O PZITS

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest kontynuatorem tradycji wielu pokoleń inżynierów i techników skupionych początkowo w powstałym w 1919 roku Zrzeszeniu Gazowników Polskich. Od tego czasu organizacja obejmowała swym zasięgiem coraz szersze grono specjalistów branży sanitarnej przechodząc liczne przeobrażenia i przyjmując kolejno nazwy: od 1922 roku – Zrzeszenie Gazowników, Wodociągów i Techników Sanitarnych, od 1952 roku – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Sanitarnych, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Terenów Zielonych, od 1957 roku – Polskie Zrzeszenie Inżynierów Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Jest to niezależna i dobrowolna organizacja naukowo-techniczna, skupiająca osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach: gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnictwa, techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej i dziedzin pokrewnych.

Stowarzyszenie jest organizacja pozarządową, ma charakter proekologiczny i w swojej działalności kładzie szczególny nacisk na rozwój i propagowanie metod i urządzeń inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, służących ochronie środowiska naturalnego.

Symbolami Stowarzyszenia są sztandar i odznaka organizacyjna. Jego działalność statutowa opiera się na pracy społecznej członków.

Osoby i organizacje szczególne zasłużone dla PZITS uhonorowane są poprzez nadanie złotej bądź srebrnej odznaki, a także medali i dyplomów.

Terenem działalności PZITS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa. Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń i posiada osobowość prawną.

O wysokiej randze Stowarzyszenia, a także uznaniu jego fachowości i wpływu na rozwój nauki i techniki świadczy przynależność do organizacji, stowarzyszeń i związków stowarzyszeń naukowo-technicznych, krajowych i międzynarodowych.

Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych swych członków i innych osób, stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Stowarzyszenie cele realizuje poprzez:

 1. Organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, wystaw, odczytów oraz wyjazdów studialnych i szkoleniowych.
 2. Prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wydawniczej, w tym wydawanie czasopism naukowo-technicznych.
 3. Opiekę nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków.
 4. Opracowywanie raportów o stanie i perspektywach rozwojowych branży sanitarnej.
 5. Współdziałanie z właściwymi organami w nadawaniu uprawnień zawodowych: budowlanych i energetycznych.
 6. Nadawanie swoim członkom tytułu rzeczoznawcy.
 7. Prowadzenie informacji naukowo-technicznej i patentowej.
 8. Przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia techniczne i organizacyjne.
 9. Prowadzenie samopomocy koleżeńskiej.
 10. Prowadzenie współpracy z zagranicznymi organizacjami branżowymi.

Władze Stowarzyszenia

Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zebranie Delegatów
 2. Zarząd Główny
 3. Główna Komisja Rewizyjna
 4. Główny Sąd Koleżeński

Kadencja władz trwa 4 lata.

W skład Zarządu Głównego wchodzą:

 • Prezes
 • Członkowie wybierani przez Zebranie Delegatów w liczbie 12 -15
 • Prezesi Oddziałów Stowarzyszenia
 • Sekretarz Generalny
 • Prezes Stowarzyszenia poprzedniej kadencji

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

 • zwyczajni
 • honorowi
 • wspierający
 • korespondenci