Nagroda SEEN-PZITS AQUARINA im. doc. dr. Krzysztofa Lipińskiego

aquarina1

Aquarina1

Nagroda specjalna Aquarina przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska oraz istotny wkład osobisty w rozwój nauki, osiągnięcia dydaktyczne, wdrożenia innowacyjne jak i aktywność zawodową i działalność społeczną na rzecz środowiska.

 Aquarina2

Aquarina2

Nagroda Aquarina przyznawana jest jako wyróżnienie osiągnięć badawczych i wdrożeniowych opracowanych i przestawionych w referatach konferencyjnych.

Regulamin przyznawania

I. Ustanowienie i patronat

 • Nagroda AQUARINA została ustanowiona decyzją Prezydium Zarządu Głównego PZITS oraz Zarządu SEEN Technologie 21 czerwca 1999 r.
 • 10 lutego 2003 r. Prezydium Zarządu Głównego PZITS podjęło decyzję, że począwszy od 2003 r. patronem nagrody AQUARINA jest doc. dr Krzysztof Lipiński.

II. Przedmiot

 • Nagroda AQUARINA przyznawana jest corocznie w dwóch postaciach: jako wyróżnienie najlepszych referatów i opracowań ? Nagroda Innowacyjna AQUARINA oraz ze względu na wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska, a zwłaszcza problematyki zaopatrzenia i technologii wody ? Nagroda Specjalna AQUARINA.
 • Nagroda Innowacyjna AQUARINA przyznawana jest corocznie w dwóch kategoriach, na podstawie zgłoszonych referatów. W każdej z nich nagrodzony otrzymuje statuetkę dłuta Anny Szalast, będącą rzeźbą wykonaną z brązu na marmurowym postumencie oraz kwotę pieniężną w wysokości 2000 zł (łącznie 4000 zł).
 • SEEN wraz z PZITS wspólnie ustanawiają także zasadę przyznawania Nagrody Specjalnej AQUARINA, niezwiązanej z zaprezentowanymi referatami w trakcie konferencji. Nagrodzeni Nagrodą Specjalną AQUARINA otrzymują statuetkę dłuta Pawła Szcześniaka, wykonaną z brązu oraz kwotę 3000 zł. Nagroda specjalna przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska oraz istotny osobisty wkład w rozwój nauki, osiągnięcia dydaktyczne, wdrożenia innowacyjne, jak i za wyjątkową aktywność zawodową i działalność społeczną na rzecz środowiska.
 • SEEN zastrzega sobie prawo do zwiększenia kwoty nagrody w kolejnych latach.
 • Nagroda AQUARINA przyznawana jest przez Kapitułę Nagrody, w skład której wchodzą przedstawiciele PZITS oraz SEEN.
 • Okoliczność i forma wręczania nagrody uzgadniana jest wspólnie przez PZITS oraz SEEN.
 • Nagroda AQUARINA jest wręczana raz w roku podczas wiodących konferencji organizowanych przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.
 • Fundatorem Nagrody AQUARINA jest SEEN Technologie sp. z o.o. Wzory statuetek i nazwa AQUARINA, jako znaki towarowe chronione prawem, stanowią własność SEEN.
 • Nagroda Specjalna może być przyznawana wybitnym przedstawicielom zarówno polskiego, jak i zagranicznego środowiska naukowego i inżynierskiego.

III. Cel

 • Celem Nagrody Innowacyjnej AQUARINA jest aktywizacja środowiska naukowo- -technicznego do prowadzenia badań, opracowywania i wdrażania nowych technologii oraz pogłębiania doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.
 • Nagroda Specjalna AQUARINA ma na celu wyróżnienie wybitnych osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska, a szczególnie problematyki zaopatrzenia i technologii wody.

IV. Organizacja i administracja

 • Prace organizacyjno-administracyjne leżą w gestii Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych i polegają na:

? promocji nagrody,

? organizacji konferencji, na których przyznawane są nagrody,

? współorganizacji przebiegu wyłaniania laureatów,

? obsłudze organizacyjnej aktów przyznawania nagrody.

 • Nagroda AQUARINA będzie wręczana na sesji głównej otwarcia konferencji lub podczas uroczystego spotkania (kolacji) organizowanego w trakcie konferencji. Aktu wręczania nagrody dokonywać będą wspólnie przedstawiciele Kapituły Nagrody (SEEN oraz PZITS).
 • Oceny treści zgłoszonych referatów dokonuje Kapituła Nagrody, typując laureatów w zakresie Nagrody Innowacyjnej AQUARINA w dwóch kategoriach:

? naukowo-badawczej,

? techniczno-wdrożeniowej,

   oraz w zakresie Nagrody Specjalnej AQUARINA za wybitne osiągnięcia z dziedziny ochrony środowiska.

 • Nagrodzeni godnie reprezentować będą nasze środowisko oraz grono laureatów nagrody AQUARINA.
 • Decyzja w formie uchwały Kapituły Nagrody podejmowana będzie przed konferencją i będzie stanowić warunek do przyznania przez SEEN i PZITS nagrody AQUARINA.

V. Uprawnienia laureata

 • Uprawnionymi do posługiwania się statuetką oraz nazwą AQUARINA są wyłącznie laureaci nagrody i tylko w zakresie uzasadnionym celem nagrody.

VI. Tryb i warunki przyznawania

 • Nagroda AQUARINA jest przyznawana w wyniku przeprowadzonej kwalifikacji przez Kapitułę Nagrody. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody Innowacyjnej mogą pochodzić od komitetów naukowych oraz konferencji organizowanych przez PZITS, a Nagrody Specjalnej od środowiska inżynierskiego i naukowego.
 • W kwalifikacji Nagrody Innowacyjnej AQUARINA biorą udział autorzy wszystkich referatów zgłoszonych na konferencję, natomiast w kwalifikacji Nagrody Specjalnej AQUARINA wszyscy aktywni zawodowo i społecznie przedstawiciele środowisk związanych z szeroko pojętą problematyką zaopatrzenia i uzdatniania wody.

VII. Organizacja i tryb pracy Kapituły Nagrody AQUARINA

 • Organizacja:

? PZITS i SEEN Technologie powołują Kapitułę Nagrody, w skład której wchodzą przedstawiciele powoływani przez PZITS w porozumieniu ze środowiskiem naukowym.

- Kadencja członków Kapituły Nagrody trwa 4 lata od chwili ich powołania.

- Kapituła wybiera ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego Kapituły na okres 4 lat.

- W przypadku śmierci lub wycofania się członka Kapituły Nagrody, do momentu powołania jego następcy na uzupełniający okres, Kapituła Nagrody może funkcjonować w ograniczonym składzie.

- Kapituła składa się z 5 osób.

 • W postępowaniu konkursowym Kapituły wyróżnia się:

- etap wstępnego zapoznania się członków Kapituły ze zgłoszonymi pracami (w którym istnieje możliwość zasięgnięcia opinii eksperckich o walorach prac), jak też dorobkiem naukowym i dydaktycznym

? etap dyskusji i rozstrzygnięcia konkursu na posiedzeniu Kapituły.

 • Do zadań Kapituły Nagrody należy:

? sprawowanie nadzoru nad przebiegiem konkursu w zgodzie z niniejszym regulaminem,

? dokonywanie wyboru laureatów nagrody,

? propagowanie idei nagrody w środowisku.

 • Tryb pracy Kapituły Nagrody jest następujący:

? Kapituła Nagrody może prowadzić prace, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu i uczestniczy w nim co najmniej połowa powołanych członków,

? posiedzenie Kapituły Nagrody zwołuje przewodniczący lub dwóch członków Kapituły Nagrody,

? uchwały Kapituły Nagrody podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy jej członków, a w przypadku równowagi głosów ? głos decydujący ma przewodniczący.

Regulamin został zatwierdzony 30 czerwca 2008 r. przez Prezydium ZG PZITS.