Archiwum 2017

Nowy tekst Statutu PZITS wpisany do KRS

pzits-logo
Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy, XII Wydział, Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu w dniu 26 maja 2017 roku postanowił wpisać w Krajowym Rejestrze, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców uchwalony nowy tekst jednolity statutu — fragment dokumentu otrzymanego z Sądu.

Decyzja Sądu kończy dwuletni okres prac nad zmianami statutu uchwalonego podczas Zjazdu Delegatów PZITS w Supraślu w 1999 roku i zatwierdzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 27 kwietnia 2000 roku. W okresie 17 lat zmieniły się warunki, zasady oraz możliwości funkcjonowania Stowarzyszenia. Ostateczna wersja obecnego statutu została uchwalona podczas Zjazdu Delegatów PZITS w Ustroniu w dniu 21 października 2016 roku. Jego rejestracja przez Sąd nastąpiła bez poprawek. Nowy już obowiązujący statut jest zamieszczony na stronie PZITS. Zarząd Główny prosi o zapoznanie się z nim członków Stowarzyszenia i stosowanie w działalności stowarzyszeniowej… [pobierz statut]

 

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS w dniu 31 lipca 2017r. w Warszawie

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. W posiedzeniu wziął udział Redaktor Naczelny czasopisma Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, prof. Krzysztof Wojdyga, z którym omawiano (zgodnie z ustaleniami na poprzednim posiedzeniu Prezydium), problemy dotyczące czasopisma. Wprowadzeniem do dyskusji, było stanowisko wydawcy czasopism PZITS, Spółki SIGMA-NOT, które przedstawił Wiceprezes PZITS kol. Jan Pawełek. W dyskusji podkreślono konieczność podjęcia działań zmierzających do zwiększenia liczby prenumeratorów, zabieganie o sponsorów i reklamodawców, przeprowadzenia analizy możliwości obniżenia ceny 1 egz. Ustalono że liczba artykułów przeznaczonych dla praktyków (projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru itp.), nie powinna być mniejsza od liczby artykułów skierowanych do środowisk naukowych. Na kolejne posiedzenie Prezydium, będzie zaproszony Redaktor Naczelny czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna. Następnie przyjęto protokół nr 4/PZG/17, z posiedzenia Prezydium ZG w dniu 12.06.2017 oraz podjęto trzy uchwały:

 • nr 16/PZG/17 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Głównej Komisji Legislacyjnej,
 • nr 17/PZG/17 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Głównej Sekcji COWiIA,
 • nr 18/PZG/!7 w sprawie przyznania Medalu im. Prof. Zygmunta Rudolfa koledze Bronisławowi Hillebrandowi oraz Złotych Honorowych Odznak, dla kolegów: Tadeusza F. Kądzielewskiego i Jerzego Kielana (pełne teksty uchwał znajdują się na stronie internetowej ZG).

W dalszej części posiedzenia, Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan, przedstawiła, przygotowane przez Główną Komisję Legislacyjną, projekty aktualizacji następujących regulaminów:

 • Głównych Sekcji Branżowych,
 • Głównej Komisji Legislacyjnej,
 • Współpracy z Członkami Wspierającymi.

Po zgłoszeniu do nich uwag przez członków Prezydium, podjęto uchwałę nr 19/PZG/!7 rekomendującą Zarządowi Głównemu, przyjęcie przedstawionych regulaminów.

Prezydium omawiało również, problemy związane z prowadzeniem strony internetowej Zarządu Głównego. Ustalono że sprawujący nadzór nad nią Wiceprezes PZITS kol. Jan Pawełek, opracuje i przedstawi Prezydium do akceptacji, PROCEDURY dotyczące zamieszczania informacji na stronie internetowej.

W sprawach wniesionych, Sekretarz Generalny, przedstawił następujące informacje:

 • 29 maja br. KRS dokonał wpisu PZITS do Rejestru Stowarzyszeń, uwzględniający uchwalony na Zebraniu Delegatów 21.10.2016. nowy jednolity tekst statutu.
 • 1 lipca, z udziałem Prezes PZITS Kol. Krystyny Korniak-Figa, odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Kieleckiego. Nowym Prezesem Zarządu Oddziału wybrano koleżankę mgr inż. Małgorzatę Janiszewską.
 • 12 czerwca zgłosiliśmy reprezentanta PZITS do Rady Nadzorczej Spółki SIGMA-NOT. W dalszym ciągu będzie nim Wiceprezes PZITS, kol. Jan Pawełek.
 • 17 lipca otrzymaliśmy informację że REHVA przenosi swoje biuro z Holandii do Belgii (do gminy Bruksela).
 • 7 lipca wyraziliśmy zgodę na objęcie Patronatem Honorowym IX Konferencji, „Straty wody w systemach wodociągowych”.

 

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS w dniu 12 czerwca 2017r. w Warszawie

W zastępstwie Pani Prezes PZITS, Krystyny Korniak-Figa, posiedzenie prowadził Wiceprezes kol. Jan Pawełek. Gościem posiedzenia była Wiceprezes Spółki SIGMA-NOT Pani Magdalena Borek-Daruk i w zasadzie było ono poświęcone wydawanym przez spółkę czasopismom PZITS: Gaz, Woda i Technika Sanitarna oraz Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, co Spółka realizuje zgodnie z umową zawartą z PZITS 20 stycznia 1993r. Członkowie Prezydium w dyskusji podnosili następujące problemy:

 • znaczną cenę 1 egz. czasopisma,
 • spadek liczby prenumeratorów,
 • brak dostępności artykułów w pdf,
 • przewaga artykułów o charakterze naukowym, nad artykułami skierowanymi do członków PZITS zatrudnionych bezpośrednio w budownictwie, projektowaniu lub nadzorze i administracji,
 • trudności z pozyskiwaniem reklamodawców,
 • konieczność wspierania czasopisma przez sekcje branżowe, a także Prezydium i Zarząd Główny PZITS.

Postanowiono na najbliższe dwa posiedzenia Prezydium, zaprosić w celu przedyskutowania tych problemów Redaktorów Naczelnych czasopism, a następnie odbyć ponownie spotkanie z Panią Wiceprezes Spółki SIGMA – NOT i ustalić strategię dalszej współpracy PZITS ze Spółką.

W dalszej części posiedzenia:

 • przyjęto protokół nr 3/PZG/17 z posiedzenia Prezydium ZG w dniu 8 maja 2017r.
 • ustalono propozycje terminarza posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego w II półroczu 2017r. tj.

  Posiedzenia Prezydium ZG PZITS
  31 lipiec 2017r Warszawa
  18 wrzesień 2017r. Warszawa
  23 październik 2017r. Kraków
  11 grudzień 2017r. Warszawa

  Posiedzenia Zarządu Głównego PZITS
  18 wrzesień 2017 Warszawa
  11 grudzień 2017r. Warszawa
 • przyjęto uchwałę nr 15/PZG/17 w sprawie nadania Honorowych Odznak PZITS członkom Stowarzyszenia z O/Częstochowa i O/Toruń.

 

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS w dniu 12 czerwca 2017 r. w Warszawie

W zastępstwie Prezes PZITS, kol. Krystyny Korniak-Figa, posiedzenie prowadził Wiceprezes kol. Jan Pawełek.

Po akceptacji przez zebranych porządku posiedzenia, przyjęto bez zastrzeżeń protokół nr 2/ZG/17 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 20 marca 2017r. w Warszawie.

Następnie Skarbnik Zarządu Głównego, kol. Wojciech Majchrzak omówił sprawozdanie finansowe PZITS za 2016r., zaś Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Krystyna Janicka-Mazur przedstawiła wyniki działalności finansowo-gospodarczej PZITS w roku 2016. Sprawozdanie finansowe PZITS za 2016r. zostało zatwierdzone przez Zarząd Główny, który podjął w tej sprawie Uchwałę nr 10/ZG/17 z 12 czerwca 2017r.

W dalszej części obrad, projekt Budżetu Zarządu Głównego na 2017r. przedstawił Skarbnik ZG kol. Wojciech Majchrzak. Uzyskał on akceptacje Zarządu Głównego, który podjął w tej sprawie stosowną Uchwałę nr 11/ZG/17 z 12 czerwca 2017r.

Podjęto również Uchwałę nr 12/ZG/17 akceptującą uchwały Prezydium: nr 14/PZG/17 z dnia 8 maja 2017r. oraz nr 15/PZG/17 z dnia 12 czerwca 2017r. (pełne teksty uchwał znajdują się na stronie internetowej ZG).

Następnie Wiceprezes kol. Anna Bogdan oraz Przewodniczący GKL kol. Wojciech Ratajczak przedstawili informacje dotyczące:

 • wersji końcowej planu imprez naukowo-technicznych i integracyjnych na 2017r,
 • prac nad weryfikacją Regulaminów działalności organów Zarządu Głównego,
 • prac nad Strategią Rozwoju PZITS na lata 2017-2020.

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny. Oto ważniejsze z nich, które miały miejsce od poprzedniego posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 20.03.2017r.:

 • W dniach 2-4 kwietnia, Wiceprezes kol. Anna Bogdan, uczestniczyła w Londynie w posiedzeniu REHVA, na którym PZITS ponownie został włączony w strukturę tej Federacji.
 • 11 kwietnia przekazaliśmy do MIiB propozycje zmian do nowelizowanych „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” opracowane przez Główną Komisję Legislacyjną.
 • 27 kwietnia złożyliśmy do Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii przygotowane przez GKL i Gł. Sekcję COWiIA pismo z prośbą o dołączenie PZITS do grona jednostek konsultujących planowane zmiany w przepisach dotyczących energetyki i zasilania obiektów w energię cieplną i elektryczną.
 • 28 kwietnia w budynku NOT w Warszawie odbyła się VII Konferencja z cyklu „GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”, zorganizowana przez Zarząd Główny PZITS oraz Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej. Informacja o Konferencji znajduje się na stronie internetowej ZG.
 • 28 kwietnia PKN przekazał do Zarządu Głównego Akt Powołania PZITS na Członka Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wcześniej, na wniosek Przewodniczącego Gł. Sekcji COWiIA, Pani Prezes udzieliła rekomendacji Wiceprezes, kol. Annie Bogdan do pracy w Komitecie Technicznym 317 d.s. Wentylacji i Klimatyzacji.
 • W związku ze zmierzającymi do końca w MIiB pracami nad projektem Ustawy o Zawodzie Architekta, Inżyniera Budownictwa i Urbanisty, 10 maja zwróciliśmy się do Pana Ministra o uwzględnienie w niej postulatów zawartych w piśmie PZITS z 26.10.2016r.
 • 22 maja z Federacji Stowarzyszeń N-T NOT otrzymaliśmy informację o sytuacji Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, utworzonego przez NOT w 1955r.. Pełna informacja w tej sprawie znajduje się na stronie internetowej NOT.
 • 26 maja z wydawnictwa SIGMA-NOT otrzymaliśmy informację, że 25 kwietnia odbyło się ostatnie w bieżącej kadencji posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, w której przedstawicielem PZITS był Wiceprezes kol. Jan Pawełek. Zgromadzenie Wspólników Spółki 22 maja udzieliło absolutorium władzom Spółki za 2016r.

Na końcu posiedzenia prowadzący je Wiceprezes kol. Jan Pawełek poinformował zebranych, że Zarząd Główny organizuje w dniu 23 września 2017r. /sobota/ w Warszawie, w Domu Technika NOT, szkolenie połączone z Warsztatami z zakresu „Ochrony danych osobowych i ABI”. Z każdego Oddziału, oczekuje się zgłoszenia 2 osób, w terminie do 30 czerwca br.

 

————————————————————————————————————————————————————————

REHVA jest europejską federacją krajowych stowarzyszeń działających w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji założoną w 1963 r. REHVA skupia w sobie ponad 100 000 europejskich inżynierów z 27 krajów.

Misją REHVA jest rozwijanie i upowszechnianie energooszczędnych technologii obejmujących instalacje wewnętrzne w budynkach (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), służących tworzeniu zdrowych warunków środowiska wewnętrznego w budynkach; pomaganie swoim członkom oraz całej branży instalacji budowlanych poprzez wspieranie wymiany wiedzy i rozwoju. REHVA aktywnie wpływa na tworzenie wspólnej polityki UE i jej wdrażanie w krajach członkowskich.

Cele strategiczne REHVA:

 • promowanie poprawy jakości środowiska wewnętrznego a w konsekwencji zdrowia, dobrego samopoczucia i komfortu użytkowników budynków,
 • promowanie efektywności energetycznej na podstawie analiz rzeczywistej wydajności w budownictwie,
 • promowanie rozwoju i wspieranie stosowania rozwiązań z zakresu oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii,
 • upowszechnianie najlepszych praktyk, wiedzy i najnowszych technologiach europejskich,
 • wspieranie przedsiębiorstw w wypełnieniu zobowiązań względem środowiska i społeczeństw,
 • wspieranie wdrażania dyrektyw UE na poziomie państw członkowskich,
 • wspieranie rozwoju polityki UE dotyczącej efektywności energetycznej budynków, wydajności energetycznej produktów i systemów, jakości środowiska wewnętrznego, oraz energii odnawialnej.

Obecny Zarząd Federacji stanowią: Prezes – Stefano P. Corgnati; Skarbik – Frank Hovorka oraz Wice -prezesi: Dr Atze Boerstra, Prof. Catalin Lungu, Prof. Manuel Gameiro da Silva, Prof. Jarek Kurnitski oraz Milos Lain.

Członkami REHVA są krajowe organizacje (po jednej z danego kraju) powiązane tematycznie z HVAC z następujących państw: Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,, Holandia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania.

Działalność REHVA bazuje głównie na upowszechnianiu wiedzy, wsparciu Komisji Europejskiej przy ustanawianiu polityki w zakresie instalacji budowlanych i energooszczędnego oraz komfortowego dla użytkowników budownictwa, wsparciu krajów członkowskich we wdrażaniu dyrektyw UE, monitorowaniu tendencji rozwoju branży oraz wsparciu młodych inżynierów w edukacji. Działalność skupiona jest w następujących komitetach technicznych:

 • The education and training committee – komitet wspierający rozwój zawodowy studentów, organizujący konkursy na najlepsze prace dyplomowe oraz współpracujący z uczelniami wyższymi z krajów członkowskich.
 • The external relations committee – komitet współpracujący z organizacjami partnerskimi Federacji.
 • The membership committee – komitet inicjujący i monitorujący działalność poszczególnych stowarzyszeń członkowskich, dbający o komunikację wewnętrzną i zewnętrzną Federacji.
 • The publishing and marketing committee – komitet odpowiadający za działalność wydawniczą Federacji.
 • The supporters committee – komitet wspierający działalność Federacji z członkami wspierającymi oraz pozostałymi przedsiębiorcami.
 • The technology and research committee – komitet odpowiadający za wspieranie rozwoju technicznego branży, wytyczający kierunki, realizujący projekty badawcze itp.

Wydawnictwa REHVA:

 • GIUDEBOOKS to podręczniki przeznaczone dla praktyków omawiające konkretne tematy/rozwiązania HVAC. Dotychczas ukazały się 22 podręczniki. Więcej informacji.

 • JOURNAL to dwumiesięcznik skierowany do: projektantów, konsultantów, producentów, inwestorów oraz firm, specjalistów architektów, władz ustawodawczych itp. Czasopismo można pobrać ze strony: www.rehva.eu

 • NEWSLETTER. Miesięczny bezpłatny mailing przedstawiający informacje o ważniejszych wydarzeniach w branży, kierunkach legislacyjnych w zakresie budownictwa UE, nowych technologiach itp. Zapisy na newsletter dostępne są na stronie: www.rehva.eu
 • DICTIONARY. Bezpłatny słownik terminologii związanej z branżą instalacji budowlanych w określeniami podanymi w 14 językach, dostępny na stronie: www.rehva.eu

Dodatkowo na stronie www.rehva.eu udostępniane są bezpłatnie wszystkie prezentacje i inne materiały przygotowywane przez REHVA: www.rehva.eu

Imprezy branżowe. REHVA jest organizatorem CLIMA CONFERENCE jednej z najważniejszych europejskich konferencji naukowo-technicznych organizowanych w cyklu 3 letnim. Ostatnia, XII konferencja w 2016 odbyła się w Aalborgu (Dania). Tematem przewodnim konferencji była budowa i wydajność systemu HVAC w praktyce w odniesieniu do: realizacji zamierzonego projektu, zdolności do zaspokojenia potrzeb użytkowników, interakcji systemu z użytkownikami w codziennej praktyce, roli w przyszłym systemie inteligentnej energii. Format konferencji CLIMA obejmuje: sesje plenarne z referatami przedstawianymi przez wybitnych prelegentów o międzynarodowej renomie, sesje naukowe z prezentacjami na temat najnowszych wyników badań naukowych, sesje techniczne z krótkim komunikatami o praktycznych zastosowaniach nowych technologii, warsztaty dotyczące obecnych i przyszłych wyzwań, fora branżowe, wystawy sponsorów, wycieczki techniczne, prezentacja aktywności studentów oraz program socjalny. Kolejna konferencja odbędzie się w 2019 r. w Bukareszcie. Więcej informacji: www.clima2019.org

Projekty UE. Obecnie REHVA jest partnerem w 3 projektach finansowanych przez Komisję Europejską: Model Predictive Control and Innovative System Integration of GEOTABS;-) in Hybrid Low Grade Thermal Energy Systems – Hybrid MPC GEOTABS (2016-2020); PROFessional multi-disciplinary TRAining and Continuing development in skills for NZEB principles (2015 – 2018); Quality management for building performance – improving energy performance by life cycle quality management (2016 – 2019). W latach poprzednich REHVA była partnerem w 24 projektach europejskich i światowych dotyczących m.in. opracowywania materiałów edukacyjnych, nowych urządzeń i technologii, wytycznych prawnych dotyczących wentylacji, tworzenia platformy wymiany wiedzy na temat rozwiązań wspierających reedukację zużycia energii itp.

Polskie Zrzeszenie Techników i Inżynierów Sanitarnych jest polskim członkiem REHVA. Przynależność do tej organizacji daje ogromne możliwości polskim inżynierom – REHVA umożliwia uczestnictwo w ogólnoeuropejskich projektach, zapewnia wymianę wiedzy, oraz informacji o najnowszych technologiach, nawiązanie kontaktów z tożsamymi organizacjami krajowymi z innych europejskich państw. REHVA to także możliwość realnego wpływu na politykę europejską w zakresie energooszczędności, kierunków rozwoju branż ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Zachęcamy również Państwa do korzystania z bazy wiedzy dostępnej na stronie www.rehva.eu. W przypadku szerszego zainteresowania działalnością REHVA zapraszamy do kontaktu z Sekcją Główną Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery PZITS (sekcja.cowiia@pzits.pl).

 

————————————————————————————————————————————————————————

W dniach 7-9 czerwca 2017 r. w Grudziądzu odbędzie się X Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona i rekultywacja jezior. To już dziesiąta konferencja poświęcona bardzo złożonej problematyce, czyli leczeniu chorych zbiorników wodnych. Jubileusz jest zwykle okazją do retrospekcji i podsumowań i taka tematyka na pewno pojawi się na konferencji. Jest to także okazja do snucia prognoz i przewidywań tego, co nas czeka w niezbyt odległej przyszłości…Czytaj więcej…

Program konferencji
Karta zgłoszenia

 

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego w dniu 8 maja 2017 r. w Warszawie

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad, jednomyślnie przyjęto Protokół nr 2/PZG/17 z posiedzenia Prezydium ZG w dniu 20 marca 2017r.w Warszawie, a także podjęto Uchwałę nr 14/PZG/17 o przyznaniu tytułu Rzeczoznawcy PZITS dla kol. Tomasza Michała Goździora z O/ Wielkopolskiego (pełny tekst uchwały na stronie internetowej ZG).

Następnie, końcową wersję programu Imprez Naukowo-Technicznych i Integracyjnych, opracowaną w nowym, atrakcyjnym układzie, które w 2017r będą organizowane przez Oddziały i Sekcje Główne, przedstawiła Wiceprezes kol. Anna Bogdan, która złożyła również informację z Walnego Zgromadzenia REHVA, które odbyło się w Londynie w dniach 2-4 kwietnia br., na którym Zgromadzeni, jednogłośnie opowiedzieli się za wznowieniem przynależności PZITS do tej Federacji. Dużą dyskusję wywołał punkt porządku posiedzenia, dotyczący strony internetowej PZITS, do której propozycje i postulaty zmian zgłosili:
— O/Wielkopolski PZITS,
— Gł. Sekcja COWiIA i Główna Kom. Legislacyjna,
— Gł. Sekcja Gazownictwa,
— Wiceprezes kol. Jan Pawełek.

Stwierdzono że stronę internetową PZITS należy zmodyfikować, wykonać w nowej technologii i ewentualnie rozbudować. W celu opracowania założeń do projektu nowej strony internetowej, powołano zespół w następującym składzie osobowym:
przewodnicząca — Wiceprezes kol. Anna Bogdan,
członkowie:
— Wiceprezes kol. Jan Pawełek,
— kol. Piotr Kopania — Gł. Sekcja Gazownictwa,
— dr Karol Król — prowadzący obecnie stronę.

Problemy związane z wydawnictwem SIGMA-NOT w aspekcie wydawanych przez Spółkę dwóch czasopism PZITS tj. Gaz Woda i Technika Sanitarna oraz Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, przedstawili Wiceprezesi PZITS kol. Jan Pawełek i kol. Anna Bogdan. Wobec wielu postulatów dotyczących m. innymi:
— kolportażu czasopism,
— ich zawartości merytorycznej,
— pozyskiwania autorów artykułów i reklamodawców.

Prezydium postanowiło zorganizować spotkanie z Panią Wiceprezes SIGMA-NOT, a następnie z Redaktorami Naczelnymi obu czasopism. W końcowej części obrad omawiano postulaty które w stosunku do Prezydium zgłosił Przewodniczący GKL i GŁ. Sekcji COWiIA. Stanowisko wobec nich zawarte będzie w Protokole z posiedzenia.

 

————————————————————————————————————————————————————————

VII ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna z cyklu
GIS, MODELOWANIE I MONITORING W ZARZĄDZANIU SYSTAMAMI WODOCIĄGOWYMI I KANALIZACYJNYMI

zorganizowana przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych i Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej odbyła się w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Warszawie w Domu Technika NOT.
Konferencja została objęta patronatem honorowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Patroni medialni konferencji to czasopisma: Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Inżynier Bu-downictwa, Instal i Technologia Wody.
Konferencja zgromadziła blisko 140 uczestników, którzy reprezentowali: przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, wyższe uczelnie techniczne, uniwersytety, producentów urządzeń pomia-rowych i oprogramowań komputerowych oraz urzędy miejskie i gminne.
Przedstawiono 16 referatów i prezentacji firmowych, z których zdecydowana większość po recenzjach zostanie opublikowana w czasopiśmie Gaz, Woda i Technika Sanitarna. Wszystkie referaty i prezentacje zostały wydane na płycie CD natomiast streszczenia referatów w języku polskim i angielskim opublikowano w materiałach konferencyjnych w cyklu wydawniczym Eksploatacja wodociągów i kanalizacji, nr 14 pt. „GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”.
Konferencje z tego cyklu są organizowane od 14 lat, a ich tematyka jest wciąż aktualna po-nieważ rozwój systemów informatycznych stosowanych do zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstw wodociągowych jest bardzo szybki.

Zgodnie z hasłem wiodącym konferencji, przedstawiono wiele interesujących referatów z zakresu wdrażania baz danych typu GIS w przedsiębiorstwach, modelowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz nowych metod monitorowania sieci. Szczególnie cenne były informacje zawierające doświadczenia autorów z wdrażania baz danych i modeli numerycznych sieci wskazujące nie tylko na korzyści ale również trudności i bariery we wdrażaniu. Dużą uwagę zwracano na różnorodność błędów popełnianych przy wprowadzaniu danych. Na wyróżnienie zasługuje innowacyjny system kompleksowego monitorowania szumów w sieciach wodociągowych umożliwiający między innymi automatyczną identyfikację miejsc i wielkości wycieków wody zaprezentowany przez P. Przemysława Ziółkowskiego.
Warto wspomnieć, iż uczestnicy na gorąco wyrażali swoje uznanie za trafny dobór tematyki konferencji oraz jej aktualność.
Z przebiegu obrad wyłaniają się następujące główne kwestie związane z wdrażaniem i rozwojem baz danych typu GIS, modeli i monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych:

 • choć obserwuje się już istotny postęp we wdrażaniu tych narzędzi informatycznych do zarządzania majątkiem sieciowym w kraju, to jednak proces ten jest realizowany jeszcze w niezadowalającym stopniu;
 • jednocześnie zauważa się dużą kreatywność pracowników przedsiębiorstw wodociągowych w podejmowaniu samodzielnych inicjatyw wdrożeniowych wykorzystujących różne narzędzia w tym, niekomercyjne powszechnie dostępne.
 • W czasie uroczystości otwarcia konferencji Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Pan Andrzej Roch-Dobrucki został odznaczony Złotą Honorową Odznaką Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w uznaniu Jego osobistego wkładu w tworzenie warunków bardzo dobrej współpracy pomiędzy PIIB i PZITS. Odznakę wręczyli Pani Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa i Sekretarz Generalny kol. Andrzej Pieniążek.

  Przewodniczący Komitetu Naukowego
  Prof. Marian Kwietniewski
  Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
  Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
  Politechnika Warszawska

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  Relacja z Walnego Zgromadzenia REHVA

  W dniach 2-4 kwietnia 2017 r. odbyło się w Londynie coroczne spotkanie członków Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (w skrócie REHVA, www.rehva.eu) połączone z Walnym Zgromadzeniem Delegatów.


  1) Delegaci z poszczególnych krajów
  2) Prezes REHVA Stefano P. Corgnati i Wice-prezes PZITS Anna Bogdan
  Źródło: REHVA

  REHVA jest federacją europejskich stowarzyszeń działających w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, założoną w 1963 r. REHVA skupia w sobie ponad 100 000 europejskich inżynierów z 26 krajów. Misją REHVA jest rozwijanie i upowszechnianie energooszczędnych technologii obejmujących instalacje wewnętrzne w budynkach (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), służących tworzeniu zdrowych warunków środowiska wewnętrznego w budynkach. Federacja pomaga swoim członkom oraz całej branży instalacji budowlanych poprzez wspieranie wymiany wiedzy i rozwoju a także poprzez wpływanie na tworzenie polityki wspólnej UE i jej wdrażanie w krajach członkowskich. Czytaj więcej…


  1) Zarząd REHVA
  2) Uczestnicy Walnego Zgromadzenia
  Źródło: REHVA

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  Relacja z udziału członków Sekcji Głównej Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery w Targach ISH, Frankfurt

  W dniach 14-18 marca 2017 r. odbyła się kolejna edycja Targów ISH — największego w Europie spotkania branży instalacji wodnych i sanitarnych, aranżacji łazienek oraz systemów ogrzewania i wentylacji. W tym roku w Targach uczestniczyli również członkowie Sekcji Główniej PZITS ds. Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery. Targi ISH odbywają się co dwa lata i obejmują prezentację najnowszych technologii dotyczących instalacji budowlanych i wyposażenia łazienek. Tegoroczne Targi odbywały się pod hasłem "Water. Energy. Life" ("Woda. Energia. Życie"). Czytaj więcej…

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS 20 marca 2017 r. w Warszawie

  Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad wręczono listy z podziękowaniami za działalność w organach Zarządu Głównego w minionej kadencji tym osobom, które nie wykonują takiej działalności w kadencji bieżącej. Następnie przyjęto Protokół nr. 1/ZG/16 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 21 listopada 2016 r. Pan Prof. Marian Kwietniewski przedstawił następnie obszerną informację o organizowanej przez Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzenia Ścieków Politechniki Warszawskiej i Zarząd Główny PZITS VII konferencji N-T „GIS-modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”.Trwają intensywne prace przygotowawcze Komitetu Organizacyjnego. Następnie Zarząd Główny podjął trzy uchwały o numerach od 7/ZG/17 do 9/ZG/17 których pełne teksty znajdują się na stronie internetowej PZITS. W dalszej części posiedzenia szczegółowy plan imprez, organizowanych w 2017 r. przez Oddziały i Sekcje Główne przedstawiła Wiceprezes kol. Anna Bogdan. W planie tym Wiceprezes kol.Paweł Stańczak zgłosił propozycję aby obchody Jubileuszu 100-lecia PZITS połączono ze Zjazdem Gazowników,w dniach 23-24.04.2019r.Zaproponowano także aby Jubileusz ten uczczono organizując również w dniach 4-5.10.2019 r. Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych oraz wydając Monografię np.100 lat PZITS. Wszystkie propozycje uzyskały akceptację uczestników posiedzenia.Ponieważ planu imprez nie zgłosiły jeszcze wszystkie oddziały i Sekcje,będzie on omawiany na posiedzeniu Prezydium 8 maja. Następnie Przewodniczący GKL i GŁ.Sekcji COWiIA kol. Wojciech Ratajczak oraz Wiceprezes kol.Anna Bogdan przedstawili informację o planowanych działaniach tych organów podkreślając jak ważna w tych planach dla Sekcji COWiIA, jest decyzja o wznowieniu współpracy PZITS z REHVA.Sekcja deklaruje pozyskanie dla wznowienia tej współpracy sponsorów. Ze względu na historię naszej współpracy z REHVA propozycja wywołała szeroką dyskusję którą zakończyło poddanie jej pod głosowanie uczestnikom obrad. Znaczna większość członków Zarządu Głównego opowiedziała sie za ponowną współpracą z REHVA. Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Gen.Oto niektóre z nich:
  — 27 stycznia br.przekazano do MEN uwagi do projektu Rozporządzenia w.s.”klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego” opracowane przez GKL.
  — 3 lutego br.również do MEN z GKL przekazaliśmy uwagi do projektu rozporządzenia w.s.”podstawy programowej kształcenia w zawodach…”
  — 30 stycznia przesłano do oddziałów pismo z NOT z prośbą o desygnowanie przedstawicieli PZITS do Komitetów N-T i Komisji
  — w kadencji 2016-2020.Swoich przedstawicieli zgłosiło 5 Oddziałów tj. Białystok, Częstochowa, Gdańsk, Kielce i Toruń.
  — w GKL trwają prace nad uwagami do projektu Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego w dniu 20 marca 2017 r. w Warszawie

  Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Na początku przyjęto porządek posiedzenia a także Protokół nr. 1/PZG/17 z posiedzenia Prezydium 17 stycznia 2017 r. w Krakowie. Następnie podjęto uchwały nr.12/PZG/17 i 13/PZG/17, których pełne teksty znajdują się na stronie internetowej Zarządu Głównego. Prezydium zaproponowało aby Przewodniczącą Zespołu ds. Strategii Rozwoju PZITS na lata 2017-2020 była Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan, a jej zastępcą kol. Wojciech Ratajczak. Oboje wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji /propozycja pełnego składu Zespołu w uchwale nr.13/PZG/17/. Wiceprezes PZITS kol.Anna Bogdan przedstawiła następnie plan imprez N-T Stowarzyszenia na 2017r. który będzie prezentowany również na posiedzeniu Zarządu Głównego.W ramach tego planu, Wiceprezes PZITS kol.Paweł Stańczak, zaproponował aby Jubileusz 100-lecia PZITS,obchodzony był podczas Zjazdu Gazowników w dniach 23-24 kwietnia 2019 r. Następnie omawiano zgłoszone w stosunku do Prezydium Z.G. oczekiwania Przewodniczącego GKL i Gł. Sekcji COWiIA kol.Wojciecha Ratajczaka.Spośród czterech postulatów, Prezydium ustosunkowało się do pierwszego dotyczącego deklaracji co do możliwości ponownej współpracy PZITS z REHVA, o co zabiega Gł. Sekcja COWiIA.Uzasadniała te oczekiwania, gorąco je popierając i deklarując również pozyskiwanie przez Gł. Sekcję na ten cel sponsorów Wiceprezes kol. Anna Bogdan. Prezydium postanowiło postulat ten, przedstawić do decyzji Zarządu Głównego, a pozostałe omówić na posiedzeniu Prezydium 8 maja w Krakowie.

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS w dniu 16 stycznia 2017 r. w Krakowie

  Posiedzenie prowadziła Prezes Z.G. kol. Krystyna Korniak-Figa. Po zaakceptowaniu porządku posiedzenia przyjęto Protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium w dniu 17.10.2016 r., a następnie podjęto uchwalę nr. 1/PZG/17 dotyczącą przyjęcia Protokółu z Zebrania Delegatów w dniu 21.10.2016 r. Następnie podjęto uchwały od nr.2/PZG/17 do nr.10/PZG/17 dotyczące składów osobowych Głównych Komisji i Głównych Sekcji,a także uchwałę nr.11/PZG/17 dotyczącą przyznania Honorowych Odznak PZITS dla członków z O/Gdańsk./Wszystkie uchwały w pełnej treści znajdują się na stronie internetowej PZITS/. W dalszej części obrad Wiceprezes ZG kol.Anna Bogdan,przedstawiła szczegółową informację dotyczącą Konspektu Strategii Rozwoju PZITS w latach 2017-2020,który został zaakceptowany przez Prezydium, z decyzją powołania „Zespołu Problemowego” do dalszych nad nim prac. Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.Oto niektóre z nich:
  — Trwają prace przygotowawcze do VII Konferencji Naukowo-Technicznej „GIS-modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”.
  — Główna Sekcja COWiIA oraz GKL opracowały komentarze do projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w.s. charakterystyki energetycznej budynków, które 16 grudnia 2016 r. przekazano do MIiB.
  — Do Głównej Kom. Leg. skierowano,otrzymane z M.E.N.z prośbą o uwagi, dwa projekty rozporządzeń tj;
  1. w.s.klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
  2. podstaw programowych kształcenia w zawodach regulowanych.

  Na koniec Wiceprezes Kol. Jan Pawełek poinformował o ostatecznej /po korekcie/ wersji Statutu, który będzie obowiązywał po przyjęciu go przez K.R.S.

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  Posiedzenie Zarządu Głównego w Warszawie w dniu 21 listopada 2016 r.

  Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego prowadziła Prezes PZITS Krystyna Korniak-Figa.Po przyjęciu Porządku posiedzenia,wręczono Dyplomy Członka Honorowego PZITS, przyznane na Zebraniu Delegatów, obecnym na posiedzeniu koleżankom i kolegom zaś dla nieobecnych przekazano je Prezesom Z/O by wręczyli je im na najbliższej uroczystości organizowanej przez Oddział.Bardzo istotnym punktem obrad, było podjęcie Uchwał o numerach 1/ZG/16 do 6/ZG/16 (patrz Uchwały ZG na stronie internetowej) dotyczących głównie spraw personalnych,zakresów obowiązków i organizacji nowych władz Zarządu Głównego. Następnie omówiono wnioski i dezyderat przyjęte na XXVII Zebraniu Delegatów. W dalszej części posiedzenia, obszerne omówienie „Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy…” przedstawiła Wiceprezes kol. Anna Bogdan. Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny,oto niektóre z nich:
  — 21.10.2016 r. zgodnie z wnioskiem z Zebrania Delegatów,wystąpiono do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o podział naszej specjalności na trzy oddzielne.
  — 28.10.2016 r. przesłano do MIiB uwagi do projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.
  — 03.11 i 09.11.2016 r. kol. Prezes uczestniczyła w spotkaniach Grupy B-21, poświęconych również projektowi Kodeksu.

  Na koniec Wiceprezes kol. Jan Pawełek zaapelował o zgłaszanie uwag i propozycji zmian do strony internetowej ZG, zaś kol. Wojciech Ratajczak omówił opracowany wspólnie z Wiceprezes kol. Anną Bogdan Konspekt Strategii Rozwoju PZITS w latach 2017-2020 i przekazał go obecnym z prośbą o uwagi i dalszą w tej sprawie dyskusję.

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  XXVII Zebranie Delegatów PZITS

  pzits-logo
  21 października 2016 r. w Ustroniu-Jaszowcu, odbyło się XXVII Zebranie Delegatów Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, w którym uczestniczyło 82 Delegatów z 21 Oddziałów.
  Zebranie Delegatów odbywa się, co cztery lata i jest najważniejszym wydarzeniem w życiu Stowarzyszenia. Podstawowym celem Zebrania Delegatów jest podsumowanie działalności w mijającej kadencji, dokonanie wyboru nowych władz Stowarzyszenia oraz nakreślenie kierunków działalności na kolejną kadencję. Obrady rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru PZITS.

   

  XXVII Zebranie Delegatów otworzyła mgr inż. Krystyna Korniak-Figa, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia, która powitała Gości Zebrania. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatnich latach członków Stowarzyszenia, wśród których znaleźli się zasłużeni działacze: prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski, prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski.

  Kolejnym punktem obrad był wybór Prezydium Zebrania w składzie:
  Przewodniczący Zebrania: kol. Ewa Dworska, O/Katowice
  Zastępcy Przewodniczącego: kol. Inga Hoppe, O/Bydgoszcz
  kol. Hieronim Spiżewski, O/Beskidzki
  Sekretarze Zjazdu: kol. Katarzyna Grabowska, O/Gdańsk
  kol. Krzysztof Stelągowski, O/Łódź

  Następnie przyjęto porządek obrad Zebrania, regulamin obrad oraz wybrano Komisje: Mandatową, Wyborczą, Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków. W dalszej części Zebrania zasłużeni działacze PZITS otrzymali następujące odznaczenia:

  Medal im. Prof. Zygmunta Rudolfa:

  • Janusz Rożniakowski, O/Kielce
  • Zenon Mieruszyński, O/Opole
  • Adam Skardowski, O/Opole
  • Władysław Szaflik, O/Szczecin
  • Krystyna Janicka-Mazur, O/Wielkopolski
  • Jan Pawełek, O/Kraków
  • Zdzisław Grzymała, O/Koszalin
  • Krzysztof Stelągowski, O/Łódź
  • Władysław Szymański, O/Podkarpacki

  Złotą Honorową Odznakę PZITS:

  • Danuta Brymerska, O/Kielc

  Złota Honorowa Odznaka NOT:

  • Paweł Stańczak, O/Warszawa

  Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność Zjazdu w pierwszym terminie.
  Uczestnicy XXVII Zebrania Delegatów z głosem stanowiącym w wyniku jawnego głosowania jednogłośnie nadali godność Członka Honorowego PZITS następującym członkom PZITS:

  1. Gerard Jan Besler, O/Dolnośląski we Wrocławiu
  2. Sławomir Biłozor, O/Poznań
  3. Bogusław Brochmann, O/Szczecin
  4. Sławczo Denczew, O/Warszawa
  5. Andrzej Maria Dziubek, O/Dolnośląski we Wrocławiu
  6. Bronisław Hillebrand, O/Łódź
  7. Piotr Korczak, O/Gdańsk
  8. Alicja Krymska, O/Toruń
  9. Ryszard Orłowski, O/Bydgoszcz
  10. Ewa Maria Skręt, O/Podkarpacki w Rzeszowie
  11. Zbigniew Szymański, O/Toruń
  12. Realizując przyjęty porządek obrad, uczestnicy Zebrania wysłuchali:

   • sprawozdania Zarządu Głównego PZITS za okres kadencji 2012-2016., który w imieniu ustępującego ZG PZITS wygłosiła kol. Prezes — Krystyna Korniak-Figa.
   • sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej PZITS, które przedstawiła jej przewodnicząca — kol. Krystyna Janicka-Mazur.
   • sprawozdania Głównego Sądu Koleżeńskiego PZITS, które w imieniu nieobecnego przewodniczącego kol. Leszka Reguły przedstawił kol. Andrzej Pieniążek.

   Zebranie Delegatów przyjęło przedstawione sprawozdania i udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

   Zgodnie z porządkiem obrad uczestnicy XXVII Zebrania Delegatów z głosem stanowiącym w wyniku jawnego głosowania zatwierdzili: Regulamin Zarządu Głównego PZITS, Zasady Etyki Zawodowej Członków PZITS oraz zmiany w Statucie wynikające m.in. z nowelizacji ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

   Następnie rozpoczęła się część wyborcza Zebrania. Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawił listę kandydatów na prezesa PZITS, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego.

   W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania XXVII Zebranie Delegatów PZITS wybrało kol. Krystynę Korniak-Figa na Prezesa PZITS na kadencję 2016-2020.

   W wyniku wyborów do Zarządu Głównego wybrani zostali Koleżanki i Koledzy: Anna Bogdan, Jan Pawełek, Piotr Frysztak, Andrzej Grabowski, Florian Piechurski, Wojciech Majchrzak, Wojciech Ratajczak, Paweł Stańczak, Zbigniew Kilanowski, Marian Kulig, Krzysztof Stelągowski, Norbert Bobkiewicz, Elżbieta Kowalczyk, Andrzej Pieniążek, Eugeniusz Ryl i Jolanta Walczak-Sielicka — z-ca członka Zarządu Głównego.

   Do Głównej Komisji Rewizyjnej ZG zostali wybrani:
   Krystyna Janicka-Mazur, Jolanta Jagucka, Alicja Krymska, Danuta Brymerska, Maria Duma i Mirosław Lewandowski, Kazimierz Kudlik — z-cy członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

   Do Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:
   Mieczysław Kucharski, Katarzyna Grabowska, Alicja Kaczmarczyk, Marian Długosz, Janusz Tokarzewski i Eliza Dorota Mańkowska i Bolesław Szabelski — z-cy członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.

   Delegatem do Rady Krajowej FSNT-NOT został wybrany — Adam Skardowski i Zbigniew Łabuz — z-ca delegata.

   Następnie uczestnicy Zebrania kontynuowali dyskusję nad problemami związanymi
   z działalnością PZITS, a także współpracy z przemysłem i gospodarką kraju. W wyniku dyskusji Komisja Uchwał i Wniosków zaproponowała treść Uchwały, którą Zebranie przyjęło do realizacji w latach 2016-2020.

   XXVII Zebranie Delegatów PZITS zakończyło się wyprowadzeniem sztandaru.

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  VII konferencja naukowo-techniczna:
  GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

  pzits-logo
  Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie i wymiana doświadczeń z najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie aplikacji Geograficznych Systemów Informacji (GIS) oraz modelowania i monitoringu do wspomagania rozwoju, eksploatacji i zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji. GIS, modelowanie i monitoring rozwijają się od ponad 25 lat niezwykle dynamicznie, a organizowana od 14 lat konferencja jest jedynym w kraju forum wymiany informacji i doświadczeń w tym zakresie.

   

  Konferencja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 roku w Domu Technika NOT, Warszawa, ul. Czackiego 3/5, sala B. Otwarcie konferencji nastąpi o godz. 10.30. Rejestracja uczestników od godz. 9.00, przewidywany czas zakończenia ok. godz.17.00.

  » Więcej informacji

  » Karta zgłoszenia uczestnictwa

   

  ————————————————————————————————————————————————————————

  Konferencja: Uwarunkowania efektywnego działania uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego

  IPB
  XIX Konferencja Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: Uwarunkowania efektywnego działania uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego — 9-10 czerwca 2016 r.

  Karta zgłoszenia uczestnictwa — [pobierz]

  Program konferencji — [pobierz]

  Strona internetowa konferencji — [dalej]

   

  ————————————————————————————————————————————————————————-

  XXV KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH
  III ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH

  pzits-logo
  ZAPRASZAMY DO WROCŁAWIA
  16-18 czerwca 2016 r.

  Zapraszamy wszystkich inżynierów do udziału w XXV KONGRESIE TECHNIKÓW POLSKICH (KTP) i III ŚWIATOWYM ZJEŹDZIE INŻYNIERÓW POLSKICH (SZIP) organizowanych w dniach 16-18 czerwca 2016 r. we Wrocławiu — Europejskiej Stolicy Kultury.

  Celem obu spotkań inżynierskich jest integracja i wymiana doświadczeń będących udziałem inżynierów z kraju oraz mieszkających i pracujących poza jego granicami.

  Więcej informacji[pobierz]

  468x60

   

  ————————————————————————————————————————————————————————-

  Ś. P. W. Wasilewski

  Ostatnie pożegnanie profesora dr hab. inż. Witolda Wasilewskiego
  (†1922-2015)

  23 grudnia 2015 roku odszedł od nas na zawsze prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski — współtwórca i wieloletni redaktor naczelny naszego miesięcznika, znakomity naukowiec, twórca polskiej szkoły nowoczesnego ogrzewnictwa, nestor polskiego ciepłownictwa, niekwestionowany autorytet w dziedzinie ciepłownictwa i ogrzewnictwa, wieloletni pracownik i profesor Politechniki Warszawskiej, współorganizator Wydziału Inżynierii Sanitarnej, wieloletni dziekan tego Wydziału oraz dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji (sześć kadencji), wychowawca wielu pokoleń studentów i naukowców. Doskonały nauczyciel, przyjaciel młodzieży, serdeczny, życzliwy, ciepły i skromny człowiek.

  Prof. Witold Wasilewski urodził się 3 stycznia 1922 r. w Pietkowie (woj. białostockie). Przed II Wojną Światową uczęszczał do Państwowej Szkoły Drogowej w Warszawie, a Jego edukację przerwał w 1939 r. wybuch wojny. Maturę uzyskał w Gimnazjum i Liceum dla dorosłych w Warszawie, a studia wyższe odbył w latach 1945-1950 na Wydziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej, uzyskując stopień inżyniera budownictwa sanitarnego i magistra nauk technicznych, po czym rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Ogrzewania i Wietrzenia Poli-techniki Warszawskiej, gdzie 1 września 1954 r. został powołany na stanowisko zastępcy pro-fesora… [czytaj dalej]

   

  ————————————————————————————————————————————————————————-

  Prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski

  Wspomnienie Ś.P. Profesora dr hab. inż. Andrzeja Królikowskiego, dr honoris causa, Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w latach 2004-2012

  Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 7 listopada 2015 roku zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski — znakomity naukowiec, wybitny znawca problemów inżynierii środowiska, wychowawca wielu pokoleń studentów i naukowców, wspaniały nauczyciel i serdeczny kolega, człowiek niezwykłej prawości, życzliwości oraz skromności.

  Droga zawodowa profesora Królikowskiego to nie tylko działalność naukowo-dydaktyczna, ale również aktywność organizacyjna na rzecz kilku Uczelni, to także działalność w środowisku naukowo-technicznym oraz współpraca z praktyką, która zaowocowała szeregiem opracowań, wytyczających działania w kierunku uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska, programowania i rozwoju technicznej infrastruktury, a w szczególności rozwoju zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków oraz ochrony zasobów wodnych na obszarach rolniczych… [czytaj dalej]

   

  ————————————————————————————————————————————————————————-

  Jubileusz 95-lecia powstania PZITS

  W dniu 4 października 2014 roku w Iwkowej w Bacówce ?Biały Jeleń? odbyły się uroczystości Jubileuszowe 95-lecia powstania naszego Zrzeszenia. Początki Zrzeszenia sięgają 1919 roku. Uroczystości były powiązane z wyjazdowym posiedzeniem Zarządu Głównego i jego Prezydium. W uroczystościach uczestniczył jako gość honorowy mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

  jubil

  Uroczystość otworzyła i powitała wszystkich obecnych Prezes Zarządu Głównego Kol. Krystyna Korniak-Figa. Następnie na prośbę Kol. Prezes zebrani uczcili minutą ciszy wszystkich zmarłych członków Zrzeszenia.

  W swoim wystąpieniu Kol. Prezes powiedziała m.in. ?Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w okresie 95 lat przeszło wiele zmian. Dotyczyły one nazwy Zrzeszenia, obszaru terytorialnej działalności, zakresu aktywności merytorycznej, liczby oddziałów, liczby członków i wielu innych czynników. W tym czasie zaszły w Polsce bardzo istotne przeobrażenia zarówno w sferze społeczno-politycznej, ekonomicznej, a także w nauce i technice, co miało istotny wpływ na kształtowanie działalności Zrzeszenia i możliwości jej prowadzenia. Odpowiedzią na te zmiany Zrzeszenie reagowało zmieniając statut, struktury organizacyjne, a także swoją nazwę. Wyraziła także uznanie dla osób, które były zaangażowane w działalność Zrzeszenia stwierdzając m.in. Odnotowane osiągnięcia Zrzeszenia w okresie 95 lat są efektem pracy wielu ludzi, aktywnych działaczy, którzy Zrzeszenie powołali do życia i w nim pracowali oraz tysięcy Członków organizacji. Zatem są to efekty pracy wielu osób w ramach kilku pokoleń obywateli Polski?.

  Kończąc swoje wystąpienie Kol. Krystyna Korniak?Figa stwierdziła ?Patrząc dzisiaj na dziewięćdziesięciopięcioletnią działalność Zrzeszenia i jego wkład w rozwój techniki sanitarnej, należy wyrazić głębokie uznanie tym ludziom, którzy Zrzeszenie do życia powołali, tworzyli i rozwijali?.

  1x

  Po wystąpienia Prezesa najważniejsze wydarzenia z historii decydujące o rozwoju i osiągnięciach PZITS przedstawił wiceprezes Zarządu Głównego Kol. Mieczysław Menżyński w prezentacji pt ?95 lat Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, rys historyczny 1919 ? 2014?. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszej informacji — [pobierz]. Kol Mieczysław Menżyński przypomniał także osoby już nie żyjące, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju Zrzeszenia.

  W dalszej części głos zabrał Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki, który wręczył Koleżance Prezes okolicznościowy adres z gratulacjami i wyrazami szczerego uznania i życzeniami wszelkiej pomyślności i sukcesów w dalszej działalności Zrzeszenia. Następnie miały miejsce wystąpienia koleżanek i kolegów, którzy wspominali wydarzenia ze swojej działalności w Zrzeszeniu, a także osoby z nimi związane.
  Uroczystość zakończyło spotkanie koleżeńskie z okolicznościową lampką szampana i tortem 95-lecia. Więcej zdjęć w katalogu w galerii zdjęć.

  2x

   

  ————————————————————————————————————————————————————————-

  Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego w kadencji 2012-2016

  Wybór Prezydium ZG PZITS

  Pierwsze posiedzenie ZG odbyło się w dniu 12 listopada 2012 roku. Zgodnie ze statutem nastąpił wybór Prezydium Zarządu Głównego i powołanie Sekretarza Generalnego. Na wniosek kol. Prezes Krystyny Korniak-Figa Zarząd Główny powołał do składu Prezydium następujących kolegów powierzając im równocześnie funkcje powiązane z zakresami czynności i odpowiedzialności:

  Jan Pawełek ? V-ce Prezes

  • reprezentowanie PZITS w branży wodociągowo-kanalizacyjnej,
  • współpraca z Izbą Gospodarczą ?Wodociągi Polskie?, Krajową Izbą Gospodarki Odpadami,
  • współpraca z czasopismem GWiTS, Ochrona Środowiska (wyd. O/Dolnośląski),
  • nadzór nad Głównymi Sekcjami: zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, techniki sanitarnej wsi, techniki instalacyjnej w szpitalnictwie, balneotechniki,
  • nadzór nad stroną internetową ZG i oddziałów PZITS,
  • kontakty z organizacjami technicznymi na Litwie.

  Mieczysław Menżyński ? V-ce Prezes

  • reprezentowanie PZITS w branży gazowniczej,
  • współpraca z PGNiG S.A., Izbą Gospodarczą Gazownictwa, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG), Międzynarodową Unią Przemysłu Gazowniczego (IGU),
  • nadzór nad Główną Sekcją Gazownictwa,
  • reprezentowanie PZITS w Radzie Krajowej FSNT NOT.

  Andrzej Pieniążek ? V-ce Prezes

  • nadzór nad działalnością Głównych Komisji: legislacyjnej, statutowo-regulaminowej, kwalifikacyjnej, samopomocy koleżeńskiej, odznaczeń, ds. referencji technicznych,
  • współpraca z Zarządami Oddziałów PZITS,
  • współpraca z PIIB,
  • nadzór nad działalnością gospodarczą PZITS.

  Wojciech Majchrzak ? Skarbnik

  • opracowanie projektu preliminarza budżetowego na każdy rok obrotowy,
  • opracowanie rocznych sprawozdań finansowych w tym wykonania budżetu,
  • bieżąca analiza i kontrola stanu finansów ZG,
  • nadzór nad księgowością, rachunkowością i sprawozdawczością finansową,
  • nadzór nad stroną finansową działalności gospodarczej PZITS.

  Zbigniew Kilanowski ? Z-ca Skarbnika

  • zastępstwo skarbnika,
  • sprawy finansowe związane z działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.

  Paweł Piotrowiak ? Członek Prezydium

  • Pełnomocnik do spraw związanych z działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.

  Jacek Siwecki ? członek Prezydium

  • współpraca z Krajową Izbą Gospodarki Odpadami,
  • nadzór nad Główną Sekcją gospodarki odpadami.

  Wiesław Olechnowicz ? Sekretarz Generalny

  • prowadzenie i odpowiedzialność za całokształt prac Biura ZG, przestrzegania przepisów prawnych w pracach Stowarzyszenia, zgłasza Prezesowi odpowiednie wnioski w tym zakresie, zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez ZG PZITS,
  • reprezentowanie PZITS w branży ciepłowniczej,
  • współpraca z czasopismem COW, Izba Gospodarcza ?Ciepłownictwo Polskie?,
  • nadzór nad Głównymi Sekcjami: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, oraz Inżynieria Ochrony Atmosfery,
  • współpraca PZITS z Europejskim Stowarzyszeniem Ogrzewnictwa i Wentylacji (REHVA) oraz Amerykańskim Stowarzyszeniem Ogrzewnictwa (ASHRE).