Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa

Usługi oferowane przez Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS są realizowane przez zweryfikowanych rzeczoznawców PZITS. O tytuł Rzeczoznawcy PZITS mogą wystąpić członkowie PZITS z co najmniej 2-letnim stażem członkowskim, posiadający wyższe wykształcenie i 10 lat udokumentowanej praktyki zawodowej w zakresie wnioskowanej specjalności, lub średnie wykształcenie techniczne i 15 lat udokumentowanej praktyki zawodowej w zakresie wnioskowanej specjalności. Wniosek o przyznanie tytułu Rzeczoznawcy PZITS powinien być zaopiniowany przez dwóch rzeczoznawców wprowadzających, Zarząd macierzystego Oddziału, Sekcji branżowej, Koła Zakładowego PZITS i zawierać udokumentowany przebieg pracy zawodowej i wykonanych prac naukowo-badawczych, ogłoszonych drukiem, ekspertyz, opinii, oraz projektowanych i zrealizowanych obiektów.

Oferta usług rzeczoznawców PZITS

- ekspertyzy,
– opinie,
– konsultacje techniczne,
– opracowania z zakresu ochrony atmosfery,
– weryfikacje kosztorysów powykonawczych wraz ze sprawdzaniem obmiarów i jakości robót,
– prace projektowe,
– instrukcje,
– doradztwo

w dziedzinach:

- gazownictwo,
– wodociągi i kanalizacja,
- uzdatnianie wody,
- oczyszczalnie ścieków,
- ciepłownictwo,
- wentylacja,
- klimatyzacja,
- unieszkodliwianie odpadów,
- balneotechnika,
- pralnictwo,
- ochrona środowiska

Kontakt:

00-043 Warszawa, ul. T. Czackiego 3/5, pok. 212
tel./fax (22) 827-02-63
e-mail: biuro@pzits.pl