Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja

Drugim czasopismem PZITS, znacznie młodszym od GWiTS, jest wydawany od 1969 roku miesięcznik Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja (COW). Pierwszym Redaktorem Naczelnym miesięcznika był prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski, który wspólnie z dr. Januszem Rosadą, inż. Ryszardem Paruszewskim – Sekretarzem Generalnym PZITS oraz ministrem Jerzym Wójcickim – PIGPE, założyli to czasopismo. Prof. Wasilewski był Redaktorem Naczelnym aż do swojej śmierci w 2015 roku. Obecnie funkcję Redaktora Naczelnego pełni prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga.

cieplownictwo
 
Miesięcznik jest wiodącym i bardzo dobrze rozpoznawalnym czasopismem w branży ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń dla naukowców i specjalistów skupionych w branży z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa. Prezentowane artykuły dostarczają projektantom, inwestorom i zarządom budynków, a także studentom wyższych uczelni, informacji na temat kierunków rozwoju branży, nowości technicznych i prognoz badawczych oraz prezentują aktualne wyniki prac naukowo-badawczych prowadzonych w uczelniach wyższych i jednostkach badawczo-rozwojowych. Autorami publikacji są naukowcy z krajowych i zagranicznych uczelni i instytutów oraz uznani praktycy w dziedzinach ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, a także fizyki budowli i chłodnictwa.

Czasopismo jest indeksowanie w następujących bazach danych: BazTech, Index Copernicus, Pol-index. Artykuły publikowane w czasopiśmie są oznaczane numerem DOI (digital object identifier), stanowiącym cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego. Istnieje możliwość publikacji artykułów w tak zwanej formule otwartego dostępu (open access). Miesięcznik znajduje się na liście czasopism indeksowanych w ramach oceny parametrycznej jednostek. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało za publikację w COW w roku 2015 10 punktów. Na stronie www.sigma-not.pl można zakupić elektroniczną wersję artykułów. Bezpłatne, elektroniczne wersje obejmują roczniki 2007 i wcześniejsze.
 

Wydawca: SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul.Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
tel. +48(22) 828 27 26
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl
www: www.cieplowent.pl