Referencje techniczne

Referencje wiarygodności technicznej

Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych wydaje referencje wiarygodności technicznej firmom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie projektowania, wykonawstwa, eksploatacji w dziedzinach i specjalizacjach:

- Gazownictwo

Wodociągi

- Kanalizacja

- Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo

- Wentylacja, Klimatyzacja

- Balneotechnika

- Technologia basenów i kąpielisk

- Technologia urządzeń zbiorowego żywienia

- Pralnictwo

- Ochrona wód

- Ochrona powietrza atmosferycznego

- Ochrona gleby

- Ochrona przed hałasem i wibracjami

- Gospodarka odpadami

Firma ubiegająca się o wydanie przez ZG PZITS referencji wiarygodności technicznej może wystąpić z wnioskiem do właściwego terytorialnie Zarządu Oddziału PZITS. Wniosek wraz z dokumentacją dotyczącą między innymi zakresu działalności firmy oraz jej dorobku technicznego, zostaje zaopiniowany przez recenzentów i Komisję ds. Referencji Technicznych Oddziału, a następnie skierowany do Głównej Komisji ds. Referencji Technicznych przy ZG PZITS w Warszawie. Główna Komisja po rozpatrzeniu wniosku nadaje firmie List Referencyjny potwierdzający wiarygodność techniczną w zakresie wnioskowanej jednej lub kilku specjalizacji.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej formy promocji firmy, gdyż legitymowanie się Listem Referencyjnym wydanym przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest doceniane przez klientów pragnących nawiązać współpracę.

 

Kontakt:

Mirosława Gębska

tel./fax 22 22 826-28-94

e-mail: biuro@pzits.pl