Zakład Szkolenia i Wydawnictw

Zakład Szkolenia i Wydawnictw ZG PZITS został powołany w 1968 roku jako jednostka realizującą cel Stowarzyszenia o rozwijaniu myśli technicznej, podnoszeniu i weryfikacji kwalifikacji zawodowych członków i innych osób w specjalnościach Stowarzyszenia, poprzez organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, narad, konkursów, wystaw, odczytów oraz wyjazdów studialnych i szkoleniowych w kraju i za granicą oraz o prowadzeniu działalności szkoleniowej.

Seminaria szkoleniowe dla kandydatów na rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych do uzgadniania w imieniu inspektora sanitarnego dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

 

Seminaria przygotowują do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną w Warszawie powołaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego  dla uzyskania uprawnień rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.

Szczegółowy zakres działania oraz tryb powoływania rzeczoznawców określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 roku, Dz.U. Nr 210 z 2002 r. poz. 1792. Przepisy rozporządzenia stanowią, że rzeczoznawcą sanitarnohigienicznym może zostać inżynier sanitarny lub inżynier architekt, który legitymuje się co najmniej 10 letnim stażem w zawodzie po ukończeniu studiów oraz złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przed ww. Komisją.

Do właściwego i skutecznego przygotowania się do egzaminu bardzo pomocne są seminaria tradycyjnie organizowane i przeprowadzane przez ZG PZITS. Jeżeli kandydat na rzeczoznawcę ukończył takie szkolenie, zaświadczenie potwierdzające ten fakt może załączyć do wniosku – o wyznaczenie terminu egzaminu – skierowanego do Głównego Inspektora Sanitarnego – (§ 5.2. pkt. 4 przedmiotowego rozporządzenia).

Program seminarium opracowany jest na podstawie ponad trzydziestoletnich doświadczeń ZG PZITS w przygotowywaniu kandydatów na rzeczoznawców i dostosowywany jest do aktualnych wymagań obowiązujących na egzaminie. Wykładowcami są wybitni rzeczoznawcy praktycy, których wskazówki dotyczące zarówno samego egzaminu, jaki konkretnych problemów z jakimi spotyka się rzeczoznawca w swojej działalności są nieocenione. W materiałach kandydaci otrzymują zestaw podstawowych przepisów, których znajomość wymagana jest na egzaminie.

Zakres szkolenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia i tematy:

  • zadania i podstawy prawne działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych;

  • plany zagospodarowania terenu w aspekcie wymagań sanitarnohigienicznych;

  • uzgadnianie projektów budynków zamieszkania zbiorowego, zakładów usługowych, obiektów oświaty i wychowania, sportowych, przemysłowych, żywieniowo-żywnościowych, zaplecza motoryzacji, handlowych, administracyjnych, ochrony zdrowia; wymagania dla instalacji wentylacji klimatyzacji, wod.-kan, centralnego ogrzewania.

Egzaminy kwalifikacyjne na uprawnienia energetyczne:

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powołuje Komisje Kwalifikacyjne, które przeprowadzają egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Podstawą działania Komisji jest ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z 1997 r., poz. 348 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz.U. nr 89z 2003 r., poz. 828, nr 129, poz. 1184 i nr 141 z 2005 r., poz. 1189).

Przy Zarządzie Głównym PZITS działa Komisja Kwalifikacyjna nr 670 i przeprowadza egzaminy sprawdzające kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku dozorui eksploatacji w zakresie:

GRUPY 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

GRUPY 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Opłata za egzamin wynosi 150,00 zł.

ZG PZITS  oferuje do zakupu  materiały pokonferencyjne  przeznaczone dla szerokiego grona fachowców w branżach inżynierii sanitarnej.

Dla Zainteresowanych ofertą  formularz zamówienia do pobrania

Kontakt:

Katarzyna Wróblewska

tel. 22 827-02-62, fax 22 826-28-94

e-mail: szkolenia@pzits.pl