prezydium Z.G. oczekiwania Przewodniczącego GKL i Gł. Sekcji COWiIA kol.Wojciecha Ratajczaka.Spośród czterech postulatów, Prezydium ustosunkowało się do pierwszego dotyczącego deklaracji co do możliwości ponownej współpracy PZITS z REHVA, o co zabiega Gł. Sekcja COWiIA.Uzasadniała te oczekiwania, gorąco je popierając i deklarując również pozyskiwanie przez Gł. Sekcję na ten cel sponsorów Wiceprezes kol. Anna Bogdan. Prezydium postanowiło postulat ten, przedstawić do decyzji Zarządu Głównego, a pozostałe omówić na posiedzeniu Prezydium 8 maja w Krakowie.

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS w dniu 16 stycznia 2017 r. w Krakowie

  Posiedzenie prowadziła Prezes Z.G. kol. Krystyna Korniak-Figa. Po zaakceptowaniu porządku posiedzenia przyjęto Protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium w dniu 17.10.2016 r., a następnie podjęto uchwalę nr. 1/PZG/17 dotyczącą przyjęcia Protokółu z Zebrania Delegatów w dniu 21.10.2016 r. Następnie podjęto uchwały od nr.2/PZG/17 do nr.10/PZG/17 dotyczące składów osobowych Głównych Komisji i Głównych Sekcji,a także uchwałę nr.11/PZG/17 dotyczącą przyznania Honorowych Odznak PZITS dla członków z O/Gdańsk./Wszystkie uchwały w pełnej treści znajdują się na stronie internetowej PZITS/. W dalszej części obrad Wiceprezes ZG kol.Anna Bogdan,przedstawiła szczegółową informację dotyczącą Konspektu Strategii Rozwoju PZITS w latach 2017-2020,który został zaakceptowany przez Prezydium, z decyzją powołania „Zespołu Problemowego” do dalszych nad nim prac. Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.Oto niektóre z nich:
  — Trwają prace przygotowawcze do VII Konferencji Naukowo-Technicznej „GIS-modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”.
  — Główna Sekcja COWiIA oraz GKL opracowały komentarze do projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w.s. charakterystyki energetycznej budynków, które 16 grudnia 2016 r. przekazano do MIiB.
  — Do Głównej Kom. Leg. skierowano,otrzymane z M.E.N.z prośbą o uwagi, dwa projekty rozporządzeń tj;
  1. w.s.klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
  2. podstaw programowych kształcenia w zawodach regulowanych.

  Na koniec Wiceprezes Kol. Jan Pawełek poinformował o ostatecznej /po korekcie/ wersji Statutu, który będzie obowiązywał po przyjęciu go przez K.R.S.

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  Posiedzenie Zarządu Głównego w Warszawie w dniu 21 listopada 2016 r.

  Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego prowadziła Prezes PZITS Krystyna Korniak-Figa.Po przyjęciu Porządku posiedzenia,wręczono Dyplomy Członka Honorowego PZITS, przyznane na Zebraniu Delegatów, obecnym na posiedzeniu koleżankom i kolegom zaś dla nieobecnych przekazano je Prezesom Z/O by wręczyli je im na najbliższej uroczystości organizowanej przez Oddział.Bardzo istotnym punktem obrad, było podjęcie Uchwał o numerach 1/ZG/16 do 6/ZG/16 (patrz Uchwały ZG na stronie internetowej) dotyczących głównie spraw personalnych,zakresów obowiązków i organizacji nowych władz Zarządu Głównego. Następnie omówiono wnioski i dezyderat przyjęte na XXVII Zebraniu Delegatów. W dalszej części posiedzenia, obszerne omówienie „Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy…” przedstawiła Wiceprezes kol. Anna Bogdan. Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny,oto niektóre z nich:
  — 21.10.2016 r. zgodnie z wnioskiem z Zebrania Delegatów,wystąpiono do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o podział naszej specjalności na trzy oddzielne.
  — 28.10.2016 r. przesłano do MIiB uwagi do projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.
  — 03.11 i 09.11.2016 r. kol. Prezes uczestniczyła w spotkaniach Grupy B-21, poświęconych również projektowi Kodeksu.

  Na koniec Wiceprezes kol. Jan Pawełek zaapelował o zgłaszanie uwag i propozycji zmian do strony internetowej ZG, zaś kol. Wojciech Ratajczak omówił opracowany wspólnie z Wiceprezes kol. Anną Bogdan Konspekt Strategii Rozwoju PZITS w latach 2017-2020 i przekazał go obecnym z prośbą o uwagi i dalszą w tej sprawie dyskusję.

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  XXVII Zebranie Delegatów PZITS

  pzits-logo
  21 października 2016 r. w Ustroniu-Jaszowcu, odbyło się XXVII Zebranie Delegatów Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, w którym uczestniczyło 82 Delegatów z 21 Oddziałów.
  Zebranie Delegatów odbywa się, co cztery lata i jest najważniejszym wydarzeniem w życiu Stowarzyszenia. Podstawowym celem Zebrania Delegatów jest podsumowanie działalności w mijającej kadencji, dokonanie wyboru nowych władz Stowarzyszenia oraz nakreślenie kierunków działalności na kolejną kadencję. Obrady rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru PZITS.

   

  XXVII Zebranie Delegatów otworzyła mgr inż. Krystyna Korniak-Figa, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia, która powitała Gości Zebrania. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatnich latach członków Stowarzyszenia, wśród których znaleźli się zasłużeni działacze: prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski, prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski.

  Kolejnym punktem obrad był wybór Prezydium Zebrania w składzie:
  Przewodniczący Zebrania: kol. Ewa Dworska, O/Katowice
  Zastępcy Przewodniczącego: kol. Inga Hoppe, O/Bydgoszcz
  kol. Hieronim Spiżewski, O/Beskidzki
  Sekretarze Zjazdu: kol. Katarzyna Grabowska, O/Gdańsk
  kol. Krzysztof Stelągowski, O/Łódź

  Następnie przyjęto porządek obrad Zebrania, regulamin obrad oraz wybrano Komisje: Mandatową, Wyborczą, Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków. W dalszej części Zebrania zasłużeni działacze PZITS otrzymali następujące odznaczenia:

  Medal im. Prof. Zygmunta Rudolfa:

  • Janusz Rożniakowski, O/Kielce
  • Zenon Mieruszyński, O/Opole
  • Adam Skardowski, O/Opole
  • Władysław Szaflik, O/Szczecin
  • Krystyna Janicka-Mazur, O/Wielkopolski
  • Jan Pawełek, O/Kraków
  • Zdzisław Grzymała, O/Koszalin
  • Krzysztof Stelągowski, O/Łódź
  • Władysław Szymański, O/Podkarpacki

  Złotą Honorową Odznakę PZITS:

  • Danuta Brymerska, O/Kielc

  Złota Honorowa Odznaka NOT:

  • Paweł Stańczak, O/Warszawa

  Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność Zjazdu w pierwszym terminie.
  Uczestnicy XXVII Zebrania Delegatów z głosem stanowiącym w wyniku jawnego głosowania jednogłośnie nadali godność Członka Honorowego PZITS następującym członkom PZITS:

  1. Gerard Jan Besler, O/Dolnośląski we Wrocławiu
  2. Sławomir Biłozor, O/Poznań
  3. Bogusław Brochmann, O/Szczecin
  4. Sławczo Denczew, O/Warszawa
  5. Andrzej Maria Dziubek, O/Dolnośląski we Wrocławiu
  6. Bronisław Hillebrand, O/Łódź
  7. Piotr Korczak, O/Gdańsk
  8. Alicja Krymska, O/Toruń
  9. Ryszard Orłowski, O/Bydgoszcz
  10. Ewa Maria Skręt, O/Podkarpacki w Rzeszowie
  11. Zbigniew Szymański, O/Toruń
  12. Realizując przyjęty porządek obrad, uczestnicy Zebrania wysłuchali:

   • sprawozdania Zarządu Głównego PZITS za okres kadencji 2012-2016., który w imieniu ustępującego ZG PZITS wygłosiła kol. Prezes — Krystyna Korniak-Figa.
   • sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej PZITS, które przedstawiła jej przewodnicząca — kol. Krystyna Janicka-Mazur.
   • sprawozdania Głównego Sądu Koleżeńskiego PZITS, które w imieniu nieobecnego przewodniczącego kol. Leszka Reguły przedstawił kol. Andrzej Pieniążek.

   Zebranie Delegatów przyjęło przedstawione sprawozdania i udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

   Zgodnie z porządkiem obrad uczestnicy XXVII Zebrania Delegatów z głosem stanowiącym w wyniku jawnego głosowania zatwierdzili: Regulamin Zarządu Głównego PZITS, Zasady Etyki Zawodowej Członków PZITS oraz zmiany w Statucie wynikające m.in. z nowelizacji ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

   Następnie rozpoczęła się część wyborcza Zebrania. Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawił listę kandydatów na prezesa PZITS, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego.

   W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania XXVII Zebranie Delegatów PZITS wybrało kol. Krystynę Korniak-Figa na Prezesa PZITS na kadencję 2016-2020.

   W wyniku wyborów do Zarządu Głównego wybrani zostali Koleżanki i Koledzy: Anna Bogdan, Jan Pawełek, Piotr Frysztak, Andrzej Grabowski, Florian Piechurski, Wojciech Majchrzak, Wojciech Ratajczak, Paweł Stańczak, Zbigniew Kilanowski, Marian Kulig, Krzysztof Stelągowski, Norbert Bobkiewicz, Elżbieta Kowalczyk, Andrzej Pieniążek, Eugeniusz Ryl i Jolanta Walczak-Sielicka — z-ca członka Zarządu Głównego.

   Do Głównej Komisji Rewizyjnej ZG zostali wybrani:
   Krystyna Janicka-Mazur, Jolanta Jagucka, Alicja Krymska, Danuta Brymerska, Maria Duma i Mirosław Lewandowski, Kazimierz Kudlik — z-cy członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

   Do Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:
   Mieczysław Kucharski, Katarzyna Grabowska, Alicja Kaczmarczyk, Marian Długosz, Janusz Tokarzewski i Eliza Dorota Mańkowska i Bolesław Szabelski — z-cy członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.

   Delegatem do Rady Krajowej FSNT-NOT został wybrany — Adam Skardowski i Zbigniew Łabuz — z-ca delegata.

   Następnie uczestnicy Zebrania kontynuowali dyskusję nad problemami związanymi
   z działalnością PZITS, a także współpracy z przemysłem i gospodarką kraju. W wyniku dyskusji Komisja Uchwał i Wniosków zaproponowała treść Uchwały, którą Zebranie przyjęło do realizacji w latach 2016-2020.

   XXVII Zebranie Delegatów PZITS zakończyło się wyprowadzeniem sztandaru.

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  VII konferencja naukowo-techniczna:
  GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

  pzits-logo
  Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie i wymiana doświadczeń z najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie aplikacji Geograficznych Systemów Informacji (GIS) oraz modelowania i monitoringu do wspomagania rozwoju, eksploatacji i zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji. GIS, modelowanie i monitoring rozwijają się od ponad 25 lat niezwykle dynamicznie, a organizowana od 14 lat konferencja jest jedynym w kraju forum wymiany informacji i doświadczeń w tym zakresie.

   

  Konferencja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 roku w Domu Technika NOT, Warszawa, ul. Czackiego 3/5, sala B. Otwarcie konferencji nastąpi o godz. 10.30. Rejestracja uczestników od godz. 9.00, przewidywany czas zakończenia ok. godz.17.00.

  » Więcej informacji

  » Karta zgłoszenia uczestnictwa

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  Konferencja: Uwarunkowania efektywnego działania uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego

  IPB
  XIX Konferencja Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: Uwarunkowania efektywnego działania uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego — 9-10 czerwca 2016 r.

  Karta zgłoszenia uczestnictwa — [pobierz]

  Program konferencji — [pobierz]

  Strona internetowa konferencji — [dalej]

   

  ————————————————————————————————————————————————————————-

  XXV KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH
  III ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH

  pzits-logo
  ZAPRASZAMY DO WROCŁAWIA
  16-18 czerwca 2016 r.

  Zapraszamy wszystkich inżynierów do udziału w XXV KONGRESIE TECHNIKÓW POLSKICH (KTP) i III ŚWIATOWYM ZJEŹDZIE INŻYNIERÓW POLSKICH (SZIP) organizowanych w dniach 16-18 czerwca 2016 r. we Wrocławiu — Europejskiej Stolicy Kultury.

  Celem obu spotkań inżynierskich jest integracja i wymiana doświadczeń będących udziałem inżynierów z kraju oraz mieszkających i pracujących poza jego granicami.

  Więcej informacji[pobierz]

  468x60

   

  ————————————————————————————————————————————————————————-

  Ś. P. W. Wasilewski

  Ostatnie pożegnanie profesora dr hab. inż. Witolda Wasilewskiego
  (†1922-2015)

  23 grudnia 2015 roku odszedł od nas na zawsze prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski — współtwórca i wieloletni redaktor naczelny naszego miesięcznika, znakomity naukowiec, twórca polskiej szkoły nowoczesnego ogrzewnictwa, nestor polskiego ciepłownictwa, niekwestionowany autorytet w dziedzinie ciepłownictwa i ogrzewnictwa, wieloletni pracownik i profesor Politechniki Warszawskiej, współorganizator Wydziału Inżynierii Sanitarnej, wieloletni dziekan tego Wydziału oraz dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji (sześć kadencji), wychowawca wielu pokoleń studentów i naukowców. Doskonały nauczyciel, przyjaciel młodzieży, serdeczny, życzliwy, ciepły i skromny człowiek.

  Prof. Witold Wasilewski urodził się 3 stycznia 1922 r. w Pietkowie (woj. białostockie). Przed II Wojną Światową uczęszczał do Państwowej Szkoły Drogowej w Warszawie, a Jego edukację przerwał w 1939 r. wybuch wojny. Maturę uzyskał w Gimnazjum i Liceum dla dorosłych w Warszawie, a studia wyższe odbył w latach 1945-1950 na Wydziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej, uzyskując stopień inżyniera budownictwa sanitarnego i magistra nauk technicznych, po czym rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Ogrzewania i Wietrzenia Poli-techniki Warszawskiej, gdzie 1 września 1954 r. został powołany na stanowisko zastępcy pro-fesora… [czytaj dalej]

   

  ————————————————————————————————————————————————————————-

  Prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski

  Wspomnienie Ś.P. Profesora dr hab. inż. Andrzeja Królikowskiego, dr honoris causa, Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w latach 2004-2012

  Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 7 listopada 2015 roku zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski — znakomity naukowiec, wybitny znawca problemów inżynierii środowiska, wychowawca wielu pokoleń studentów i naukowców, wspaniały nauczyciel i serdeczny kolega, człowiek niezwykłej prawości, życzliwości oraz skromności.

  Droga zawodowa profesora Królikowskiego to nie tylko działalność naukowo-dydaktyczna, ale również aktywność organizacyjna na rzecz kilku Uczelni, to także działalność w środowisku naukowo-technicznym oraz współpraca z praktyką, która zaowocowała szeregiem opracowań, wytyczających działania w kierunku uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska, programowania i rozwoju technicznej infrastruktury, a w szczególności rozwoju zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków oraz ochrony zasobów wodnych na obszarach rolniczych… [czytaj dalej]

   

  ————————————————————————————————————————————————————————-

  Jubileusz 95-lecia powstania PZITS

  W dniu 4 października 2014 roku w Iwkowej w Bacówce ?Biały Jeleń? odbyły się uroczystości Jubileuszowe 95-lecia powstania naszego Zrzeszenia. Początki Zrzeszenia sięgają 1919 roku. Uroczystości były powiązane z wyjazdowym posiedzeniem Zarządu Głównego i jego Prezydium. W uroczystościach uczestniczył jako gość honorowy mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

  jubil

  Uroczystość otworzyła i powitała wszystkich obecnych Prezes Zarządu Głównego Kol. Krystyna Korniak-Figa. Następnie na prośbę Kol. Prezes zebrani uczcili minutą ciszy wszystkich zmarłych członków Zrzeszenia.

  W swoim wystąpieniu Kol. Prezes powiedziała m.in. ?Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w okresie 95 lat przeszło wiele zmian. Dotyczyły one nazwy Zrzeszenia, obszaru terytorialnej działalności, zakresu aktywności merytorycznej, liczby oddziałów, liczby członków i wielu innych czynników. W tym czasie zaszły w Polsce bardzo istotne przeobrażenia zarówno w sferze społeczno-politycznej, ekonomicznej, a także w nauce i technice, co miało istotny wpływ na kształtowanie działalności Zrzeszenia i możliwości jej prowadzenia. Odpowiedzią na te zmiany Zrzeszenie reagowało zmieniając statut, struktury organizacyjne, a także swoją nazwę. Wyraziła także uznanie dla osób, które były zaangażowane w działalność Zrzeszenia stwierdzając m.in. Odnotowane osiągnięcia Zrzeszenia w okresie 95 lat są efektem pracy wielu ludzi, aktywnych działaczy, którzy Zrzeszenie powołali do życia i w nim pracowali oraz tysięcy Członków organizacji. Zatem są to efekty pracy wielu osób w ramach kilku pokoleń obywateli Polski?.

  Kończąc swoje wystąpienie Kol. Krystyna Korniak?Figa stwierdziła ?Patrząc dzisiaj na dziewięćdziesięciopięcioletnią działalność Zrzeszenia i jego wkład w rozwój techniki sanitarnej, należy wyrazić głębokie uznanie tym ludziom, którzy Zrzeszenie do życia powołali, tworzyli i rozwijali?.

  1x

  Po wystąpienia Prezesa najważniejsze wydarzenia z historii decydujące o rozwoju i osiągnięciach PZITS przedstawił wiceprezes Zarządu Głównego Kol. Mieczysław Menżyński w prezentacji pt ?95 lat Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, rys historyczny 1919 ? 2014?. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszej informacji — [pobierz]. Kol Mieczysław Menżyński przypomniał także osoby już nie żyjące, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju Zrzeszenia.

  W dalszej części głos zabrał Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki, który wręczył Koleżance Prezes okolicznościowy adres z gratulacjami i wyrazami szczerego uznania i życzeniami wszelkiej pomyślności i sukcesów w dalszej działalności Zrzeszenia. Następnie miały miejsce wystąpienia koleżanek i kolegów, którzy wspominali wydarzenia ze swojej działalności w Zrzeszeniu, a także osoby z nimi związane.
  Uroczystość zakończyło spotkanie koleżeńskie z okolicznościową lampką szampana i tortem 95-lecia. Więcej zdjęć w katalogu w galerii zdjęć.

  2x

   

  ————————————————————————————————————————————————————————-

  Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego w kadencji 2012-2016

  Wybór Prezydium ZG PZITS

  Pierwsze posiedzenie ZG odbyło się w dniu 12 listopada 2012 roku. Zgodnie ze statutem nastąpił wybór Prezydium Zarządu Głównego i powołanie Sekretarza Generalnego. Na wniosek kol. Prezes Krystyny Korniak-Figa Zarząd Główny powołał do składu Prezydium następujących kolegów powierzając im równocześnie funkcje powiązane z zakresami czynności i odpowiedzialności:

  Jan Pawełek ? V-ce Prezes

  • reprezentowanie PZITS w branży wodociągowo-kanalizacyjnej,
  • współpraca z Izbą Gospodarczą ?Wodociągi Polskie?, Krajową Izbą Gospodarki Odpadami,
  • współpraca z czasopismem GWiTS, Ochrona Środowiska (wyd. O/Dolnośląski),
  • nadzór nad Głównymi Sekcjami: zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, techniki sanitarnej wsi, techniki instalacyjnej w szpitalnictwie, balneotechniki,
  • nadzór nad stroną internetową ZG i oddziałów PZITS,
  • kontakty z organizacjami technicznymi na Litwie.

  Mieczysław Menżyński ? V-ce Prezes

  • reprezentowanie PZITS w branży gazowniczej,
  • współpraca z PGNiG S.A., Izbą Gospodarczą Gazownictwa, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG), Międzynarodową Unią Przemysłu Gazowniczego (IGU),
  • nadzór nad Główną Sekcją Gazownictwa,
  • reprezentowanie PZITS w Radzie Krajowej FSNT NOT.

  Andrzej Pieniążek ? V-ce Prezes

  • nadzór nad działalnością Głównych Komisji: legislacyjnej, statutowo-regulaminowej, kwalifikacyjnej, samopomocy koleżeńskiej, odznaczeń, ds. referencji technicznych,
  • współpraca z Zarządami Oddziałów PZITS,
  • współpraca z PIIB,
  • nadzór nad działalnością gospodarczą PZITS.

  Wojciech Majchrzak ? Skarbnik

  • opracowanie projektu preliminarza budżetowego na każdy rok obrotowy,
  • opracowanie rocznych sprawozdań finansowych w tym wykonania budżetu,
  • bieżąca analiza i kontrola stanu finansów ZG,
  • nadzór nad księgowością, rachunkowością i sprawozdawczością finansową,
  • nadzór nad stroną finansową działalności gospodarczej PZITS.

  Zbigniew Kilanowski ? Z-ca Skarbnika

  • zastępstwo skarbnika,
  • sprawy finansowe związane z działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.

  Paweł Piotrowiak ? Członek Prezydium

  • Pełnomocnik do spraw związanych z działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.

  Jacek Siwecki ? członek Prezydium

  • współpraca z Krajową Izbą Gospodarki Odpadami,
  • nadzór nad Główną Sekcją gospodarki odpadami.

  Wiesław Olechnowicz ? Sekretarz Generalny

  • prowadzenie i odpowiedzialność za całokształt prac Biura ZG, przestrzegania przepisów prawnych w pracach Stowarzyszenia, zgłasza Prezesowi odpowiednie wnioski w tym zakresie, zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez ZG PZITS,
  • reprezentowanie PZITS w branży ciepłowniczej,
  • współpraca z czasopismem COW, Izba Gospodarcza ?Ciepłownictwo Polskie?,
  • nadzór nad Głównymi Sekcjami: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, oraz Inżynieria Ochrony Atmosfery,
  • współpraca PZITS z Europejskim Stowarzyszeniem Ogrzewnictwa i Wentylacji (REHVA) oraz Amerykańskim Stowarzyszeniem Ogrzewnictwa (ASHRE).